Virke avviser krav om utdelingsforbud

Publisert:

​ Virke har i dag levert høringssvar i forbindelse med regjeringens forslag til regulering av tilskudd og egenbetaling ved private fagskoler og høyskoler. Gjennom høringssvaret tar Virke tydelig standpunkt i møte med forslag til viktige endringer av stor betydning for utdanningsvirksomhetene.

Særlig står spørsmålet om valg av organisasjonsform og utdelingsforbud sentralt.

Regjeringens forslag til regulering av tilskudd og egenbetaling ved private fagskoler og høyskoler bygger på Andreassen-utvalgets rapport som ble lagt frem i 2015. Hensikten bak forslagene er å sørge for at midlene i form av egenbetaling og offentlig støtte kommer studentene til gode. For myndighetene er det også et mål å sørge for bedre tilsyn med virksomhetene.

Valg av organisasjonsform

Et av de viktigste forslagene til endringer er obligatorisk valg av organisasjonsform for private fagskoler og høyskoler. Dersom departementet får gjennomslag for sitt forslag, må denne typen virksomheter i fremtiden organiseres som enten aksjeselskaper eller stiftelser.For enkelte virksomheter betyr dette krav omdanning fra organisasjonsformen som per i dag benyttes.

Virke støtter departementets forslag om tvungen organisasjonsform. Samtidig ber vi om at man legger til rette for en hensiktsmessig overgangsordning for disse virksomhetene. Virke ber også om at man fra departementets side utarbeider en kompensasjonsmodell som innebærer at de direkte økonomiske kostnadene knyttet til omdanningsprosessen ikke blir belastet den enkelte virksomhet som berøres av forslaget.

Avviser krav om utdelingsforbud

Det har vært stor spenning knyttet til departementets vurderinger med hensyn til et eventuelt utdelingsforbud for private fagskoler og høyskoler. Andreassen-utvalget var delt i dette spørsmålet og la frem to ulike forslag til fremtidig regulering. Departementet lanserte i sitt høringsnotat tre ulike alternativer. Alternativ 1 går ut på utdelingsforbud for den akkrediterte delen av rettssubjektet, men anledning til å foreta utdelinger fra annen virksomhet. Alternativ 2 er anledning til å ta ut et rimelig utbytte, mens alternativ 3 innebærer fri adgang til å foreta utdelinger fra hele rettssubjektet, begrenset av en nedre grense for egenkapitalens størrelse.

Gjennom høringssvaret argumenterer Virke for departementets foreslåtte alternativ 3 med hensyn til fremtidig regulering av utdeling fra private fagskoler og høyskoler. Alternativet innebærer Fri adgang til å foreta utdelinger fra hele rettssubjektet. Forslaget innebærer at institusjonene står fritt til å foreta utdelinger begrenset av en nedre grense for egenkapitalens størrelse på 20 prosent av totalkapitalen. Virke kan ikke se at det er hensiktsmessig å innføre et utdelingsforbud for private fagskoler og høyskoler som ikke mottar offentlig støtte. Prinsipielt mener Virke at også eiere av utdanningsvirksomheter som mottar offentlig støtte bør kunne få kompensert for den risiko de påtar seg når de inviterer i denne typen virksomhet. Dette på linjemed hvordan eiere av virksomheter innen andre sektorer som også helt eller delvis finansieres av offentlig støtte, som barnehager, asylmottak og lignende,kan foreta utdelinger.

Hele Virkes høringssvar kan leses her >>