Samferdsel er budsjettvinner

Publisert:

For tredje år på rad er samferdsel budsjettvinner. Virke er glad for at regjeringen i en vanskelig budsjettprosess står fast på å videreføre satsingen på samferdselssektoren i 2017-budsjettet. Vi har notert oss at forslaget ligger 860 mill. kr høyere enn det årlige gjennomsnittet for inneværende transportplan. Det bygges vei, E18 og E6, og bane.

Det ligger an til høy oppfølgingsgrad, ikke minst for jernbaneformål. Hensynene til trygg transport, god framkommelighet og verdiskaping  tilsier satsing på ny tidsmessig infrastruktur og at man følger opp det gode arbeidet med oppgradering og forsterket vedlikehold av eksisterende systemer.

Samferdselsdepartementets budsjettforslag inneholder ikke mange nye elementer som ikke har vært kjent fra tidligere. Det legges i stor grad vekt på å følge opp eksisterende planer og prosjekter.

Veksten i de mest befolkingstette arbeidsmarkedsregionene i og omkring de største byområdene, innebærer at  de  i lang tid framover vil ha de størst  transportutfordringene og samtidig bedre muligheter til å utnytte  stordriftsfordelene ved kollektiv- og  infrastruktursatsing på både vei og bane enn man finner i andre mer perifere områder.

På denne bakgrunn skulle Virke gjerne sett en sterkere satsing på tiltak i storbyområdene. Vi noterer som positivt de prioriteringene som er gjort til fordel  for E18 Vestkorridoren og E16 mellom Skui og Sollihøgda. Det samme gjelder støtten til større kollektivprosjekter i Bergen, Stavanger, Trondheim og Oslo.

Lokale myndigheter har mye av ansvaret for at arbeidet med Fornebubanen ikke har kommet så langt at det kunne følges opp mer aktivt budsjettmessig enn departementet legger opp til.

De største byområdene har store utfordringer mht å finansiere både investeringer og driftsopplegg på kollektivsiden.  Belønningsordningen gir viktige statlige bidrag til det siste. Den foreslåtte bevilgningen på 938 mill kr er imidlertid vesentlig lavere enn de 1380 mill kr Stortinget økte denne posten til i saldert budsjett for 2016. Her ligger det åpenbart an til omkamp i Stortinget. 

Hva gjelder store og viktige satsinger som burde vært omtalt, savnes signaler om oppfølging av KVU for kryssing av Oslofjorden  (Moss- Horten). Dette viktige prosjektet er stemoderlig behandlet i transportetatenes anbefalinger til NTP 2018-2029, og burde nettopp derfor blitt adressert på en tydelig og positiv måte fra Samferdselsdepartementets i budsjettdokumentet.

Miljø- og avgiftspolitikk

Det legges opp til å øke veibruksavgiften på bensin  med 15 øre,  på diesel med 35 øre, mens mineraloljeavgiften økes med 20 øre og  årsavgiftene på bilhold reduseresmed 12 pst. Samtidig legges det opp til å øke avskrivningssatsene for lastebiler, varebiler og drosjer.

Retningen på de foreslåtte avgiftsendringene er i samsvar med prinsippet om at "forurenser skal betale" og vil bidra til å vri avgiftssystemet noe mer mot beskatning av bilbruk. De foreslåtte er avgifts- og skatteendringene hva gjelder avskrivningssatser gir en viss skjerming av næringstransportene lønnsomhetsmessig mot merkostnadene ved avgiftsøkningene. Opplegget gir likevel i sum begrensede  insentiver til å velge bort fossile energibærere til fordel for biobaserte eller andre mer miljøvennlige energibærere i  veitransporten. Reduserte årsavgifter vil gi positive inntektsvirkninger for  husholdninger og bedrifter, men gir samtidig svakere økonomisk motivasjon til at de eldste og minst miljøvennlige delene av kjøretøyparken blir tatt ut av sirkulasjon sammenliknet med høyere nivå på årsavgiften.