Landbruks- og matpolitikken

Konkurransedyktige og bærekraftige verdikjeder for mat er selve forutsetningen for et levedyktig landbruk fremover i tid – og er utgangspunktet for Virkes arbeid på dette området.

Landbruks- og matdepartementet la i desember 2011 frem en ny melding om landbruks- og matpolitikken, med økt matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og et bærekraftig landbruk som overordnede mål (Meld. St. 9 – 2011-2012). Meldingen inneholder offensive produksjonsmål, og bygger på den norske modellen med vektlegging av markedsreguleringssystemet og importvernet. I tilknytning til oppfølging av den nye landbruks- og matmeldingen har Virke vedtatt et eget landbrukspolitisk dokument som plattform for Virkes arbeid på dette området. Dokumentet i sin helhet kan du lese her.

I tilknytning til oppfølging av landbruks- og matmeldingen og den videre utformingen av norsk landbruks- og matpolitikk vil Virke:

 • jobbe for at de landbrukspolitiske virkemidlene i større grad rettes inn mot å bedre konkurranseevnen i den norske matverdikjeden.

 • jobbe for at myndighetene ikke går inn for kortsiktige tiltak for å styrke importvernet som er lite bærekraftige over tid.

 • jobbe for at man får en gjennomgang av markedsreguleringsordningene for å se om disse fungerer godt nok for alle aktører i verdikjeden, og at de fremmer lik konkurranse mellom aktørene i næringen.

 • jobbe for at det legges bedre til rette for økt import fra fattige land, gjennom bl.a. forenkling og et mindre restriktivt regelverk, avvikling av indikative tak, forbedre GSP-vilkårene for lavere mellominntektsland og få GSP-kvoter som er mer representative for det markedet etterspør.

 • jobbe for en bedre integrering i det internasjonale matsystemet og en generell nedbygging av handelshindringer mellom land for å hindre uro og sårbarhet i verdens matvaremarkeder.

 • jobbe for  opprettholdelse av det multilaterale handelssystemet med de rettigheter og plikter det innebærer.

 • å jobbe for en harmonisering av avgiftsnivået mellom Norge og våre naboland, og en avvikling av konkurransevridende avgifter som grunnavgiften.

 • støtte opp om regjeringens satsing på matspesialiteter gjennom det nye Lokalmatprogrammet, samt utviklingen av regionale innovasjonssystemer med utgangspunkt i klynger og nettverk.

 • jobbe for at dagligvarehandelen i større grad kan bli en støttespiller for lokalmatprodusenter og bidra til utvikling av effektive distribusjonskanaler for lokalmat og matspesialiteter.

 • jobbe for at dagligvaresektoren, som andre bransjer, selv kan sikre at de har en transparent virksomhetsutøvelse og følger anerkjente normer for moral og etikk, uten noen form for offentlig regulering.
 • jobbe for å få en mer effektiv innretting av virkemidlene på landbruksområdet som sikrer reiselivsvekst i distriktene.

 • jobbe for å bedre koordineringen av virkemidlene innen reiseliv/turisme på tvers av departementer.

 • jobbe for at koplingen mellom reiseliv/turisme og matopplevelser styrkes og utvikles.

 • jobbe for å endre virkemiddelutformingen i landbrukspolitikken slik at den i større grad skaper insentiv og muligheter for omstilling og innovasjon.

 • jobbe for et styrket samfunnsperspektiv i forskningen der landbruks- og matsektoren sees i relasjon og har relevans for hele verdikjeden. Videre at våre relevante medlemmer i større grad inviteres til meningsutveksling om viktige faglige utfordringer.

 • støtte opp om regjeringens målsetning om økt forskning for å fremme norsk matsektors konkurranseevne, og forventer at dette gjenspeiles i de årlige jordbruksforhandlingene og Landbruks- og matdepartementets årlige budsjetter.