Sykefravær og inkluderende arbeidsliv

4. mars 2014 ble den nye avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) inngått mellom myndighetene og partene i arbeidslivet. Avtalen er en videreføring av IA-avtalen fra 2001. Målet er å redusere sykefraværet, inkludere flere i arbeidslivet og øke yrkesdeltakelsen til eldre arbeidstakere.

Virke støtter arbeidslinjen og arbeider for at IA-avtalen skal være et godt verktøy for å redusere sykefraværet. Virke er opptatt av at virkemidlene i arbeidslivspolitikken skal gi gode insentiver til å stå i jobb. Det skal lønne seg å jobbe og det skal lønne seg å utsette avgangen fra arbeidslivet når en kommer opp i årene.

Alle tiltak og virkemidler som innføres må utformes på en så lite byråkratisk måte som mulig. For eksempel har vi har i flere år vært opptatt av at virkemiddelet om tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter må gjøres mer forutsigbart og enklere å bruke. Utvikling og avbyråkratisering av ordninger som lønnstilskudd, og mulighet for å ansette midlertidig er viktige tiltak for at vi skal lykkes med å inkludere flere i arbeidslivet.

Vi har en tett dialog med medlemmene om hvordan ulike ordninger virker for dem. Gjennom vår rådgivning til medlemmene får vi en kjennskap til deres hverdag som bidrar til at vi med stor troverdighet kan tale våre medlemmers sak overfor politikere og andre beslutningstakere. Ta derfor gjerne kontakt med oss dersom du opplever noe i din hverdag som du mener vi bør vite om.