Gjennomslag for sammenslåing av arbeidsmarkedstiltak

Publisert:

​Virke har fått gjennomslag for sammenslåing av arbeidsmarkedstiltakene avklaring- og oppfølging. Dette har vi jobbet veldig mye med fordi vi mener det vil øke mulighetene til å få flere som står utenfor arbeidslivet i jobb.

Virke mener tilgang til å levere arbeidsmarkedstiltak må vurderes på bakgrunn av faglig kvalitet og ikke eierskap. Nå har politikerne hørt argumentene og private kommersielle og ideelle leverandører og av arbeidsmarkedstiltak har tilgang til å delta i anbud på 9000 flere tiltaksplasser.

Dagens tiltaksstruktur er komplisert og uoversiktlig. Dette vil føre til et enklere og et mer variert tilbud for de som står utenfor arbeidslivet noe som vil gjøre at flere vil kunne komme i jobb. Personer som står utenfor arbeidslivet vil også slippe merkelappen det medfører å "delta på skjermede tiltak".

Her er utdraget fra statsbudsjettet:
"Et enklere tiltakssystem
For å bidra til et enklere tiltakssystem, økt mangfold av leverandører og et mer variert tjenestetilbud til brukerne, vil Regjeringen slå sammen overlappende tiltak innenfor avklarings- og oppfølgingsområdet. Dette er tiltak som i dag leveres både gjennom avtaler med forhåndsgodkjente tiltaksleverandører og gjennom anbudskonkurranser. De avklarings- og oppfølgingstjenester som i dag kjøpes direkte fra forhåndsgodkjente tiltaksarrangører er utformet som de tilsvarende tiltakene som anskaffes via anbud. Faglig og innholdsmessig sett er derfor dette likeartede tiltak som er velegnet å slå sammen. Dette innebærer at tiltakene avklaring og avklaring i skjermet virksomhet slås sammen til ett avklaringstiltak, og at tiltakene oppfølging og arbeid med bistand slås sammen til ett oppfølgingstiltak. Endringen gjelder med dette en avgrenset del av arbeidsmarkedstiltakene. Formål, målgrupper, innhold og varighet i tiltakene endres ikke som følge av forenklingen, slik at endringene i forskrift om arbeidsrettede tiltak vil være begrensede. De nye sammenslåtte tiltakene vil bli anskaffet etter regelverket for offentlige anskaffelser. Det tas sikte på at forskriftsendringene vil tre i kraft fra 1. januar 2015. Det legges opp til overgangsordninger. Saken har vært på høring."