Mye bra fra Widvey

Publisert:

Virke finner mye positivt i Regjeringens budsjettforslag. – Det har vært stor spenning knyttet til museumssektoren og film og TV-støtten. Her ser vi at Regjeringen leverer mye bra, sier Hilde Charlotte Solheim, direktør for kultur i Virke.

​Virke Kultur organiserer blant annet sektorer som museum, TV-produksjon og frivillig musikkliv. Solheim mener det er positivt av regjeringen foreslår å bevilge penger til flere nye museumsbygg og midler til fullføring av flere igangsatte prosjekter. Dette er etterlengtet for sektoren.

- Vi er også glade for at staten bevilger 605 mill. kroner til realisering av nytt Munch-museum i Bjørvika sier Solheim, som også merker seg at regjeringen erkjenner og viser vilje til å løse utfordringene museene har med historiske pensjonskostnader.

Virke mener også det er gledelig at gaveforsterkningsordningen foreslås styrket med 20 millioner kroner i 2015, til 30,3 millioner.

- Når ordningen skal utvikles i 2015, slik Regjeringen varsler, er det viktig at den også utvides til å omfatte gaver til forskning, sier Solheim.

Kulturdepartementet skal sammen med Finansdepartementet også vurdere skatteinsentiver som kan utløse mer privat kapital til kulturlivet.

- Private gaver og sponsorinntekter kan ikke erstatte den offentlige grunnfinansieringen av museenes oppgaver for fellesskapet, men det kan være et viktig supplement. Vi ser også gevinster i å lære mer om hvordan samarbeidet mellom museene og næringslivet kan styrkes, sier Solheim.

Etter mye oppmerksomhet om kuttet i filmstøtten for 2014 på 32,5 millioner var det stor spenning knyttet til budsjettforslaget på filmområdet. Av det foreslåtte beløpet på 737,8 millioner kroner setter regjeringen av 452,2 millioner kroner til audiovisuelle produksjoner gjennom Norsk filminstitutt. Virke mener det er gledelig at filmområdet er skjermet for nye kutt.

- Kuttene i støtte til film og TV-serier utløste er voldsomt engasjement. Publikum har stor glede av film- og TV-drama og serier som realiseres ved hjelp av denne offentlig delfinansieringen, og vi har fått fram et sterkt produksjonsmiljø for film- og TV. Virke vil i samarbeid med Produsentforeningen engasjere seg aktivt i arbeidet med den varslede filmmeldingen. Det lover godt for samarbeidsklimaet at sektoren nå får et budsjettforslag til å leve med, selv om man kunne ønsket seg kompensasjon for fjorårets kutt.

Virke mener også det er gledelig at det foreslås en økningen i midler til korfeltet som vil bety mye for aktiviteten i korene.

Den samlede rammen i Regjeringens forslag til kulturbudsjettet for 2015 er på 12,5 milliarder kroner, en økning på 262 millioner kroner – 2,6 prosent - fra i år. I tillegg kommer spillemidler til idrett, frivillighet og kulturformål, som øker med 473 millioner kroner.

Omlegging av tippenøkkelen gir en lavere andel til kulturen. Spesielt begrenser dette finansieringsmulighetene for kulturbygg for det regionale kulturlivet, noe Virke mener er uheldig. 

- Vi kunne også ønsket oss en mer offensiv og tydelig politikk på kulturnæringsområdet. Virke er representert i departementets bransjeråd for Kulturnæringene og vil engasjere seg videre for nytenkning og økt oppmerksomhetom dette feltet, sier Solheim.

Hun legger ikke skjul på at det har vært stor spenning knyttet til Widveys budsjettforslag.

- Etter noen gode år med Kulturløftet, fikk kulturlivet seg en kalddusj med flere vonde kutt i fjorårets budsjettbehandling. Vi er avhengig av en kulturminister som står på for kunst- og kulturfeltet og er derfor glad for at budsjettforslaget som nå er lagt frem er sterkt på flere viktige områder for sektorer som er organisert i Virke.

Virke mener også det er beklagelig at regjeringen ikke har framskyndet behandlingen av incentivordning for film- og TV.

- Vi har anbefalt at denne saken tas ut av Filmmeldingen og at utarbeidelsen av en forskrift forseres, så den kan tre i kraft i 2015. Nå frykter vi for at Norge skal tape enda flere store internasjonale film- og TV-produksjoner mens vi venter på en slik ordning. Her mener vi Regjeringen burde økt framdriften og sikret viktig aktivitet og store inntekter til Norge, sier Hilde Charlotte Solheim.

Les Norges Museumsforbunds uttalelse om forslaget til statsbudsjett her.