Mer offensiv satsing på forskning

Publisert:

​ Regjeringen foreslår å bevilge 28,9 milliarder kroner til forskning og innovasjon i 2014. Det er 1,5 milliarder mer enn i år. Men av økningen går bare 38 millioner til nasjonale satsinger for et mer kunnskapsbasert næringsliv. - Det er alt for knapt med tanke på behovet for økt innovasjonskraft i norsk næringsliv, sier administrerende direktør i Virke, Vibeke Hammer Madsen.

- Norske bedrifter ønsker og trenger et styrket samspill med forskningsmiljøene for å realisere potensialet for verdiskaping. Vi trenger derfor at det satses enda mer på programmer som Brukerstyrt innovasjonsarena og Skattefunn for å få fart på bedriftenes forskning og innovasjon, sier Madsen.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til næringsrettet forskning med 38 mill. kroner i 2014. Av dette går bare 10 mill. kroner til Brukerstyrt innovasjonsarena som med dette vil få en samlet bevilgning på nesten 400 mill. kroner i 2014. BIA er det eneste programtibudet utover Skattefunn for en rekke bransjer og sektorer i norsk økonomi. BIA er ida for svakt dimensjonert og Virke har derfor gått inn for en kraftig opptrapping av BIA i årene som kommer. Etter Forskningsrådets vurdering tilsier kvaliteten på søknadene at det ville vært forsvarlig å bevilge 1 mrd. kroner til BIA-prosjekter hvert år.

Skattefunn

styrkes

med 90 millioner kroner

.

Regjeringen foreslår å heve den øvre beløpsgrensen for summen av egenutført og innkjøpt forskning og utvikling fra 11 til 22 millioner kroner. Samtidig legges det opp til å øke den maksimale timelønnsatsen for egne ansatte fra 530 til 600 kroner per time.

- Dette er et skritt i riktig retning, men Virke mener vi bør øke til 1000 kroner pr time for å stimulere til økt forskning og utvikling i næringslivet, sier Madsen.

Virke mener også ordningen bør utvides slik at innovasjonsaktiviteter, slik de er definert i statsstøtteregelverket, også inkluderes i hva som er fradragsberettiget.

- Det vil innebære at Skattefunn vil kunne bli mer relevant for typiske tjenestebedrifter, som for eksempel er opptatt av forskning på kundeadferd, sier Madsen.

Flere områder får økte tilskudd

Av andre nye nasjonale forskningssatsinger prioriterer regjeringen 50 millioner kroner til unge forskningstalenter og det samme til en ny gaveforsterkningsordning. 21 millioner kroner går til 60 nye stipendiatstillinger og  300 millioner til isgående forskningsfartøy. I tillegg skal 100 millioner gå til økt forskning i helseforetakene og 35 milloner til marin forskning.

Virke mener FoU og innovasjon i større grad må bli et virkemiddel for utviklingen av offentlig sektor, særlig helse og omsorg og velferdstjenestene. Derfor er det positivt at regjeringen styrker forskningen i helseforetakene. Vi vil imidlertid påpeke at det er svært viktig at forskningsarbeid i offentlig sektor, herunder helseforetakene, utvikles i tett samspill med relevant næringsliv.

- Når det gjelder helseforskning så er det viktig å involvere de private ideelle sykehusene i forskningen på lik linje som de statlige sykehusene. De har ledende kompetansemiljøer innenfor sine områder som hevder seg høyt på europeisk og internasjonalt nivå. Denne involveringen er en konkret og positiv oppfølging av samarbeidsavtalen mellom staten og ideell sektor på helse- og sosialfeltet, sier Madsen.