Matkjedepolitikk

Virke ønsker en konkurransedyktig matverdikjede fra jord til bord.  Den 13. april 2011 leverte det regjeringsutnevnte matkjedeutvalget sin rapport ”Mat, makt og avmakt” ( NOU 2011:4 ), der det ble både ble forslått en lov om god handelsskikk og etablering av eget ombud.  

Virke stilte seg kritisk til rapporten da den utelukkende konsentrerte seg om hvordan makt kan føres fra dagligvarekjedene og bakover i verdikjeden og er av den oppfatning at dagligvarebransjen, som andre bransjer, selv kan sikre at de har en transparent virksomhetsutøvelse og følger anerkjente normer for moral og etikk.

Den 26. oktober ble det i statsråd oppnevnt et lovutvalg som skal utrede hvordan prinsippet om god handelsskikk og hensynet til forbrukerne best kan ivaretas i dagligvaresektoren. Lovutvalget har frist til 1. mai 2013. Utvalget skal i sitt arbeid gjennomgå eksisterende lovgivning. For forhold som ikke vurderes tilfredsstillende regulert, skal utvalget vurdere om reglene som foreslås skal nedfelles i en egen lov, om alle eller deler av reglene bør ivaretas gjennom endringer i eksisterende lovverk eller på annen måte. Utredning av aktuelle tiltak for å sikre effektiv håndheving av reglene er inkludert i utvalgets arbeid. Virke ønsker utvalget velkommen, og ønsker i den videre prosessen å bidra til en god dialog fra handelens side.

Matkjededebatten i EU

Som en del av arbeidet med å styrke konkurranseevnen til EUs matsektor ble det i 2010 opprettet et høynivåforum (High Level Forum for a Better Functioning Food Supply Chain) med mandat på to år. HLF leverte sin endelige rapport 5.12.12, med videre forslag til oppfølging og prosess.

I de senere årene har EUs matsektors konkurranseevne og posisjon i verden blitt svekket og står nå overfor nye utfordringer og krav. På bakgrunn av matindustriens konkurransesituasjon formulerte en høynivågruppe (High Level Group on theCompetitivenessoftheAgro-Food Industry 2008–2009) flere sektor-spesifikke anbefalinger og utarbeidet en oppfølgingsplan for å styrke matindustriens konkurranseevne.

I 2010 besluttet EU å utvide Høynivågruppens omfang og medlemskap, og opp-rettet et høynivåforum (High Level Forum for a Better Functioning Food Supply Chain) med et mandat på to år.  Forumet har bestått av 45 medlemmer, blant annet fra EUs medlemsland, matbedrifter og organisasjoner som representerer forbrukerinteresser. Norge er observatør i dette forumet. Forumet har hatt ansvar for å følge opp anbefalingene til Høynivågruppen og sørge for at hovedpunktene har blitt fulgt opp. Under høynivåforumet har det ligget fire ekspertplattformer som har jobbet med følgende tema;

  • Kontraktsforhold mellom bedrifter i verdikjeden for matvarer
  • Instrumenter for å overvåke matvarepriser
  • Konkurranseevne i verdikjeden
  • «Agro-logistikk».

Mer om matkjededebatten i EU.