- Et budsjett for økt produktivitet

Publisert:

Regjeringens satsing på IKT i kombinasjon med arbeidet med å innføre en ordning med nøytral merverdiavgift i statlig sektor legger grunnlaget for å foreta en helt nødvendig modernisering av offentlig sektor.

Virkes bransjedirektør for kunnskap og teknologi forventer at store ambisjoner følges opp i form av synlige resultater i løpet av 2015. 

Regjeringen varsler i forslag til statsbudsjett en omfattende prioritering av digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor med sikte på å øke produktiviteten og gi innbyggerne et bedre tjenestetilbud. Totalt foreslås det å bruke 553,2 millioner kroner på ikt-satsinger i staten, herunder blant annet 25 millioner kroner til digitalisering av plan og byggeprosesser. 11 millioner kroner er satt til å etablere felles digital ordning for e-handel for offentlig sektor.  Direktør for Virke kunnskap og teknologi Alisdair Munro mener det haster med å få på plass flere digitale løsninger i offentlig sektor:

- Tall fra Europa viser at IT står for omtrent 6 prosent av bruttonasjonalproduktet, men medvirker til 50 prosent av produktivitetsveksten i landets samlede verdiskaping. I Norge står offentlig sektor ovenfor en betydelig produktivitetsutfordring, og i møte med at en økende andel av arbeidsstyrken går av med pensjon i årene som kommer, er det særlig viktig at Regjeringen investerer i ikt for å erstatte manuell saksbehandling med digitale prosesser, sier Munro.

Munro viser til perspektivmeldingen fra 2013 der man konkluderer med at den årlige produktivitetsveksten de siste ti årene har vært på i underkant av 1 prosent.  Det er under halvparten av produktivitetsveksten på nittitallet og godt under anslaget i Perspektivmeldingen på 1,4 prosent produktivitetsvekst frem mot år 2060. Dersom ikke produktivitetsveksten øker, vil det måtte medføre en kraftig økning i skattenivået eller dramatisk kutt på viktige velferdsområder dersom dagens tjenestetilbud i regi av offentlig sektor skal opprettholdes. 

Munro mener produktivitetsveksten også vil bli stimulert gjennom Regjeringens varslede innføring av nøytral merverdiavgift i staten:

- Innføring av nøytral merverdiavgift i staten fra 2015 og for helseforetakene fra 2016 vil fremme økt bruk av konkurranseutsetting og legge til rette for mer effektiv tjenesteproduksjon på viktige tjenesteområder der det offentlige i dag driver utstrakt egenproduksjon.  Med økt konkurranse om oppdragene vil prisen på tjenestene gå ned, samtidig som det kan åpne opp for økt grad av tjenesteinnovasjon gjennom at offentlig og privat sektor sammen finner nye løsninger på de behovene staten og helseforetakene etterspør gjennom rollen som krevende kunde, sier Munro.

FOU
I budsjettforslaget er Regjeringen tydelig på at de ønsker å styrke virkemidlene til næringsrettet forskning og innovasjon som har høy innovasjonseffekt og er bransjenøytrale. Forslaget inneholder også en klar vridning fra den distriktspolitiske innsatsen i retning av å bruke generelle virkemidler. Det gir blant annet 110 mill. kroner mer til landsdekkende etablererstipend, 70 mill. kroner mer til Brukerstyrt innovasjonsarena og økt grense for skattefradrag for forskning gjennom Skattefunn.
Regjeringen foreslår å styrke ordninger som er landsdekkende, bredt innrettet og uten tematiske begrensninger. Programmet Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) i Norges forskningsråd kan vise til meget gode resultater, og ble styrket med 90 mill. kroner i 2014. Regjeringen foreslår nå å øke rammene for BIA med ytterligere 70 mill. kroner – til 524 mill. kroner i 2015.
Det foreslås å styrke den landsdekkende etablerertilskuddsordningen i Innovasjon Norge med 110 mill. kroner og miljøteknologiordningen i Innovasjon Norges foreslås økt med 50 mill. kroner.
- Fra Virkes side har vi lenge fremholdt at den distriktspolitiske innsatsen må tones ned til fordel for en styrking av de generelle virkemidlene. At dette nå kommer på plass, er viktig og riktig sett i relasjon til behovet for å intensivere innsatsen på dette området i årene fremover, sier Munro.