Eldre dame på jobb

Pensjon og velferdsytelser

Virke er opptatt av at pensjons- og velferdsytelsene samlet sett skal gi gode insentiver til å stå i jobb – både at det skal lønne seg å arbeide gjennom hele livet og at det skal lønne seg å utsette avgangen fra arbeidslivet når en kommer opp i årene.

Virke er representert i Banklovkommisjonen

Arbeidet med å tilpasse pensjonslovgivningen til den nye folketrygden foregår i Banklovkommisjonen. Kommisjonen har levert flere utredninger på området den senere tid.

NOU 2012:13 innholder kommisjonens forslag til ny lov om kollektiv tjenestepensjonsforsikring (avlevert juni 2012), i NOU 2013:3 er hovedtemaet forholdet mellom ny tjenestepensjonslov og ytelsesbaserte tjenestepensjonsordninger (fleksibel overgang og opptjente rettigheter er sentrale stikkord). Uføre- og etterlattepensjoner tar kommisjonen fatt på våren 2013, slik at gjeldende regler videreføres inntil videre. 

Virke er representert i Banklovkommisjonen ved advokat Camilla Forgaard Andreassen

Les mer