Virke Ideell med stor seier!

Publisert:

- Vi er veldig glade for at Stortinget har samlet seg rundt løsninger som vil ivareta ideelle, og deres egenart i offentlige anskaffelser, sier Inger Helene Venås, direktør i Virke Ideell. Helse- og sosialtjenester har fått en egen bestemmelse i lovverket, og det er fremdeles mulig å innby kun de ideelle.

Virke har jobbet for at loven også i fremtiden sikrer gode vilkår for helse- og sosialområdet. Arbeidet mot Stortinget har vært spesielt viktig i denne prosessen. Etter Stortingets behandling av lovforslaget ble våre tre viktigste budskaper innfridd i den vedtatte loven:

  1. En egen bestemmelse inn i selve loven spesifikt om helse- og sosialtjenester. Ved dette anerkjennes særtrekkene ved disse tjenestene.
  2. Kontrakter knyttet til kjøp av helse- og sosialtjenester kan inngås etter konkurranse reservert for ideelle leverandører. Dette betyr ikke at reservasjonsmuligheten videreføres helt som i dagens drakt. De nærmere reglene vil bli fastsatt i forskrift. Det vil trolig bli adgang til reservasjon for færre tilfeller enn i dag, men samtidig vil den nye loven ivareta de ideelle tilbudene.
  3. Det åpnes for at oppdragsgiver kan vektlegge en rekke kvalitative forhold i en anskaffelse av helse- og sosialtjenester.

-Dette betyr at Virke har fått viktig gjennomslag i den nye loven om offentlige anskaffelser. Nå blir det enklere for både innkjøpere og leverandører til offentlig sektor. Loven blir etter Stortingets presisering tilpasset ideelle helse- og sosialvirksomheter, jubler Venås.


Kakefeiring med Inger Helene Venås og Anita Sundal Skjøstad i Virke og generalsekretær Jan Elverum og hans kollegaer i Blå Kors.

Anskaffelsesregelverket har vært for detaljert, komplisert og formalistisk. Den nye loven sørger for at språk og struktur blir forenklet, noe som gjør det enklere for brukere å forholde seg til regelverket. Virke er enig i at innkjøp under 100 000 blir unntatt fra lovens virkeområde. 

Samtidig påpekes det at også ved mindre anskaffelser skal myndighetsorganer opptre i henhold til grunnleggende innkjøpsprinsipper. Stortinget har bedt regjeringen om å heve den nasjonale terskelverdien slik at flere kontrakter blir unntatt kunngjøringsplikten, og at hevingen av terskelverdien gjennomføres for alle kontrakter.

Nå som innkjøpere får mer frihet og bedre rom for dialog med markedet, slik Virke har bedt om, er det viktig at alle etater og kommuner hever innkjøpskompetansen. Dette gjelder på alle områder der offentlig sektor bestiller varer og tjenester. Gode innkjøp vil gi store besparelser for offentlig sektor og bidra til innovasjon i markedet.

Næringskomiteens innstilling skal vedtas i Stortinget før sommerferien.