- Kapasitet og kompetanse avgjørende for anleggsløft

Publisert:

​Dersom Regjeringens ambisjoner på området for samferdsel skal oppfylles, må myndighetene også prioritere å bygge opp tilstrekkelig kapasitet og kompetanse på planleggings- og prosjekteringssiden, sier bransjedirektør for industriell handel i Virke Ingrid Thinn Bjerke.

Gjennom statsbudsjettet for 2015 varsler Regjeringen en ytterligere opptrapping på området for anlegg og samferdsel det kommende året. Regjeringen foreslår å bruke totalt 26,8 milliarder kroner til vegformål, og setter av nye milliarder til infrastrukturfondet. Samtidig økes bevilgningene til investeringer på jernbanenettet med nærmere 11,2 milliarder kroner i 2015. Dette er en økning på omtrent 13 prosent sammenlignet med budsjettet som Regjeringen Stoltenberg II la frem for 2014. Bransjedirektør for Virke industriell Handel Ingrid Thinn Bjerke mener løftet er bra, men etterlyser tiltak for bedre trafikkavvikling i og rundt storbyene:

- På området for anlegg og samferdsel mener Virke det er bra at Regjeringen løfter sektoren økonomisk og tar igjen vedlikeholdsetterslepet. Det betyr bedre fremkommelighet og reduserte kostnader knyttet til forsinkelser av passasjer og gods på vei og bane. Samtidig er det viktig at investeringene i samferdsel foretas der de lønner seg mest, og at man lykkes med å prioritere utbygging og vedlikehold av infrastruktur i og rundt de største byene, sier Thinn Bjerke.

Thinn Bjerke representerer store medlemmer som er viktige vare- og tjenesteleverandører inn mot anleggssektoren. Hun mener tilstrekkelig kapasitet og kompetanse knyttet til planlegging og prosjektering er avgjørende dersom Regjeringen skal lykkes med å levere synlige resultater på området for samferdsel:

- Anleggssektoren står ovenfor en sterk vekstperiode fremover, drevet av at de største offentlige byggherrene har vært budsjettvinnere de senere år. Vi vil samtidig minne Regjeringen om at satsingen også må inkludere en oppbygging av kapasitet og kompetanse blant de som planlegger og administrerer utbyggingsprosjektene, slik at man får faktisk igangsettelse av de prosjektene som prioriteres gjennom statsbudsjettet, sier Thinn Bjerke.