Skatten din i 2017

Publisert:

Selskapsskatten reduseres til 24 pst og det innføres verdsettelsesrabatt i formuesskatten på arbeidende kapital. Kjøretøyer med lavere utslipp får en klarere avgiftsstimulering i forhold til kjøretøyer med fossilt drivstoff.

Skattefradraget for gaver til frivillige/ideelle organisasjoner øker til 30.000. Her ser du de viktigste skatte- og avgiftsendringene for Virkes medlemmer med statsbudsjettavtalen for 2017 som ble vedtatt i Stortinget 5. desember.

Selskapsskatten

Skattesatsen på alminnelig inntekt for både selskap og personer reduseres fra 25 til 24 pst. i 2017, og ifølge skatteforliket skal satsen reduseres ytterligere til 23 pst. i 2018. Dette er i tråd med det Virke forventet. Virke vil arbeide for videre nedtrapping av selskapsskatten.

Formuesskatten på arbeidende kapital

I tråd med skatteforliket på Stortinget i juni i år innføres det et skille mellom arbeidende kapital og annen formue i formuesskatten. Verdsettingen av aksjer og driftsmidler samt tilordnet gjeld reduseres med 10 pst. Regjeringen sier den vil følge opp med 20 pst verdsettelsesreduksjon i budsjettet for 2018.

Satsen for arbeidende kapital reduseres ikke, selv om Høyre, Frp, KrF og Venstre gikk inn for det i behandlingen av skattemeldingen i juni i år. Virke mener at denne satsen burde vært redusert fra dagens 0,85 pst til 0,5 pst – og at den trappes videre ned i 2018.

Bunnfradraget økes til 1,480 millioner kroner fra 1,4 mill (om lag anslått formuesvekst). Næringseiendom og sekundærbolig opprettholder en rabatt i verdsettingen på 20 pst., og for formuesskattepliktige reduseres verdsettingen av gjeld tilordnet slike eiendommer med 20 pst.

I budsjettforliket av 3.desember blir verdsettelsen av sekundærbolig og tilordnet gjeld øket til 90 pst (fra 80), gjeldende fra 2017

Endringene reduserer den skattemessige favoriseringen av investeringer i fast eiendom, og kan føre til at mer av den private sparingen går til investeringer i næringsvirksomhet.

Det innføres ordning med utsatt betaling av formuesskatt (for inntektsårene 2016 og 2017) for eiere av virksomheter som går med regnskapsmessig underskudd. Ordningen vurderes som lite anvendelig for de fleste bedrifter.

Formuesskattesatsen er redusert fra 1,1 til 0,85 pst siden 2013, mens bunnfradraget er øket fra 870 000 til 1,480 mrd per person. Totalt utgjør dette en lettelse på 4,8 mrd kroner. Likevel betaler private eiere 6,2 mrd kroner i formuesskatt etter endringene i statsbudsjettet for 2017, en økning fra 2,9 mrd kroner i 2006. Totalt utgjør formuesskatten 13,1 mrd i 2017.

Bil- og drivstoffavgifter

"Bilpakken" med økning i veibruksavgiften på bensin med 15 øre, og på diesel med 35 øre blir gjennomført slik regjeringen foreslo. Mineraloljeavgiften økes med 20 øre og årsavgiftene på bilhold reduseresmed 12 pst. Samtidig økes avskrivningssatsene for lastebiler, varebiler og drosjer.

Budsjettavtalen med V og KrF innebærer en rekke nye endringer på transportområdet, bl.a en miljøomlegging av engangsavgiften. Budsjettforliket innebærer også etablering av et CO2-fond for omlegging til mer miljøvennlig tungtransport. Dette skal skje i samarbeid med næringslivet.

Viktigste grønne skatteendringer i budsjettavtalen:

  • Øvre innslagspunkt for fradrag i CO2-komponenten reduseres med 10 gram, til 75 gram/km Dette gir staten 900 millioner mer i inntekter, men 530 millioner gis tilbake i form av heving av innslagspunkt og redusert sats i vektkomponenten
  • Omsetningskravet for biodrivstoff økes til 8 pst fra 1. oktober, hvorav 2,5 pst skal være avansert biodrivstoff. Det ble også vedtatt å innføre et innblandingskrav på 20 pst biodrivstoff i 2020. Det er en svært kort omstillingsperiode gitt hva som er tilgjengelig på markedet. Det kan medføre høy pris og press for å anvende ikke-bærekraftig råstoff, som palmeolje.
  • Det innføres ny vrakpant for varebiler, bobiler, fritidsbåter, motorsykler, mopeder og campingvogner
  • Avgift på HFK og PFK (bl.a i frysedisk) økes til 450 kr pr tonn (17 mill.kr)
  • CO2-avgift på mineralolje økes (inkl. kjøretøyer) med 6 øre pr liter, på naturgass med 4 øre pr liter
  • Stortinget ber regjeringen å utrede en materialavgift, differensiert på fossil og resirkulert, som en mulig erstatning for dagens emballasjeavgift, og komme tilbake i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2017. Dette er en oppfølging av Virkes (m.fl) arbeid med å erstatte grunnavgiften på drikkevareemballasje med en avgift som fremmer miljøomstilling.

Skattefunn

Skattefunn-ordningen utvides også i dette budsjettet. Beløpsgrensen for egenutført FoU er hevet fra 5,5 mill. kroner til 20 mill. kroner, mens beløpsgrensen for FoU innkjøpt fra godkjente forskningsinstitusjoner og beløpsgrensen for summen av egenutført og innkjøpt FoU er hevet fra 11 mill. kroner til 40 mill. kroner. I tillegg er den maksimale timelønnssatsen for egne ansatte økt fra 530 kroner til 600 kroner. Virke er glad for endringen. Ordningen er et kostnadseffektivt virkemiddel som stimulerer til forskning og innovasjon i næringslivet.

Ny finansskatt

Regjeringen foreslo å innføre en finansskatt i form av skatt på lønnsgrunnlaget i finanssektoren (5 pst), en slags ekstra arbeidsgiveravgift. Denne ble imidlertid ikke vedtatt av Stortinget. I stedet ble regjeringen bedt om å innføre en ekstra overskuddsskatt for finansforetak. Dette er fortsatt uavklart. Stortinget har vedtatt at det skal trekkes inn 1,8 mrd kroner i finansskatt i 2017, men ikke hvordan.

Inntektsskatt

Skatt på lønn reduseres for de aller fleste, og mest for dem med de laveste inntektene. Dette skjer ved at satsene i trinnskatten økes mindre enn reduksjonen i satsen på alminnelig inntekt. Satsene i trinnskatten økes med mellom 0,49 og 0,82 prosentenheter, og minst for lavere inntekter. Satsen i minstefradraget i lønn og trygd økes fra 43 til 44 pst., mens øvre grense økes med 830 kroner ut over lønnsjustering.

For delvis å kompensere for økte drivstoffavgifter utvides fradraget for reiser mellom hjem og arbeid ved å øke kilometersatsene med 6 øre.

Nøytral mva i helseforetakene

Det innføres nøytral MVA på alt innkjøp av varer og tjenester i helseforetakene fra 1. januar. Dette er et stort gjennomslag - her har regjeringen lyttet til Virke. Nøytral MVA er en positiv reform som sidestiller kjøp av eksterne støttetjenester med helseforetakenes egenproduksjon. Ordningen er positiv for omstilling og effektivisering av sykehusdrift. 

Nøytral MVA legger til rette for økt bruk av private tjenesteleverandører på områder der det er store muligheter for å oppnå både samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske gevinster. Investeringer er utelatt fra ordningen p.g.a. for stor usikkerhet. De 12 private ideelle sykehusene med langsiktige driftsavtaler likebehandles med helseforetakene i ordningen.  Nøytral MVA i helseforetakene er positivt fordi det vil bl.a. skape nye markeder ved at flere private aktører kan levere tjenester som for eksempel IKT, renhold, regnskap, kantinedrift, transporttjenester mm, mener Virke.

Mva-kompensasjon for frivillig sektor

Rammen for momskompensasjon økes tilsvarende 1,8 prosent. Totalt er rammen på 1,32 mrd. kroner. Fortsatt vil det være slik at organisasjonene vil få avkortet tilskudd sammenlignet med det de har søkt om. Forutsatt at søknadsbeløpet er det samme som i 2015, vil det mangle omtrent 180 millioner før vi har full momskompensasjon for frivillige organisasjoner.

For frivillig sektor er ordningen med momskompensasjon en viktig del av rammevilkårene. Det er dessuten en ubyråkratisk ordning som brukes av over 20 000 frivillige organisasjonsledd.

Økt fradrag for gaver til frivillige/ideelle organisasjoner

Fradraget økes fra 25.000 til 30.000 kr i hht budsjettavtalen. Samtidig økes grensen for når frivillige/ideelle organisasjoner må betale arbeidsgiveravgift til 60.000 pr ansatt / 600.000 pr org. også dette er et gjennomslag for Virke

Ny mva-innrapportering

Stortingets vedtak om endringer i merverdiavgiftsloven medfører at forvaltningen av merverdiavgift ved innførsel overføres fra Tolletaten til Skatteetaten fra 1. januar 2017. Dette innebærer endrede regler for innberetning og betaling av merverdiavgift ved innførsel av varer fra utlandet.

Se egen sak om viktige endringer i merverdiavgift >>

Andre endringer i skatter og avgifter i 2017

  • Nedre grense for å betale trygdeavgift (frikortgrensen) økes med 5 000 kroner.
  • Arbeidsgivers dekning av utgifter til fagforeningsarbeid gjøres skattefri.
  • Den skattefrie grensen ved ansattes kjøp av aksjer i bedriften som den ansatte jobber i, dobles til 3 000 kroner.
  • Legemiddelomsetningsavgiften reduseres fra 0,55 til 0,45 pst.

Innførselsmoms og moms-melding

Fra 1. januar 2017 må mva-registrerte virksomheter føre regnskapet med konti, mva-koder og regnskapssystem som er tilpasset mva-meldingen. Regnskapet må føres slik at man kan rapportere riktig ved første terminforfall på ny oppgave.

All vareimport fra utlandet, også enkeltinnkjøp, gir virksomheten plikt til å beregne og betale innførselsmerverdiavgift. I dag inngår avgiften i tolldeklarasjonen og betales ved importen. Ofte er det en speditør som ordner dette på tollstedet på vegne av den som importerer. Virksomheter med løpende import har gjerne egen tollkreditt. Fra 2017 oppgis ikke lenger innførselsmerverdiavgiften og avgiftsgrunnlaget i tolldeklarasjonen. Virksomheten får ikke lenger faktura fra speditør eller Tolletaten som inkluderer innførselsmerverdiavgift. De må selv beregne avgiftsgrunnlag og avgift ut fra opplysninger i tolldeklarasjonen m.m.

Deklarasjonsoversikt: Tolletaten vil tilby en ny rapport i Altinn fra 2017. Deklarasjonsoversikten inneholder en oversikt over alle virksomhetens tolldeklarasjoner for en måned, og kommer første gang i februar 2017. Den vil ligge i "Skjema og tjenester", og kan hentes ut i formatene pdf eller xml. For å nå rapporten trenger man rollen "Regnskapsmedarbeider". Vær klar over at rapporten ikke inneholder ferdig utregnet merverdiavgiftsgrunnlag eller merverdiavgift. 

Når tollkreditten blir overflødig: Om tollkreditten benyttes bare til merverdiavgift, vil virksomheten få  et brev om stenging av tollkreditten. De kan reservere seg mot stenging hvis de ønsker å beholde den for toll/særavgifter.

Tvangsmulkt ved forsinket levering: Det kommer nye regler for ileggelse av tvangsmulkt ved forsinket levering av opplysninger til Skatteetaten. Disse reglene gjelder fra 1. januar, det vil si allerede ved levering av omsetningsoppgave for 6. termin 2016. Les mer på Skatteetatens nettside >>

www.skatteetaten.no/mva-melding finnes informasjon og veiledning, se særlig "Spørsmål og svar" på høyre side av nettsiden.