Høring om statsbudsjettet 2014 i næringskomiteen

Publisert:

Torsdag 7. november var Virke hos næringskomiteen på Stortinget på høring om neste års statsbudsjett. Statsbudsjettet 2014 er generelt positivt for næringslivet. Virke fremhever spesielt j ernbaneløft, satsing på forskning og innovasjon og vekstfremmende skattelettelser som viktige punkter.

Virke vil i tillegg fremheve en meget positiv IKT-satsing. Vi mener at statsbudsjettet er mer fremtidsrettet enn på lenge, og et godt utgangspunkt for den nye regjeringen til å investere mer i fremtidig verdiskaping. Det er etter Virkes syn riktig bruk av oljeoverskuddet. Det må likevel sies at bevilgningene til næringsrettet forskning må økes ytterligere for at Norge skal styrke sin konkurransekraft. Det må derfor investeres mer i Brukerstyrt innovasjonsarena og Skattefunn. Når det gjelder Skattefunn så må regjeringen fullt ut utnytte handlingsrommet i statsstøtteregelverket i EØS-avtalen. Det er i tillegg viktig å satse mer på tjenesteinnovasjon.

Virke savner også konkrete forenklingstiltak. Vi merker oss at forenkling skjer på flere nivåer. EU har iverksatt et betydelig forenklingsprosjekt for næringslivet på europeisk nivå. Dette vil få effekt i Norge gjennom EØS-avtalen. Virke definerer dette positivt; dette er en gyllen mulighet til forenkling på bred front. Virke ba derfor regjeringen og Stortinget om å følge opp dette med nasjonale tiltak. Regjeringens beslutninger om å stoppe planforskriften for kvadratmeterregulering av

varehus og kjøpesentre, samt digitalisering av kartverket er et gode eksempler på gode forenklingstiltak. Vi trenger mer av dette.

Virke etterspurte i tillegg at en ny reiselivsstrategi må spisses inn mot distrikts- og småskalareiseliv med fokus på norsk og utenlandsk turisme: påvirkbar ferie-/fritids- og møte-/incentivtrafikk. Dette bør være resultatmålet for den offentlige innsatsen, som også har som hovedbegrunnelsen at reiseliv gir nærings- og sysselsettingsgrunnlag i distriktene. Virke er veldig fornøyd med at både Komiteen og Innovasjon Norge ønsker at det tas grep for å samarbeide om en ny strategi.

Virke fremhevet også Samarbeidsavtalen mellom staten og ideell sektor om leveranser av helse- og sosialtjenester. En viktig målsetting med denne avtalen er å utnytte mulighetsrommet i konkurransereglene i EØS-avtalen til å inngå fleksible og langsiktige avtaler med ideelle aktører. Den rødgrønne regjeringen har her foreslått velig positive tiltak. Dette gjelder særlig gode avtaler for ideelle aktører, arbeid for å løse pensjonsproblemet, samt å involvere ideelle aktører mer i forsking og utvikling.  Det er derfor viktig at den nye regjeringen og KrF og Venstre så fort som mulig slutter seg til avtalen og utvikler den videre. Det er nå viktig å konkretisere målsettingene i avtalen, og å følge opp løftene fra de fire partiene som utgjør regjeringens parlamentariske grunnlag.

Her kan du lese Virkes notat til komiteen.