Svak satsning på inkludering

Publisert:

​ Virke er opptatt av å beholde folk i jobb, og inkludere flere av de som står utenfor. For å hindre frafall fra arbeidslivet har Virke ønsket å styrke tilretteleggingstilskuddet, slik at potten ikke går tom. Det er derfor skuffende at finansieringen av tilskuddet fortsetter som før.  

Selv om det er positivt at regjeringen øker antall tiltaksplasser for personer med redusert arbeidsevne, er det uheldig at regjeringen reduserer antall plasser for langtidsledige.

– Det hjelper lite å gi med en hånd når man samtidig tar med den andre, sier administrerende direktør i Virke, Vibeke Hammer Madsen.

Tilretteleggingstilskuddet forblir rammefinansiert
Virke har tidligere tatt til orde for å styrke ordningen med tilretteleggingstilskudd til arbeidsgivere som legger til rette for at personer kan arbeide også under sykdom.

– Vi er skuffet over at regjeringen fortsatt ikke tar dette på alvor, slik at tilskuddet år etter år forblir rammefinansiert. Her har vi forhåpninger til at den nye regjeringen endrer ordningen til finansiering via en overslagsbevilgning, slik at potten ikke går tom, sier Madsen.

Dette tilskuddet må gjelde alle virksomheter som tilrettelegger for gradert sykmelding.

– Det kan ikke bare gjelde de 26 prosentene av virksomhetene som har IA-avtale. Tilskuddet må også følges opp med utarbeiding av forutsigbare tildelingskriterier, her er det mange eksempler på ulik praksis, fortsetter hun.

Tiltaksplasser

Virke mener det er viktig å opprettholde satsningen på å få folk i arbeid. Det er positivt at man øker antall tiltaksplasser for personer med redusert funksjonsevne med 2000 plasser. Til gjengjeld reduseres antall tiltaksplasser for langtidsledige tilsvarende.

– Selv om vi fortsatt har lav ledighet i Norge, er det likevel usikkert hvor lenge dette vil vare. Langtidsledige står ofte relativt sett nært arbeidslivet, og trenger ikke nødvendigvis store grep for å komme i ny jobb. Det er derfor uheldig med svekket satsning på å få de langtidsledige ut i arbeid. Regjeringen gir og tar de med samme hånd her, sier Madsen.

Virke håper den nye regjeringen vil prioriterer et arbeid med forenkling av tiltaksstrukturen.

– Vi mener det er positivt med en økning av antall plasser for arbeidsavklaringspenger brukt som lønnstilskudd. Men det er per nå for mange ordninger som heter det samme, og dette er forvirrende for alle, inkludert for arbeidsgivere som skal inkludere flere i arbeidslivet, sier hun.

Kvalitet i attføringsarbeidet

Regjeringen ønsker å iverksette ulike utviklingsprosjekter og forsøk knyttet til attføringsarbeidet. Det er særlig kvaliteten og resultatene av innsatsen som i følge regjeringen kan forbedres. Det vil blant annet skje gjennom å utvikle bedre rutiner for oppfølging og kontroll av kvaliteten og innholdet i tiltakene, og gjennom forsøk med resultatbasert finansiering som gjør at det lønner seg for leverandørene av arbeidsmarkedstiltak å få flere med nedsatt arbeidsevne i jobb.

– Dette er vi positive til. Vi har tatt til orde for nasjonale retningslinjer for krav til kvalitet på tiltaksområdet. Kvalitet bør også være styrende for hvem som får levere tiltak. Vi håper den nye regjeringen vil følge opp intensjonene om styrking av mål og kvalitet, men at de også ser på eierskapet for leverandørene. Vi ser ingen gode grunner til at kommersielle aktører ikke skal kunne levere slike tjenester. De leverer utmerkede tjenester på deler av tiltaksfeltet allerede i dag, sier Madsen.