Stimulerer til mer kjøp fra private

Publisert:

Virke jubler over regjeringens to reformer for likere konkurransevilkår mellom offentlig og privat sektor. Samlet vil disse styrke konkurransevilkårene for ideelle og kommersielle tilbydere ovenfor offentlig sektor.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet at statlige virksomheter skal betale full pensjonspremie for sine ansatte fra 2017. Samtidig innføres nøytral merverdiavgift på alt innkjøp av varer og tjenester i helseforetakene.
Mer likebehandling
Riktig prising av lønn og andre utgifter til statlige virksomheter, er en forutsetning for effektiv bruk av ressurser. Reformene regjeringen nå gjennomfører vil på sikt medføre at de statlige virksomhetene investerer mer i digitale løsninger eller kjøp av tjenester fra private. I dag prises ikke lønn til de ansatte på samme måte som i det private. Innenfor sykehussektoren kan helseforetakene produsere tjenester med egne ansatte uten merverdiavgift, men blir belastet merverdiavgift dersom tilsvarende tjenester kjøpes av private virksomheter.
- Jeg tror vi i årene fremover vil se at staten gjør flere kjøp av digitale løsninger og tjenester fra private leverandører, enn uten disse reformene. Offentlig egenproduksjon vil fremstå som mindre attraktiv når de reelle kostnadene blir synliggjort, sier Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Virke.
Full pensjonspremie for hele statlig sektor
Regjeringen sørger nå sørger for at alle statlige virksomheter må betale fulle pensjonspremie. Dette er en positiv endring som vil synliggjøre de reelle arbeidskraftkostnadene i staten og som dermed vil bidra riktigere prising på offentlig tjenesteproduksjon, sammenlignet med ideelle og andre private virksomheter som leverer tjenester til offentlig sektor.
- Synliggjøring av reelle arbeidskraftkostnader i staten er positivt for omstillingen av norsk økonomi og effektivisering av offentlig sektor, sier Madsen.
Virke forutsetter at ideelle virksomheter som har vært medlem i Statens Pensjonskasse på tilsvarende vilkår som offentlige virksomheter, ikke får utilsiktede økte kostnader.
Nøytral merverdiavgift for helseforetakene
Regjeringen har lyttet til innspill fra Virke og innfører en momsordning som sidestiller kjøp av eksterne støttetjenester med helseforetakenes egenproduksjon.
- Nøytral merverdiavgift i helseforetakene er positivt for omstilling og effektivisering av sykehusdrift. Samtidig vil det skape nye markeder ved at flere private aktører kan levere tjenester som IKT, renhold, regnskap, kantinedrift, transporttjenester, sier Madsen.
Ordningen legger til rette for økt bruk av private tjenesteleverandører på områder der det er store muligheter for både samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske gevinster. Investeringer er utelatt fra ordningen grunnet stor usikkerhet.
De 12 private ideelle sykehusene med langsiktige driftsavtaler likebehandles med de statlig eide helseforetakene i ordningen.