Handelen må med i miljøomstillingen

Publisert:

​Handelen kan og bør bidra i det grønne skiftet, viser en ny rapport fra Hovedorganisasjonen Virke. Likevel er næringen fremdeles helt utelatt i miljøpolitikken.

​– Vi klarer aldri det grønne skiftet uten at handelen inkluderes, sier Vibeke Hammer Madsen, adm. dir. i Hovedorganisasjonen Virke. 

Rapporten "Handel og miljø", som er utgitt av Hovedorganisasjonen Virke, dokumenterer at handelen har et stort uforløst potensiale til å bidra til det grønne skiftet.  Samlet sett er den en betydelig bruker av energi til oppvarming og drift av butikklokaler, varetransport og driver for totale avfallsmengder i Norge. I tillegg kan handelen bruke sin makt til å påvirke både produsenter og forbrukere til å drive miljøomstilling.

Likevel viser altså en gjennomgang at handelen ikke er truffet av miljøpolitikken i stor grad. 

Ønsker å bli stilt til ansvar
Samtidig viser en nylig omdømmeundersøkelse utført av Ipsos på oppdrag fra Virke at en av fire folkevalgte mener at handelen tar miljø- og klimaansvar.

– Dette er skuffende, tatt i betraktning den store innsatsen som legges ned alt fra miljøvennlige transportløsninger, miljøvennlige produkter, og ren energibruk og – produksjon.

–  Vi vil bli stilt til ansvar for handelens miljømessige fotavtrykk, og vi etterlyser både pisk og gulrot for å kunne gjøre en enda bedre innsats, fastslår Madsen.

Forslag for å utløse større miljøomstilling
I rapporten viser Virke til en rekke forslag for å utløse flere miljøinvesteringer og inkludere flere bedrifter i det grønne skiftet. Blant annet ønsker vi: 

• Innføre "Miljøfunn" – en avart av dagens Skattefunn, der man i tillegg til å få skattefradrag for investeringer i innovasjon kan få fradrag for investeringer i bedre miljøløsninger.

• Enova rette sine virkemidler mot eksisterende bygningsmasse der potensialet for energieffektivisering er enormt. Å bruke byggevarehandelen som link ut mot forbrukere ved å tilby energieffektiviseringsløsninger når man uansett skal pusse ut er et godt eksempel på at handelen kan settes i miljøarbeid.

• At dagens bensinstasjoner må omstilles til å bli energistasjoner, men det trengs ytterligere samarbeid mellom private og offentlige aktører. Virke mener regjeringen må intensivere arbeidet ved å støtte utbygging av infrastruktur langs veinettet, basert på hva som en hensiktsmessig lokalisering for fremtidens høyeffektslading. Her er dagens bensinstasjoner det naturlige valget.

• Mer effektive, gjennomgående grønne avgifter, som prising av veibruk. Skatte- og avgiftssystemet bør gi insentiver til å bruke ikke-fossilt drivstoff i vegtransporten og fremme sjø og bane der det er en aktuell løsning.

• Et kompetanseprogram for å øke kompetansen hos innkjøpere og ansatte i handelen. Innkjøpere må stille krav om de mest miljøvennlige produktene, og ansatte i handelen har stor påvirkning på hva slags varer den gjengse forbruker velger.

– Det er mange eksempler på at det er mye penger å spare på å tenke på miljø, sier Madsen.

–  Samtidig ser vi at det er trender som ressursmangel, økte krav og reguleringer, og økt interesse fra omverdenen som vil gjøre miljø til en sentral driver for fremtidens konkurransekraft i handel.  Norske myndigheter må inkludere handelen i det grønne skiftet næringslivet skal gjennom, sier hun.

Les rapporten her >>