Viktige Virke-gjennomslag i 2016

Publisert:

Virke jobber hver dag for å gjøre det enklere og mer lønnsomt å drive virksomhet i Norge. Her kan du lese om noen av de viktigste seirene vi har fått til for våre medlemmer i 2016.

Administrerende direktør i Virke Vibeke Hammer Madsen
Administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen og Virke fikk mange viktige gjennomslag i året som gikk.

Virksomhetene får lavere skatt på sitt overskudd og mer skattefradrag for forskning og utvikling. De får bedre incentiver til grønn omstilling i transport, det blir mer konkurranse på like vilkår, mer arbeidsrelevantfagopplæring og enklere å bruke lærlinger. Disse er noen av de mange Virke-gjennomslagene i 2016.

 

Selskapsskatten (skatt på overskudd) er redusert

Skattesatsen på alminnelig inntekt for både selskap og personer reduseres fra 25 til 24 pst. i 2017, og ifølge skatteforliket på Stortinget i juni 2016 skal satsen reduseres ytterligere til 23 pst. i 2018. Dette er i tråd med det Virke har arbeidet for i skattereformen. Virke vil arbeide for videre nedtrapping av selskapsskatten.

Formuesskatten på arbeidende kapital

Virke har fått gjennomslag for at det innføres et skille mellom arbeidende kapital og annen formue i formuesskatten. Verdsettingen av aksjer og driftsmidler samt tilordnet gjeld reduseres med 10 pst. i 2017. Regjeringen sier den vil følge opp med 20 pst verdsettelsesreduksjon i budsjettet for 2018.

Satsen for arbeidende kapital reduseres ikke, selv om Høyre, Frp, KrF og Venstre - etter påtrykk fra Virke og Alliansen for privat eierskap −gikk inn for det i behandlingen av skattemeldingen i juni i år. Virke arbeider for at denne satsen trappes videre ned i 2018.

Bunnfradraget økes til 1,480 millioner kroner fra 1,4 mill i 2017. Næringseiendom og sekundærbolig opprettholder en rabatt i verdsettingen på 20 pst, og for formuesskattepliktige reduseres verdsettingen av gjeld tilordnet slike eiendommer med 20 pst.

Skattefunn og brukerstyrt innovasjon (BIA) er utvidet

Det er særlig to ordninger som treffer Virkes medlemmer og stimulerer til mer forskning, utvikling og innovasjon i virksomhetene; Skattefunn og Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA). Begge ble styrket i 2016.

BIA økte til over 600 millioner kroner i 2016 og økningen på 50 millioner videreføres i 2017. Skattefunn-ordningen ble utvidet i 2016 og forbedres ytterligere i statsbudsjettet for 2017, slik at mer FoU i virksomhetene kan støttes. Beløpsgrensen for egenutført FoU er hevet fra 5,5 mill. kroner til 20 mill. kroner, mens beløpsgrensen for FoU innkjøpt fra godkjente forskningsinstitusjoner og beløpsgrensen for summen av egenutført og innkjøpt FoU er hevet fra 11 mill. kroner til 40 mill. kroner. I tillegg er den maksimale timelønnssatsen for egne ansatte økt fra 530 kroner til 600 kroner. Virke. Ordningen er et kostnadseffektivt virkemiddel som stimulerer til forskning og innovasjon i næringslivet.

Enklere offentlige anskaffelser

Virke drev omfattende påvirkningsarbeid i forbindelse med at Stortinget våren 2016 vedtok ny lov om offentlige anskaffelser. Prosessreglene ble forenklet – med færre krav –slik at innkjøpere kan stå friere til å gjøre gode innkjøp og kommunisere med markedet.

Nærings- og fiskeridepartementet har i den forbindelse vedtatt nye anskaffelsesforskrifter, som skal tre i kraft 1. januar 2017. Formålet med de nye forskriftene er å gjøre offentlige innkjøp enklere og bedre. Som et ledd i forenklingen øker terskelverdien for å kunngjøre innkjøp fra 500 000 kroner til 1,1 millioner kroner. Virke har påpekt at det i denne sammenhengen må tas hensyn til små og mellomstore bedrifter i lokale markeder, og har tilskrevet alle landets kommuner om dette.

Gjennomslag for ideelle: Offentlige innkjøpere kan forbeholde kontrakter til ideelle tilbydere. Virke Ideell bidro til å avklare rammene for dette handlingsrommet i forbindelse med stortingsbehandlingen av loven, slik at innkjøp fra ideell sektor skjer i tråd med ny lov om offentlige anskaffelser.

Bedre utlånsbetingelser til små og mellomstore bedrifter

Virke bidro til at Stortinget har pålagt regjeringen å tillempe bankenes kapitalkrav, slik at det ikke stilles like strenge krav ved utlån til små og mellomstore bedrifter. Bakgrunnen er at skjerpingen av bankenes egenkapitalkrav etter finanskrisen har rammet mange små og mellomstore bedrifter. Virke har påpekt at EU-reglene hjemler unntak for små og mellomstore bedrifter, og fikk gjennomslag for dette synet i Stortinget.

Bedre konkurransevilkår

Virke-seier for konkurranse i postmarkedet

Virke har gjennom flere år arbeidet for å styrke konkurransen i alle deler av postmarkedet, slik at Virkes medlemmer kan konkurrere med Posten på like vilkår og slik at næringslivet som bestiller posttjenester kan få bedre og rimeligere tjenester. Den nye postloven, som åpner for konkurranse også for brev under 50 gram, trådte i kraft 1.1.2016. Høsten 2016 fikk Virke gjennomslag hos Samferdselsdepartementet for at sonenøkler gjøres tilgjengelig for Postens konkurrenter. Dette er viktig for at konkurransen i postmarkedet skal fungere på like vilkår og et resultat av Virkes påvirkningsarbeid.

Nøytral mva i helse betyr større rom for private

I 2016 ble det etablert nøytral merverdiavgift i statsforvaltningen. Det innebærer at private som leverer ulike tjenester til det offentlige, som kantinedrift, vask og renhold, kan gjøre dette på konkurransemessig like vilkår som om det offentlige skulle drive tjenestene selv. Fra 1.1.2017innføres det også nøytral mva på alt innkjøp av varer og tjenester i helseforetakene. Dette er et stort gjennomslag – her har regjeringen lyttet til Virke. Nøytral mva sidestiller kjøp av eksterne støttetjenester med helseforetakenes egenproduksjon. Ordningen er positiv for omstilling og effektivisering av sykehusdrift og legger til rette for økt bruk av private tjenesteleverandører på områder der det er store muligheter for å oppnå både samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske gevinster. Investeringer er utelatt fra ordningen pga for stor usikkerhet. De 12 private ideelle sykehusene med langsiktige driftsavtaler likebehandles med helseforetakene i ordningen.

Av betydning for likebehandling er det også viktig at alle statlige virksomheter nå må betale full pensjonspremie. Dette er en positiv endring som vil synliggjøre de reelle arbeidskraftkostnadene i staten og som dermed vil bidra til riktigere prising på offentlig tjenesteproduksjon, sammenlignet med ideelle og andre private virksomheter som leverer tjenester til offentlig sektor. Virke forutsetter at ideelle virksomheter som har vært medlem i Statens Pensjonskasse på tilsvarende vilkår som offentlige virksomheter, ikke får utilsiktede økte kostnader.

Virke deltar i regjeringens arbeidsgruppe for å sikre like konkurransevilkår mellom offentlige og private virksomheter der det offentlige driver tjenesteproduksjon i konkurranse med private. Det gjelder bl.a innen kantinedrift, renhold, laboratorievirksomhet, treningstilbud, IKT, callsentervirksomhet mm.

Ny mva-innrapportering

Virke har fått gjennomslag for forenklinger ved innførsel av varer, særlig med tanke på at det er innført snudd mva. Importører slipper å betale inn mva som siden blir tilbakeført sparer bedriftene for over 500 millioner kroner årlig i likviditetstap og administrasjonskostnader. Fra 1.1.2017 overføres merverdiavgift ved innførsel fra Tolletaten til Skatteetaten. Dette innebærer endrede regler for innberetning og betaling av merverdiavgift ved innførsel av varer fra utlandet. Se egen sak >>

Digitalisering: Regjeringen har lyttet til Virke

Regjeringen har lyttet til Virke når det ble bevilget 1,2 milliarder kroner til nye IKT- og digitaliseringstiltak i statsbudsjettet for 2017, samtidig som det skal hentes ut gevinster som følger av innføringen av digital post i staten. Virke har i flere år etterlyst grep for å høste slike gevinster – som vil frigjøre ressurser til viktige oppgaver som bedre skole, helse og mer politi. Virke fikk gjennomslag i 2016 i forbindelse med den digitale agendaen for at private leverandører skal stå for en større del av utviklingen av digitale tjenester, og at offentlig sektor skal frigjøre mer offentlig data for konkurranse og innovasjon i det private næringslivet.

Samferdsel

Å fremskynde investeringer i vei og bane og ta igjen vedlikeholdsetterslepet har vært høyt prioritert av Virke de seneste årene. Vi er derfor glad for at samferdselssektoren har fått et skikkelig løft. Med en budsjettvekst på 4.4 pst videreføres en bred satsing på samferdselssektoren også i 2017. Viktige prosjekter i år er E16 Bjørum - Skaret og Rv 13 Vik - Vangsnes, samt E18 i Bærum (Vestkorridoren). Virke arbeider for å få realisert ny Oslofjordforbindelse (Moss-Horten) og å styrke vei- og kollektivutbygginger i særlig Stavanger, Bergen, Trondheim og Oslo. Dette er nødvendig for å få bedre fremkommelighet for varer og tjenester og at folk kommer seg til og fra jobb uten for stort tidstap. Virke har også fått satt et større reiselivspreg på samferdselspolitikken, med satsing på turistveier, turstier og en større bevissthet i Samferdselsdepartementet om reiselivsnæringen når ny Nasjonal transportplan skal fremmes i 2017.

Virkemidler for næringsvennlig miljøomstilling

Transport

Virke arbeider for en balansert grønn omstilling i transportsektoren. Det innebærer for det første at fornybart drivstoff blir mer lønnsomt i forhold til fossilt drivstoff, og som for det andre en dreining av avgiftene fra bruk av kjøretøyer til det å eie dem. "Bilpakken" som ble vedtatt av Stortinget denne høsten er skritt i riktig retning:

  • Veibruksavgiften på bensin økte med 15 øre, og på diesel med 35 øre. Mineraloljeavgiften økes med 20 øre og årsavgiftene på bilhold reduseres med 12 pst. Samtidig økes avskrivningssatsene for lastebiler, varebiler og drosjer. Denne økningen i drivstoffavgiftene lå i kortene allerede i forbindelse med budsjettavtalen for 2016. Virke ønsket ikke en ytterligere økning i 2017 (slik mange andre organisasjoner og partier gikk inn for) av hensyn til distriktene.
  • Kjøretøyer med høyt CO2-utslipp blir dyrere, mens tyngre biler blir rimeligere i innkjøp. Det øvre innslagspunkt for fradrag i CO2-komponenten reduseres med 10 gram, til 75 gram/km, samtidig heves innslagspunktet og satsen reduseres i vektkomponenten.
  • Omsetningskravet for biodrivstoff ble økt til 7 pst i 2016 og økes til 8 pst fra 1. oktober 2017, hvorav 2,5 pst skal være avansert biodrivstoff. Det ble også vedtatt å innføre et innblandingskrav på 20 pst biodrivstoff i 2020. Det er foreløpig usikkert om dette kan realiseres i 2020.
  • Budsjettforliket på Stortinget innebærer at det etableres et CO2-fond for omlegging til mer miljøvennlig tungtransport. Dette skal skje i samarbeid med næringslivet.
  • Det innføres ny vrakpant for varebiler, bobiler, fritidsbåter, motorsykler, mopeder og campingvogner

Energieffektivisering

Det er, etter Virkes oppfatning, et stort uforløst potensial for energieffektivisering, dersom Enovas ordninger i større grad innrettes mot eksisterende bygg. I forbindelse med at Stortinget behandlet energimeldingen våren 2016 fikk Virke og byggevarebransjen gjennomslag for å fastsette et mål om å spare 10 TWh i eksisterende bygg sammenlignet med dagens nivå. Dette vil stimulere til utskifting av materialer, dører og vinduer som gir mindre energitap i private bygg. Ifølge regjeringen kommer oppfølgingen i forbindelse med neste statsbudsjett, høsten 2017.

Avgift på drikkevareemballasje

Blant de grønne avgiftene finnes det bastarder i form av avgifter som utgir seg for å være grønne, men som ikke gir incentiv til grønnere adferd, kanskje tvert imot. Grunnavgiften på drikkevareemballasje er den største bastarden. Derfor har Virke kjempet for å erstatte grunnavgiften på drikkevareemballasje med en avgift som fremmer miljøomstilling. Denne høsten fikk vi Stortingets miljøpolitikere til å be regjeringen om å utrede en materialavgift, differensiert på fossil og resirkulert, som en mulig erstatning for dagens emballasjeavgift, og komme tilbake til dette i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2017 (i mai).

Mer tilpasset kompetanse i arbeidslivet

Virke har over lang tid vært en aktiv premissleverandør for å få en nasjonal kompetansepolitikk, og har nå fått gjennomslag for å opprette et kompetansebehovutvalg. Det skal samle og analysere materiale om fremtidens kompetansebehov, og legge til rette for en tilpasset og målrettet formidling av resultatene til ulike målgrupper. Etableringen og sammensetningen av et slikt utvalg er helt i tråd med Virkes innspill og et helt nødvendig tiltak for at Norge kan få en helhetlig og samtidig mer målrettet politikk for å møte arbeids- og samfunnslivets kompetansebehov på en vesentlig bedre måte i fremtiden.

Gjennomslag for en fagopplæring mer tilpasset arbeidsgivers behov

For å skape, utvikle og ivareta kompetansen samfunnet behøver jobber Virke for en fagutdanning som speiler næringslivets behov. Virke har fått gode gjennomslag for sine anbefalinger i det nye utdanningsprogrammet for Handel, service og reiseliv. Det vektlegger gjennomgående arbeidslivets behov og fleksibilitet i opplæringen, økt samarbeid mellom arbeidsliv og skole med blant annet tidligere bruk av arbeidslivet som læringsarena, og bruk av kjedeskolene til opplæring. Videre har Virke sørget for at entreprenørskap er med i regjeringens Stortingsmelding om utdanning.

Virke har også fått gjennomslag for tiltak som gjør det enklere å ta imot lærlinger og økte lærlingtilskudd til bedriftene.

Innsats for å få folk i jobb har båret frukter

Virke er en pådriver for et inkluderende arbeidsliv hvor det skal være rom for alle og at det skal lønne seg å jobbe. På dette feltet har vi hatt en rekke suksesser året som gikk:

  • Virke har vært en pådriver for hurtigsporet for å få flyktninger raskt i jobb som er etablert av partene i arbeidslivet
  • Innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere som bidrar til at de som har mulighet raskere kommer i gang med arbeidsrettet aktivitet
  • Endringer i praktisering av aktivitetskravet: Midlertidig stans av sykepenger utgikk som virkemiddel i håndheving av aktivitetskravet i oktober 2016.
  • Virke har fått gjennomslag for mange av sine innspill til Arbeidstidsutvalget. Det er nå fremmet forslag om at det skal være mulig å avtale kveldsarbeid og at virkeområdet for medleverforskriften utvides.

Arbeidsgivervennlig NAV

Virke har vært en pådriver for at NAV skal tilrettelegge sine tjenester for arbeidsgiverne. Arbeidsgiver har fått annerkjennelse som "bruker av NAV". Etter forslag fra oss er det forskriftsfestet at oppfølging fra NAV skal tilpasses "tiltaksdeltakerens og arbeidsgiverens behov".

Velferdsobligasjoner for å skape sosiale investeringer

Bidratt til at Høyre har tatt inn bruk av garantifond (velferdsobligasjoner) i partiprogrammet, og at justiskomiteen vil sette i gang et pilotprosjekt etter påtrykk fra Virke. I en velferdsobligasjon finansierer private investorer et sosialt program, med målbare og forhåndsdefinerte resultatmål. Investorene får igjen penger fra det offentlige så lenge disse målene oppnås. Dermed tjener investorene om samfunnet også gjør det.