Nå er det frivilligheten sin tur

Publisert:

Virke utfordrer kulturministeren til å gjøre statsbudsjettet i 2018 til et frivillighetsbudsjett.

Frivillighet

- Enkle grep skal til for å løfte frivillig sektor videre, sier direktør i Virke Ideell Inger Helene Venås, og utfordrer kulturministeren i eget brev på tre sentrale punkter som i sum vil legge til rette for en styrket frivillighet.

-Frivillig sektor har en samfunnsrolle i dag, helt fra bidrag til enkeltmenneskers liv, utvikling av lokalsamfunn, til å ha en nasjonal rolle, sier Venås.

- Samtidig kan frivilligheten få en større rolle enn i dag. På områder hvor Norge står overfor vesentlige utfordringer i årene framover, kan frivillig sektor ha en avgjørende rolle. Integrering av flyktninger, kapasitetsproblemer i helse- og omsorgssektoren, inkludering i arbeidslivet og frafall i skolen er bare noen av områdene hvor frivillig sektor har og bør ha en sentral rolle. Det er nettopp i hverdagsutfordringene frivillig sektor kan bidra mest, sier Venås.

De tre punktene Virke peker på er:

Forutsigbar økonomi

MVA-kompensasjonsordningen til frivillig sektor må økes slik at rammen er stor nok til å dekke alle søknader som har rett til kompensasjon. Med dagens ramme på 1,32 mrd. kroner får organisasjonene avkortet tilskudd sammenlignet med det de har søkt om. Vi estimerer at det mangler i størrelsesorden 240 mill. kroner. For frivillig sektor er ordningen med momskompensasjon en viktig del av rammevilkårene. Det er dessuten en ubyråkratisk ordning som brukes av over 20 000 frivillige organisasjonsledd.

Tydelig samfunnsrolle for frivillig sektor

Det må settes av midler til å gi frivillig sektor en ramme og en rolle i å løse aktuelle hverdags­utfordringer. En utfordring statsminister Solberg selv har pekt på, er hverdagsintegrering. Frivillighet Norge har også pekt ut dette som et område hvor frivilligheten kan gjøre en forskjell. En ramme på 100 millioner vil bidra vesentlig til at frivillige organisasjoner kan møte flyktninger i en vanskelig situasjon og gi dem en bro inn i det norske samfunnet. Vi vil se disse midlene i budsjettet for 2018, gjerne allerede i revidert budsjett til høsten.

Samarbeid med næringslivet

Regjeringen må gjøre nødvendige justeringer i lovverket som skal til for at sponsorsamarbeid mellom frivillig sektor og næringslivet lønner seg bedre skattemessig. Vi ber om at en ordning for frivillighetssponsing utredes. Næringslivet har behov for frivillig sektor og frivillig sektor har behov for næringslivet. De har gjensidig nytte av et samarbeid. Vi mener frivilligheten i seg selv er en gave for næringslivet hvor man får satt sitt eget arbeid inn i en større sammenheng. Tilsvarende kan næringslivet tilføre kompetanse og andre ressurser inn i det frivillige arbeidet, en kompetansestrøm som også går begge veier.

Dessverre er det en tydelig skjevhet i skatteincentivene. Ved sponsorsamarbeid vil for eksempel bidrag til markedsføringskostnader til idrett være fradragsberettiget. Derfor foretrekkes ofte slik støtte framfor bidrag til frivillig arbeid. Gaveforsterkningsordningen er et godt bidrag til å få flere private bidragsytere til å bidra ifb investeringer. Samtidig løser ikke denne ordningen utfordringene knyttet til langsiktig samarbeid mellom frivilligheten og næringslivet, her må det gjøres gode grep.

Les Virkes innspill til kulturdepartementet her >>