Stortingsmelding om offentlige anskaffelser

Publisert:

I et innspill til stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser som kommer våren 2018, peker Virke særlig på behovet for sterkere innkjøpskompetanse, mer veiledning og oppdatert kunnskap.

Diskusjon på kontor

Virke tar også opp hvordan små og mellomstore bedrifter kan delta mer enn i dag, og at det er et særskilt behov for aktsomhet fra innkjøper der det offentlige er en enerådende eller dominerende innkjøper.

 

Hovedtrekkene i Virkes innspill:

  • Enkelte av de nylige endringene i regelverket kan påvirke små og mellomstore bedrifter på en utilsiktet måte. Dette gjelder blant annet ny terskelverdi, nye krav og ny sentral innkjøpsenhet. Virke mener små og mellomstore bedrifter bør få en egen omtale i stortingsmeldingen, der regelverket og innkjøpsorganiseringens påvirkning på denne delen av næringslivet analyseres særskilt.
  • Vi etterspør en konkretisering av hvordan innovasjon skal fremmes gjennom offentlige anskaffelser ved at nye løsninger etterspørres, og mener en stortingsmelding vil være en egnet plattform for dette. Vi ber særskilt om at såkalte velferdsobligasjoner omtales, inkludert hvordan kommuner og andre kan gå frem for å få gjennomført slike.
  • På samfunnsområder der det offentlige er en enerådende eller dominerende innkjøper, er det behov for særskilt aktsomhet fra innkjøper. Dette gjelder blant annet innenfor helse- og sosialområdet.
  • Et eksempel på en uheldig praksis er erfaringene frittstående hoteller har gjort med at store offentlige innkjøpere stiller krav om at hotellene er til stede på et større antall lokasjoner, for å delta i konkurranser. Dette åpner for større hotellkjeder, men innebærer at frittstående hoteller ikke får delta i konkurranser. Virke ber om at problemstillinger som dette får en særskilt omtale i stortingsmeldingen, og det bør gis forslag til hvordan slike tilfeller kan unngås i fremtiden.
  • Vi berømmer Difis arbeid for å bedre dialogen mellom innkjøper og leverandør. Virke bidro til Difis pilot-prosjekt med dialogkonferanse innen renholdsbransjen, og vi mener dette er en god praksis som bør utvides i større skala til flere bransjer.
  • Helse- og sosialsektoren, og forholdet til ideelle leverandører, bør få en egen omtale i stortingsmeldingen. Stortinget vedtok at det EØS-rettslige handlingsrommet for å ivareta offentlig sektor skal utnyttes, og den såkalte Fløistad-utredningen som regjeringen bestilte forelå 8. mars 2017. Fløistad bekrefter at det er et handlingsrom for reservasjon ut over det som fremkommer i forskriften som trådte i kraft 1. januar, og Virke har forutsatt at dette handlingsrommet utnyttes og at det raskt vil igangsettes et videre arbeid med forskrift og veileder.
  • God innkjøpskompetanse gir trygghet til å bruke mulighetene som ligger i anskaffelsesregelverket på en god måte. Det er viktig at en ny stortingsmelding fremskaffer et godt faktagrunnlag, herunder gjennom statistikk og annet erfaringsmateriale. Svar på spørsmål som for eksempel hvem kjøper hva, fra hvem og etter hvilken prosedyre, gir et grunnlag for å kunne trekke erfaringer og gjøre beslutninger om det er behov for justeringer i regelverk, praksis og lignende.

Les hele vårt innspill her >>