Forenkling må treffe småbedriftene

Publisert:

​ – Forenklingsarbeidet må trappes opp og innrettes mer mot småbedriftene, sier adm.direktør Vibeke Hammer Madsen i Virke.

​Hun viser til at det er gjort mye bra digitaliseringsarbeid, bl.a med Altinn og A-ordningen. Men for mange bedrifter oppveies det av rapporteringsbyrden til NAV og nye skjemaer fra skatteetaten. Dessuten kommer nye regler, registreringsordninger og tilsynsgebyrer på løpende bånd.

– Nye regler og rapporteringskrav fremmes ofte uten at det er synlig hva kostnadene er for næringslivet, sier Madsen. Hun viser til at det på kort tid er tatt opp flere slike saker av Regelrådet, se http://regelradet.no/uttalelser/ .

– Dessuten fremmes nye forslag uten at gamle reguleringer og rapporteringskrav fjernes. Da blir summen for stor for virksomhetene, sier Madsen.

8 av 10 ikke fornøyd med forenklingen

Virke spurte medlemmene sine om det har blitt færre eller flere reguleringer og rapporteringskrav de siste tre årene. Hele 8 av 10 mener det er like mye eller mer. Regjeringen har med andre ord et stykke igjen før regjeringen når målet om forenkling.

– Det er milliarder å spare på å lette byrden for næringslivet og frigjøre ressurser til å skape verdier og lønnsomme arbeidsplasser, sier Madsen

Virke mener at:
- nytteverdien av nye reguleringer og innrapporteringskrav må være (dokumenterbart) høyere enn kostnadene av å etterleve dem for næringslivet
- det bør fjernes to reguleringer og innrapporteringskrav for hver ny regel og hvert nytt krav som fremmes.
- Regelrådets påpekninger i enkeltsaker må følges opp av regjeringen

Virke har flere forslag til regjeringen som bør følges opp i 2017

  •  Innrapporteringen til NAV må forenkles. Det settes av midler til digitalisering i NAV i statsbudsjettet for 2017, men uten løfter om at innrapporteringen fra virksomhetene blir forenklet neste år. Virksomhetene sliter med manuell og komplisert innrapportering til NAV. Hr kan det frigjøres mye ressurser. 
  • Arbeidstidsutvalget må følges opp. Flere steder i regjeringens budsjettforslag for 2017 henvises det til Arbeidstidsutvalget. Utvalget er klare på at arbeidstidsreglene er kompliserte og lite tilgjengelige for virksomhetene. Regjeringen er ikke mer konkrete enn at de vil komme tilbake til hvordan utvalget skal følges opp
  • Skatt på arbeidsgiverbetalt treningstilbud for ansatte må fjernes. Regjeringen har tidligere lovet en opprydding i skatteordninger for arbeidsgiverfinansierte tilbud til ansatte. Lite er gjort. Å fjerne skatt på arbeidsgiverfinansiert trening for ansatte vil være en lavthengende frukt og innebære en likebehandling av små og store bedrifter (som har treningstilbud i egne lokaler).
  • Lønnstilskudd. Regjeringen vil at virksomhetene skal bidra til å inkludere grupper som har svak tilknytning til arbeidslivet, bl.a ansette asylsøkere, men gjør ingen konkrete grep for å gjøre det enklere å bidra. Virksomhetene opplever at dagens ordning med lønnstilskudd. Ordningen med et "hurtigspor" for å ansette asylsøkere er lite konkret. Får f.eks virksomheter dekket språkopplæring av asylsøkere?
  • Fjerning av tekstiltoll. Det er ingen grunn til at det fortsatt skal eksistere ulike satser for samme type varer. Det er ingen norsk produksjon å beskytte. Virke etterlyser grep for å forenkle og redusere tekstiltollen i statsbudsjettet for 2017. Virke mener også oppbevaringstiden for tolldokumentasjon i tolltariffen bør reduseres.
  • Regnskapsloven. Det er fortsatt stort forenklingsbehov knyttet til regnskapsloven, bl.a forenkling av krav om årsberetning for små og mellomstore bedrifter.
  • Bokføringsloven. Det er også stort forenklingsbehov i bokføringsloven, b.la oppheve dokumentkrav av tid og timebestillinger mm i bokføringsloven. Virke mener også at krav om kassaapparat der det er kortbetaling bør oppheves.