Bra kompetansefokus i statsbudsjettet

Publisert:

Regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet signaliserer en dreining i riktig retning. Styrkingen av lærlingordningen, mer oppmerksomhet på etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere, og økning av tilskuddsrammen til både BKA-programmet og Nærings ph.d. ordningen, er viktige tiltak fra den nye regjeringen.

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringa
Styrkingen av lærlingordningen med 79 mill. kroner er et viktig signal om at regjerningen ser betydningen av fag- og yrkesopplæringen både for elevers gjennomføring av videregående opplæring og for arbeidsmarkedets behov for kvalifisert arbeidskraft.

Virke støtter regjeringens satsing på kompetanseutvikling for lærere og skoleledere, men registrerer at hovedinnsatsen rettes inn på mer formell utdanning i regi av institusjonene i UH-sektoren. Samtidig har regjeringen styrket ordningen for hospitering i arbeidslivet med 4 mill. i 2014 og foreslått 10 mill. til et utviklingsprogram for nettbaserte videreutdanningstilbud. Virke vil understreke betydningen av disse typer tiltak i kompetanseutviklingen av lærere og skoleledere. Det er et godt grep å skille ut videreutdanning for lærere og skoleledere i en egen post for å synliggjøre den omfattende satsingen som gjøres på dette området.

Tiltak for livslang læring
Virke har ved flere anledninger tatt til orde for å sette kompetansekrav til karriereveiledere. Vi mener regjeringens forslag om å opprette en masterutdanning innen karriereveiledning ikke er et relevant svar på dette. Det er først og fremst kunnskap om arbeidsmarkedet og arbeidslivets kompetansebehov som savnes i karriereveiledningssentrene, og denne type kunnskap tror vi ikke vil bli styrket ved å opprette et masterstudium.

Universiteter og høyskoler
Virke registrerer at de private høgskolene også denne gang rammes av en forfordeling sammenliknet med de statlige høyskolene. Av regjeringens økte ramme for den resultatbaserte omfordelingen etter oppnådde forskningsresultater tilfaller 1.9 % de private høyskolene. Tatt i betraktning at de private har 12 % av høyskolestudentene, blir de private hengende etter også ved denne tildelingen.

Spørsmålet om fordeling av midler mellom statlige og private høgskoler inneholder mange elementer, og Virke ønsker at regjeringen, i samråd med institusjonene, finner en rimelig ramme for tilskudd til private høyskoler med henblikk på etablering av nye studieplasser og tilskudd til infrastruktur i private høyskoler.