Virke jobber for å endre sykelønnsordningen

Publisert:

Sykefraværet i Norge koster svimlende 42,6 milliarder kroner i offentlige utgifter. Anslagsvis koster sykefraværet arbeidsgivere 27 milliarder kroner i året kun i lønnskostnader. Hele 32 millioner dagsverk går tapt hvert år i sykefravær.

Flere må i jobb - Virke påvirker for endringer i sykelønnsordningen

Som en ansvarlig arbeidsgiverorganisasjon kan ikke Virke sitte stille og se at Norge har verdens høyeste sykefravær. Det bidrar verken til trygge jobber eller et bærekraftig velferdssamfunn.

Virke løfter som eneste hovedorganisasjon sykelønnsdebatten.  Vi utfordrer politikere og beslutningstakere på å diskutere sykelønnsordningen og foreslå endringer. Virkes engasjement i sykelønnsdebatten bærer frukter. Regjeringen har nedsatt et sysselsettingsutvalg som skal foreslå tiltak for å få flere i jobb. Et viktig element i utvalgets arbeid vil være å vurdere sykelønnsordningen.

 

Tre områder bør vurderes i framtidens sykelønn

Basert på forskning og medlemsinvolvering mener vi at det er tre områder der det er behov for nye virkemidler. Det er bred enighet om at sykelønnsordningen også i framtiden må være et viktig sikkerhetsnett når man blir syk.

 

1. Utbetalingene til den syke må vurderes redusert, men de sykeste må skjermes

Virke mener vi må vurdere å redusere dekningsgraden til den sykmeldte. Forskning viser at kun en liten nedgang i hva man får utbetalt av sykelønnspenger i forhold til normallønn, bidrar til å redusere fraværet betraktelig. En reduksjon i utbetalingene kan skje enten ved en reduksjon i beløp (prosent) eller en reduksjon i sykeperiodens lengde. Statistikk viser at det er en sterk økning i antall friskmeldinger på slutten av sykemeldingsperioden. Det er god grunn til å anta at det samme vil skje om sykepengeperioden forkortes noe.

 

Ved å få ned utgiftene knyttet til sykefravær generelt, kan man i større grad skjerme de som trenger det mest, slik som alvorlig og kronisk syke. Vi utelukker ikke at arbeidsgiver kan finansiere noe mer av langtidsfraværet, men da må også arbeidstaker ta sin del av sykefraværskostnadene.

 

Vi konkluderer ikke på hvordan dette kan og skal løses. Vi vil lytte til rådene og utredningen som sysselsettingsutvalget kommer med. På ett punkt har vi konkludert. Vi har ingen tro på innføring av en såkalt karensdag, en ubetalt sykedag i starten av forløpet. Det vil ikke bøte på langtidsfraværet, og det er det som er det største problemet i dag.

 

2. Sykmeldte må beholde tilknytningen til arbeidslivet

Arbeid kan i seg selv være helsebringende, og terskelen kan være høy for å komme tilbake i jobb hvis du har stått helt utenfor i lang tid. Vi vet at mer bruk av gradert sykemelding (kombinasjon av sykepenger og arbeid) er et effektivt virkemiddel. Allikevel er i dag bare én av fire sykmeldinger graderte. For å få større bruk av gradert sykemelding, bør sykelønnsordningen belønne arbeidsgivere og arbeidstakere som får dette til.

 

3. Skjermingsordninger for små virksomheter må kunne vurderes

Virke er villig til å diskutere arbeidsgiver skal betale mer av langtidsfraværet. En slik finansiering (som kan innrettes på flere måter) kan føre til at små virksomheter som får flere personer i lange fravær som det er vanskelig å gjøre noe med, kan bli urimelig hardt rammet. Derfor må en slik eventuell omlegging av arbeidsgivers finansiering inkludere ordninger som kan skjerme små og mellomstore virksomheter for de største sykelønnsbyrdene. Det vil også sørge for at bedrifter fortsatt kan ansette personer som har risiko for lengre fravær. En vei å gå kan for eksempel være forsikringsordninger.

 

Lykkes vi med å endre sykelønnsordningen, vil ikke Norge bare være verdens beste land i bo i, vi vil også få et friskere Norge.

 

Trenger du hjelp til å redusere sykefraværet i din virksomhet?

Du finner nyttig verktøy på våre nettsider: temasider sykefravær

Har du spørsmål knyttet til konkrete sykefraværssaker, ta kontakt med våre dyktige rådgivere på

22 54 17 00.

Virke tilbyr jevnlig sykefraværskurs og vi har HR-systemet Virke oppfølging som bidrar til å redusere sykefraværet.