Virksomhetene bruker midlertidige ansettelser for å vokse og inkludere

Publisert:

​ Virkes medlemsvirksomheter er klare i sin tale. De bruker den nye regelen om midlertidige ansettelser til å ekspandere og inkludere personer som har problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet. Virksomhetene er også klare på at alternativet til midlertidige ansettelser ikke er faste ansettelser, alternativet er ingen ansettelse i det hele tatt.

Virke har lenge arbeidet for å endre reglene om midlertidige ansettelser, slik at det er mulig å ansette midlertidig når bemanningsbehovet er uklart, f.eks. i etablerings- og omstillingsfaser. I tillegg har vi ønsket å prøve om en utvidet adgang til å ansette midlertidig kan fungere som en inngangsport til arbeidslivet for grupper som tradisjonelt har hatt problemer med å få innpass, f.eks. ungdom, innvandrere og personer med nedsatt funksjonsevne.

Med virkning fra 1. juli 2015 endret Regjeringen reglene og gjorde det lettere å ansette midlertidig. På bakgrunn av Virkes undersøkelse blant medlemmene vet vi nå mer om hvordan regelen brukes.

Den nye regelen brukes for liteAnsetter midlertidig for å vokse

På spørsmål om hva som er hovedbegrunnelsen for at virksomheten har brukt den nye regelen om midlertidig ansettelse, svarer nærmere 4 av 10 at det er for å vokse, med mulighet for å tilby faste ansettelser på sikt. Dette er svært positivt i den omstillingsfasen norsk arbeidsliv nå er inne i, og helt i tråd med Virkes begrunnelse for å endre reglene.Ansetter midlertidig for å inkludere

Det har vært mye diskusjon om en midlertidig ansettelse kan fungere som et springbrett inn i arbeidslivet for utsatte grupper. Virkes undersøkelse viser at den nye regelen faktisk fungerer som et springbrett. 18 % av virksomhetene som har brukt den nye regelen sier det har medført at de har ansatt flere ungdommer som ellers ville hatt problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet. 11 % av virksomhetene har ansatt flere med innvandrerbakgrunn og 3 % av virksomhetene har ansatt flere med nedsatt funksjonsevne. Alternativet til midlertidig ansettelse er ikke nødvendigvis fast ansettelse

Arbeidstakersiden har kjempet hardt mot den nye regelen, blant annet gjennom politisk strek, og motstanden er først og fremst begrunnet i at medarbeidere skal ansettes fast. Virke er enig i at hovedregelen skal være faste ansettelser, men vi må ta inn over oss at dette ikke alltid er alternativet.

Virkes undersøkelse viser at alternativet til midlertidige ansettelser i de aller fleste tilfellene ikke er fast ansettelse. Kun 14 % svarer at de ville ansatt fast uten den nye regelen. Hele 86 % svarer at alternativet til å ansette midlertidig er at det ikke ansettes noen i det hele tatt.