Nøytral MVA på all drift i helseforetakene 1. januar 2017

Publisert:

Regjeringen sier i revidert nasjonalbudsjett at nøytral MVA vil innføres for all drift i helseforetakene fra 1. januar 2017. Samtidig har regjeringen har besluttet å ta investeringer ut av ordningen inntil videre, men sier samtidig at investeringer skal inngå i ordningen på sikt men at flere kompliserende spørsmål må avklares før dette kan skje. Virke har forståelse for at regjeringen venter med å ta investeringer inn i ordningen, men dette er viktig å få inn på sikt.

-

Nøytral MVA i helseforetakene er en positiv reform i møte med behovet for en mer effektiv tjenesteproduksjon sier samfunnspolitikk direktør i Virke Harald J. Andersen . - Ved å likestille ekstern tjenesteutsetting med egenproduksjon av støttetjenester legges det til rette for utnytte gevinstene fra arbeidsdeling, spesialisering og organisering i privat sektor. Dette vil bidra til både samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske gevinster i form av mer effektiv tjenesteproduksjon og store besparelser.

Virke har hatt en konstruktiv dialog med regjeringen i denne saken. Vi leverte en omfattende høringsuttalelse og vi hadde eget møte med helse- og omsorgsministeren om saken i januar 2016. Virke vil fortsatt følge saken tett gjennom stortingsbehandling og implementering. Virke vil i tillegg følge opp spørsmålet om nøytral MVA og investeringer.

Omtale av nøytral MVA i RNB:

"Nøytral merverdiavgift for helseforetakene

Det arbeides med innføring av en ordning med nøytral merverdiavgift for helseforetakene fra 1. januar 2017, jf. Prop. 1 LS (2015–2016) Skatter, avgifter og toll 2016, punkt 31.1. Bakgrunnen for arbeidet er at merverdiavgiften skaper en konkurranseulempe når helseforetak blir belastet merverdiavgift ved kjøp av tjenester fra private virksomheter, men kan produsere tilsvarende tjenester med egne ansatte uten merverdiavgift. Et forslag til ordning for helseforetakene var på offentlig høring høsten 2015. Det har ikke kommet vesentlige motforestillinger i høringen som tilsier at det ikke bør innføres en ordning med nøytral merverdiavgift i helseforetakene. Det arbeides derfor videre med innføring av merverdiavgiftskompensasjon for de regionale helseforetakene fra 1. januar 2017. Det er en rekke utfordringer med å inkludere investeringer i ordningen, og i høringen ble det derfor bedt særskilt om høringsinstansenes vurdering av om investeringer bør inngå. På bakgrunn av høringen og høringsinnspillene vil Regjeringen foreslå at det innføres en ordning som omfatter all drift, men ikke investeringer. Det er et mål at investeringer skal inngå på sikt, men først etter at en har fått erfaringer fra ordningen som nå innføres.

Et konkret forslag til utforming av ordningen vil bli presentert for Stortinget i forslaget til statsbudsjett for 2017."

Les Virkes høringsuttalelse her >>

Nøytral MVA er nærmere omtalt på side 111 og 112 i RNB >>