Mer kompetanse i servicenæringen

Publisert:

Det er flott at det nå bevilges øremerkede midler til servicenæringen for å sikre fagbrevkompetanse for voksne. Regjeringen vil legge bedre til rette for at voksne kan ta videregående opplæring. De vil fra 2014 sette i gang utvikling og utprøving av opplæringsmodeller som leder til fagbrev for ufaglærte i servicenæringa, i transportnæringa og i primærnæringene.

Regjeringen bevilger 50 millioner kroner for å styrke fag- og yrkesopplæringen. Styrkingen er en oppfølging av stortingsmelding 20 "På rett vei" og vil sikre gjennomføring av samfunnskontrakten for flere læreplasser. Virke har jobbet med og sørget for at også voksne ble inkludert i samfunnskontrakten for flere læreplasser.
Dette er viktige tiltak for å sikre at fag- og yrkesopplæringen skal dekke hele arbeidsmarkedet. Det gjør det ikke i dag. I stortingsmelding 20 står det at fagopplæringen ikke fungerer i deler av arbeidsmarkedet, selv om den er ment slik. Det gjelder privat og offentlig tjenesteyting, og dermed et voksende arbeidsmarked. Det er derfor helt avgjørende at det øremerkes tiltak særlig rettet inn mot denne delen av fagopplæringen.
Virke etterlyser det konkrete grepet som kan føre til et systematisk og profesjonelt skole-arbeidsliv samarbeid i hele utdanningsløpet. Virke ønsker en koordineringsfunksjon i skolen som kan bygge relasjoner mellom lærere og arbeidsliv, som kan skape forutsigbarhet i samarbeidet, bygge tillit og nettverk som er personuavhengig. Dette vil faktisk løfte samarbeidet mellom skole og arbeidsliv gjennomgåendei hele utdanningsløpet. Dette er helt avgjørende for å få vekslingsmodeller til å fungere på best mulig måte. Vi har kalt det en ALV- arbeidslivsveileder.