Formuesskatt på arbeidende kapital rammer investeringer

Publisert:

​Private bedrifter rundt omkring i landet trenger mer egenkapital og flere investeringer. Når politikerne er bekymret for økende arbeidsledighet og roper etter flere verdiskapende arbeidsplasser, må de også tilrettelegge skattemessig for flere investeringer. Et samlet norsk næringsliv ber om fritak for driftsmidler, aksjer og annen arbeidende kapital fra formuesskatt. Det er nå det gjelder!

Virke har tatt en aktiv rolle i Alliansen for norsk privat eierskap, som består av 11 næringsorganisasjoner. Til sammen representerer vi én million arbeidsplasser i alle sektorer, fra fiskere og bønder til industri, handel og tjenester.

Det vi diskuterer er om de politiske beslutningstakerne klarer å ta inn over seg betydningen av privat eierskap og privat investeringskapital i den situasjonen norsk økonomi nå er i – og hvilken negativ virkning formuesskatten har på gründerbedrifter og lokale bedrifter som ønsker å vokse og skape flere arbeidsplasser. Vi tror dette nå er i ferd med å synke inn på Stortinget, og vi håper det er mulig å få til et bredt forlik i april som letter skattebyrden på privat eierskap, bedrifter og investeringer.

Alliansens forslag innebærer at all arbeidende kapital fritas fra formuesskatt. Det omfatter næringseiendom, driftsmidler, aksjer, verdipapirer og bankinnskudd. Alliansen har lagt frem et modellforslag som et innspill og verktøy for stortingsrepresentantene til forhandlingene om skattemeldingen. Stortingsmeldingen skal ferdigbehandles i Finanskomiteen 14.april. 

Alliansens forslag innebærer at private formuesobjekter fortsatt skal være gjenstand for formuesbeskatning. Det gjelder bolig, sekundærboliger, hytte, bil, båt. Alliansen har pekt på hvordan denne beskatningen kan innrettes, men det må være opp til politikerne å bestemme hvordan de ulike formuesobjektene verdsettes, hvor  mye bunnfradraget skal være (f.eks slik at normalboliger skjermes) og med hvilken sats. Her er det et stort handlingsrom.

Det er viktig for oss å få frem at formuesskatten ikke bare handler om fordelingspolitikk. Det handler også om verdiskaping. Alliansens modell innebærer at vi beholder formuesskatt på private formuesobjekter av stor verdi, samtidig som vi svarer på utfordringen norsk næringsliv står overfor; behovet for mer investeringskapital i gründervirksomheter og underskogen av norske små og mellomstore bedrifter.

Fakta om dagens formuesskatt på arbeidende kapital

  • Dagens formuesskatt svekker investerings- og omstillingsevnen til norsk økonomi. Spesielt går dette ut over mindre bedrifter som ikke har tilgang til utenlandsk egenkapital. Kun 1 av 20 bedrifter har over 20 ansatte.
  • Formuesskatt på arbeidende kapital rammer bredt, og det er de mindre bedriftene som er mest opptatt av å finne en løsning på formuesskatten.
  • 263 000 personer i Norge betaler formuesskatt på investeringer i næringsvirksomhet (det er over halvparten av alle som betaler formuesskatt), og de aller fleste gjør det på mindre investeringer i næringslivet.
  • Ni av ti med formuesskatt på arbeidende kapital har under 10 mill. kroner i netto likningsformue i 2016 og 99 prosent har under 50 mill. kr i netto likningsformue.
  • Enhver reduksjon i formuesskatten innebærer en skattelette til de som har formuer. Formuesskatten bidrar likevel svært lite til omfordeling av ressurser i samfunnet. Formuesskatt på arbeidende kapital står for kun 0,6 prosent av inntektsoverføringen (omfordeling målt ved Gini). Til sammenligning står offentlige velferdsoverføringer for 72 prosent og inntektsskatt for 20 prosent.
  • Formuesskatten rammer gründerbedrifter spesielt fordi skatten betales på verdiene som er investert i bedriften hvert år uavhengig av om bedriften tjener penger. Det tar gjerne 5-10 år før nystartede bedrifter blir lønnsomme og kan gi avkastning til eiere og investorer. Dette er en kritisk fase for bedriftene. Mange overlever ikke tiden det tar fra ideen og de første investeringene blir til lønnsom forretning.
  • Små og mellomstore bedrifter kan ikke regne med såkalt "perfekt kapitalflyt" (tilgjengelig kapital i Norge og internasjonalt). Små og mellomstore bedrifter må i all hovedsak hente pengene lokalt, fra private bidragsytere. Undersøkelser viser at utenlandsk kapital så og si aldri tilflyter emisjoner under 200 millioner kroner.
  • Ingen andre vestlige land beskatter den arbeidende kapitalen slik vi gjør i Norge. OECD har nylig påpekt hvilke uheldige virkninger slik beskatning har på verdiskaping og økonomiens omstillingsevne.