Kulturbudsjettet 2017: En oppsummering

Publisert:

​Det er mye forvirring rundt hva regjeringen faktisk satser på. Virke Kultur har laget en oppsummering over alt du trenger å vite om årets kulturbudsjett.

​Det er vilje til satsning på enkelte områder. Samtidig kan det virke som om Regjeringen glemmer å sikre hverdagen til kultur-Norge gjennom å bidra til å gi gode og forutsigbare rammebetingelser. 

– Budsjettet inneholder noen spennende satsninger, men vi tror dessverre ikke at dette bidrar til å ivareta den stabiliteten og forutsigbarheten som kultur-Norge trenger i dag, sier direktør for Virke Reise Norge og Kultur Line Endresen Normann.

Departementets overordnede mål er å bidra til at alle kan få tilgang til kunst og kultur av høy kvalitet, å fremme kunstnerisk utvikling og fornyelse, samt å samle inn, bevare, dokumentere og formidle kulturarv.
Målene for bevilgningene til Norsk kulturråd i 2017 er blant annet å legge til rette for produksjon og formidling av ulike kunst- og kulturuttrykk, utvikle museumssektoren og styrke internasjonalt samarbeid på kulturfeltet. Likevel prioriteres det ikke å gi en økning i Kulturrådets søkbare midler i 2017.

– Ingen økning til Kulturrådet og en lavere indeksregulering enn forventet pris- og lønnsvekst betyr i realiteten strammere marginer for kulturlivet, fortsetter Endresen Normann.

Stillstand for kulturrådet
Forventet prisjustering for 2017 er på 2,1 % og forventet lønnsvekst er på 2,7 %. Indeksreguleringen det legges opp til i årets budsjett ligger stort sett et sted mellom 1,7% og 1,8%, altså lavere enn KPI. Kulturrådet har ikke fått økning i sine fondsmidler. Dette vil mest sannsynlig innebære at de organisasjonene som i dag mottar midler via deres driftsstøtteordning, må forberede seg på at tilskuddene beholdes på 2016-nivå.

Det er flott at Regjeringen viser ambisjoner, spesielt med tanke på å bidra til næringsutvikling for de kreative næringene. Dessverre burde slike satsninger kommet i tillegg til å skape forutsigbare rammer for kulturlivet, ikke på tross av et generelt fokus på kultur.

Les Kulturrådets reaksjoner på Statsbudsjettet her

Satsning på kulturelle og kreative næringer
Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til kulturell og kreativ næring. Gjennom denne satsingen ønsker Regjeringen å legge til rette for vekst og utvikling i kulturlivet. Satsingen omfatter alle uttrykk og er blant annet knyttet til følgende tiltak:

  • Om lag 30 mill. kroner vil bli nyttet til ulike tiltak og prosjekter i Innovasjon Norge, herunder kompetanseprogram, låneordning, eksportprogram, etablering av investorforum med mer.
  • Om lag 10 mill. kroner vil bli benyttet til en målrettet satsning hvor kunst- og kulturmiljøer over hele landet kan søke midler til regional bransjeutvikling.
  • Kulturrådet skal etablere et nytt kontor utenfor Oslo, "Kreativt Norge", som skal arbeide for å styrke kulturell og kreativ næring. Kontoret skal tilby rådgivning og virkemidler som bidrar til at kunst og kultur når et større publikum. I tillegg skal kontoret bidra til å forsterke de regionale miljøene og legge til rette for utvikling av verdikjeden og støtteapparatet rundt kunstnere. Bevilgningene til Kulturrådet er økt med 7 mill. kroner til dette formålet.
  • Kulturnæringssatsning i Kulturrådet på 7,4 mill. kroner vil bli ivaretatt av den nye organisatoriske enheten i Kulturrådet.
  • Utenriksdepartementet sin pott til næringsfremme-, kultur- og informasjonsformål reduseres samtidig fra 66,4 til 52,7 mill. kroner.