La private gjøre jobben: Rapport om like vilkår

Publisert:

To sjakkbrikker på et sjakkbrett, der den ene står på en stabel med mynter

Slik det er i dag driver det offentlige, særlig kommunene, ofte egen virksomhet i markeder hvor private aktører kan være vel så gode leverandører. Virke har deltatt i en arbeidsgruppe nedsatt av regjeringen, som nå foreslår viktige tiltak for å la de private slippe til. Nå må vi sørge for at politikerne følger opp!

Arbeidsgruppen «Like vilkår» hvor Virke har deltatt, sammen med fageksperter og øvrige parter i arbeidslivet, leverte sin rapport i går.

Når Jeløya-erklæringen er så tydelig på at regjeringen vil sikre like konkurransevilkår mellom offentlig og privat sektor, har Virke en positiv forventning til at regjeringen vil følge opp rapporten på en rask og god måte, sier Vibeke Hammer Madsen i Virke.

Hva er problemet?

Offentlig næringsvirksomhet i mange tilfeller har kunstige fortrinn som de private bedriftene ikke har. Dette er fordeler i form av kryss-subsidiering, fordeler i låne- og finansmarkedet og skattefritak.

En spørreundersøkelse som ble gjennomført i arbeidsgruppens regi, viste at 58 av de 103 kommunene som svarte, oppga at de drev med kommersiell aktivitet. Hele 90 prosent av disse sier at det finnes private konkurrenter til den kommersielle aktiviteten. Blant fylkeskommunene svarte 78 prosent at de konkurrerer med private.

-Her går Norge glipp av både bedre tjenester, bedret kommuneøkonomi og flere lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor. Men for å se lyst på det, potensialet til forbedring er stort og arbeidsgruppens anbefalinger er en god start, sier Madsen

Hva mener Virke?

Virke støtter flertallets konklusjoner i rapporten. Vi mener blant annet at:

  • Det offentlige må enten pålegges skatteplikt og en plikt til å føre separate regnskaper når de utøver næringsvirksomhet, eller så må næringsvirksomheten skilles ut i egne selskaper.
  • Det vil styrke bedriftenes rettssikkerhet om Konkurransetilsynet får nye hjemler, og vi har støttet at Konkurransetilsynet skal gis mer kompetanse slik at de kan gi pålegg om å skille ut selskaper, omorganisere eller gjøre andre tiltak.
  • Dersom det utbetales utlovlig statsstøtte mener vi tilbakebetaling bør skje til statskassen, for å styrke blant annet kommunenes insentiver til å overholde reglene.

Vi vil gjerne høre fra deg!

Jobber du i en virksomhet som opplever at dere skvises i konkurransen med offentlige aktører? Da vil vi gjerne høre om dine erfaringer. Dette kan gi Virke gode innspill i vårt videre arbeid for å forbedre rammebetingelsene for våre medlemmer.

Rapporten vil nå bli sendt på høring, før regjeringen tar stilling til hvordan den skal følges opp.