Tillitsvalgtes innsynsrett i innleides lønns- og arbeidsvilkår

​ Tillitsvalgtes innsynsrett følger av arbeidsmiljøloven § 14-12b fjerde ledd, som har følgende ordlyd: ”Innleier skal, når tillitsvalgte hos innleier ber om det, dokumentere hvilke lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt mellom innleid arbeidstaker og dennes arbeidsgiver.”

Det er tillitsvalgte i innleievirksomheten som har innsynsrett. Innsynsretten forutsetter ikke samtykke fra den innleide det gjelder, men den innleide skal informeres dersom det utleveres opplysninger om vedkommendes lønns- og arbeidsvilkår til tillitsvalgte, jf. uttalelser i brev fra Datatilsynet til Virke.

Slike opplysninger er omfattet av taushetsplikt, jf. § 14-12b femte ledd, og brudd på taushetsplikten vil kunne straffes med bøter etter straffeloven § 339. Et eksempel på brudd på taushetsplikten er om de tillitsvalgte bruker opplysningene som ledd i lønnsforhandlinger for egne medlemmer i innleievirksomheten.

Innsynsretten inntrer ikke automatisk, tillitsvalgte må be om opplysningene. Dersom det blir utlevert slike opplysninger skal den tillitsvalgte signere en taushetserklæring, jf. uttalelser i brev fra Datatilsynet til Virke.