200-kronersgrensa: Løsningen

Publisert:

Momsdebatten fortsetter med uforminsket styrke. Hva bør en god løsning på moms-debatten være?

En løsning må tjene alle parter - forbruker, næringsliv og felleskapet. Vårt forslag er:

200-grensen fjernes helt. For innkreving av moms etablerer toll- og avgiftsmyndighetene isteden en enkel digital løsning,.

Samtidig bør man fjerne all toll på tekstiler. I dag er det vanskelig for forbrukeren å orientere seg i tolljungelen, og det er krevende for tollmyndighetene å finne en god løsning for enkel innkreving. En fjerning vil isolert sett gi om lag 700 mill kroner i provenytap, men medfører samtidig betydelige administrative besparelser for både tollmyndigheter og norske tekstilimportører, som i neste omgang vil gi seg utslag i lavere pris på tekstiler mot kunde. Samtidig vil netto provenyeffekt være positiv ved at man innfører moms fra første krone.

Hvordan kan en digital løsning fungere?

  1. Kunde legger bestilling hos utenlandsk netthandelsaktør
  2. Etter å ha mottatt kjøps- og sendingsbekreftelse fra den utenlandske netthandelsaktøren, legger kunden sendingsnummer og varens verdi inn i momsinnbetalingsportalen på toll- og avgiftsmyndighetenes nettside, og riktig moms blir beregnet og innbetalt
  3. Toll- og avgiftsmyndighetene godkjenner automatisk sendingen og det autogenereres melding til transportør/speditør om at varen kan utleveres kunde
  4. Transportør varsler kunden om at varen kan hentes/vil bli hjemkjørt
  5. Kunden henter/får varen utlevert

Dersom kunden ikke utfører handlingen i pkt 2, vil varen bli liggende på speditørens lager. Kunden vil da bli ilagt et gebyr i tillegg til momsen før varen kan utleveres.