Offentlige anskaffelser og rammevilkår for private leverandører

Mer offentlig finansiert tjenesteproduksjon bør utføres av private og ideelle tjenestetilbydere.

Et økt innslag av private vil gi høyere kvalitet og valgfrihet for brukerne, større mangfold, innovasjon og en mer effektiv tjenesteproduksjon. Samtidig har det offentlige en stor innkjøpsmakt og når det kjøpes inn varer og tjenester for over 400 milliarder kroner i året er det viktig at konkurransen om oppdragene er ryddig. Offentlige innkjøp reguleres av lov om offentlige anskaffelser, og en god samhandling med privat sektor tjener både offentlig sektor selv, brukerne av offentlige tjenester og skattebetalerne.

Større markeder for privat tjenesteproduksjon 

Virke er en pådriver for at flere private (ideelle og kommersielle) aktører skal få utføre mer offentlig finansiert tjenesteproduksjon. Offentlig sektor er et viktig marked for mange bedrifter, og hvordan det offentlige opptrer har derfor stor betydning for norske bedrifters muligheter. Dette gjelder både når det offentlige legger generelle rammevilkår, men også når det offentlige velger å slippe gode private krefter til i offentlig tjenesteproduksjon. Betydningen av dette forsterkes av at dette kan være et bidrag til økt produktivitet, noe som vil bli viktigere i årene som kommer da det offentliges økonomiske handlingsrom forventes å minke.

Virke arbeider også aktivt for å forhindre at det offentlige subsidierer aktivitet som leveres i samme marked som private. Statlige og kommunale aktører konkurrerer i mange tilfeller i markedet med private, og denne konkurransen kan skje på ulike vilkår. Virke deltar i regjeringens arbeidsgruppe for like konkurransevilkår.

Gode innkjøp

Regelverket for offentlige anskaffelser skal sikre at pengene utnyttes best mulig, og at innkjøpene bidrar til et konkurransedyktig næringsliv. Virke er en pådriver for et godt, og forenklet, regelverk og en samarbeidspartner for å skape dialogplattformer mellom offentlige og private aktører.

Virke mener det er behov for sterkere innkjøpskompetanse og mer veiledning og vi vil følge praksis tett fremover. Vi vil handle dersom vi ser at små – og mellomstorebedrifter ikke ivaretas tilstrekkelig, eller ser andre uheldige utslag av regelverket.

Les Virkes innspill til ny stortingsmelding om offentlige anskaffelser her >>

Hva er offentlige anskaffelser?

Offentlig sektor (stat, kommune og andre med en viss tilknytning til disse) kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for ulike formål, for om lag 480 milliarder kroner årlig.

Regelverket stiller strenge krav til forberedelse, gjennomføring og avslutning av anskaffelsene, blant annet gjennom krav til omfattende dokumentasjon, spesiell kunngjøring, frister, inngåelse av kontrakt ved avtaledokumentadgang til å klage til den som anskaffer og til Klagenemnda for offentlige anskaffelser.

Det finnes tre hovedmetoder for å anskaffe noe til det offentlige:

  1. Anbudskonkurranser med anbud som det er forbudt å forhandle om
  2. Konkurranse med forhandlinger
  3. Direkte anskaffelse

Disse kalles anskaffelsesprosedyrer. Det er regler for hvilken prosedyre det er tillatt å bruke, disse avhenger ofte av hvor stor anskaffelsen er. Beløpsgrensene som avgjør disse kalles terskelverdier, som du kan lese om lengre ned på siden.

Les mer om offentlige anskaffelser på difis hjemmesider her >>

Les mer

Begreper:

Hva er anskaffelsesprosedyre?

Anskaffelsesprosedyre er bestemmende for hvordan anskaffelsen skal gjennomføres. Les om hvordan du velger riktig anskaffelsesprosedyre her >>

Hva er Terskelverdi?    

Anskaffelsens anslåtte verdi har betydning for hvilke deler av regelverket som må følges. Overstiger verdien en terskelverdi er det een annen del av regelverket som gjelder.
For kontrakter av verdi mellom 100 000 kr og 1,1 mill. kr eks. mva., samt kjøp av helse- og sosialtjenester for under 6,3 mill. kr eks. mva., gjelder del I og det stilles ingen krav til valg av prosedyre.

Hva er konkurransegrunnlag?

Konkurransegrunnlaget består av de dokumentene oppdragsgiveren utarbeider for å informere om hvilken ytelse som skal anskaffes, hvilke vilkår som gjelder for gjennomføringen av leveransen, hvilke regler som gjelder for gjennomføringen av konkurransen, inkludert kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier og øvrige opplysninger som gir informasjon om hva som skal anskaffes, eller hvordan det skal anskaffes.

Hva er kvalifikasjonskrav?

Minimumskrav som stilles til leverandørene som ønsker å delta i en konkurranse om en offentlig kontrakt. Leverandører som ikke oppfyller samtlige kvalifikasjonskrav avvises.

Hva er tildelingskriterier?

Konkurransekriteriene som oppdragsgiver skal vurdere tilbudene etter.

Les mer

Nyheter

Vis flere

Laster flere sider...