Skatte- og avgiftsendringer i tilelggsproposisjonen

Publisert:

Virke mener regjeringens forslag om å fjerne arveavgiften, redusere satsen i formuesskatten og redusere skatten på arbeid gjennom å øke satsen i minstefradraget lover godt for økt vekstkraft i privat næringsliv og styrket arbeidslinje.

Virke er også tilfreds med at regjeringen reduserer skatten på alminnelig inntekt fra 28 til 27 prosent, både for selskaper og personer (Stoltenberg-regjeringen foreslo kun redusert sats for selskaper). Dette bidrar til å styrke arbeidslinjen, samtidig som det motiverer til å investere i Norge.

Virke mener også det er et skritt i riktig retning å redusere satsen i formuesskatten, selv om det kun er 0,1 prosentenhet i denne omgang. Regjeringens politiske plattform av 7. oktober tilsier et større grep i neste statsbudsjett.

Virke er imidlertid skuffet over at regjeringen ikke gjør større forbedringer i den forrige regjeringens forslag om å begrense norske konserns muligheter til å få fradrag for gjeldsrenter. Å heve terskelverdien fra 3 til 5 millioner er for lite. Det vil ramme norske konsern i mye større grad enn forslaget er ment, nemlig å forhindre flytting av overskudd til land med lav skatt.

Her er en samlet oversikt over skatte- og avgiftsendringer i Solberg-regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2014.