Innleievirksomheten er ansvarlig for at innleien er lovlig

​ Adgangen til å leie inn arbeidskraft er regulert i arbeidsmiljøloven § 14-12 , som igjen viser til loven § 14-9 om midlertidige ansettelser. Dette innebærer at man kan leie inn arbeidskraft i samme utstrekning som man kan ansette midlertidig. I virksomheter som er bundet av tariffavtale kan imidlertid ledelsen og tillitsvalgte avtale innleie utover dette, jf. arbeidsmiljøloven § 14-12 tredje ledd.

Dersom vilkårene for innleie ikke er oppfylt, vil den ansatte kunne ha krav på fast ansettelse og erstatning, jf.

arbeidsmiljøloven § 14-14

.


Fra 1. juli 2013 kan fagforeninger reise søksmål med påstand om ulovlig innleie, jf. nytt femte ledd i arbeidsmiljøloven § 17-1. Det er fagforeninger som har medlemmer i innleievirksomheten som kan reise søksmål i eget navn. Det er ikke et vilkår at den innleide arbeidstakeren er medlem av den aktuelle fagforeningen. Fagforeningen har søksmålsrett også hvis den innleide arbeidstakeren er uorganisert eller medlem i annen fagforening. Det er heller ikke et vilkår at den innleide arbeidstakeren samtykker i at fagforeningen reiser søksmål.


Søksmålsretten er begrenset til såkalte fastsettelsessøksmål, dvs. at retten kun kan avsi dom for om innleieforholdet er i strid med arbeidsmiljøloven § 14-12 (ulovlig innleie). Dette innebærer at retten ikke kan avsi dom for at den enkelte innleide har krav på fast ansettelse og/eller erstatning (fullbyrdelsessøksmål). Et slikt krav må fremmes av den innleide selv. Retten kan for eksempel heller ikke avsi dom for at et innleieforhold er i strid med de nye likebehandlingsreglene i arbeidsmiljøloven § 14-12a.