Skatte- og avgiftsendringer i budsjettet

Publisert:

Virke er glad for reduksjon i formuesskatten, utvidelse av skattefunn, redusert inntektsskatt for de med laveste inntekter og nøytral merverdiavgift. Dette bidrar til å fremme investeringer, arbeid og likebehandling mellom private og offentlige i velferdssektoren.

Virke savner likevel tiltak som vil redusere svart arbeid. ROT-fradrag er under utredning. Virke er likevel glad for at regjeringen fremmer forslag om Enøk tiltak som kan gjøres om til en fradragsordning. Virke savner også en oppfølging av initiativet om å fjerne fordelsbeskatningen av arbeidsfinansiert trening for sine ansatte. Virke vil særlig følge opp ROT-fradrag og treningsskatten videre.

I budsjettet for 2015 foreslås nye skatte- og avgiftslettelser på tilsammen 8,3 milliarder kroner. Nedenfor går vi igjennom de viktigste for Virkes medlemmer.

Redusert skatt på formue
Virke mener regjeringens forslag om å redusere formuesskattesatsen med 0,25 prosentenheter til 0,75 prosent og å øke bunnfradraget til 1,2 millioner kroner er et skritt i riktig retning. Forslaget gjør det lettere å finansiere investeringer. Virke forutsetter at nedtrappingen av formuesskatten forsterkes i neste statsbudsjett.

Samtidig økes verdsettingen av sekundærboliger utover den først anskaffede og næringseiendom fra 60 til 80 prosent av markedsverdien. Alle skattytere vil fortsatt kunne ha én sekundærbolig som verdsettes som i dag. Verdsettingen av primærbolig og fritidseiendom endres ikke med Regjeringens forslag.


Lavere skatt på inntekt
Regjeringen legger vekt på at brede grupper av befolkningen skal få skattelettelser. Det høyeste nivået på minstefradraget for lønn og trygd økes med om lag 1 000 kroner utover lønnsjustering, og satsen i minstefradraget for pensjon økes fra 27 til 29 prosent. Forslaget om økt minstefradrag gjør at mange lønns- og trygdemottakere og pensjonister med lav inntekt og lav formue får skattelettelser.
Regjeringen foreslår også lettelser i inntektsskatten som gjør det mer lønnsomt å arbeide. Trygdeavgiften for lønn og trygd og næringsinntekt reduseres med 0,1 prosentenhet, og innslagspunktet i toppskatten økes med 7 500 kroner utover lønnsjustering.

Regjeringen fullfører også utfasingen av klasse 2. Det gir bedre arbeidsinsentiver, bidrar til integrering og økt likestilling.


Virke har fått viktig skattefunn-gjennomslag

Regjeringen foreslår utvidelser i Skattefunnordningen som kan stimulere til større FoU-prosjekter og raskere gjennomføring av prosjektene. Det foreslås å heve beløpsgrensen for fradraget til egenutført FoU fra 8 til 15 millioner kroner og beløpsgrensen for innkjøpt FoU fra 22 til 33 millioner kroner. Summen av egenutført og innkjøpt FoU kan etter forslaget ikke overstige 33 millioner kroner.


Merverdiavgiften forenkles
Den alminnelige grensen for registrering i Merverdiavgiftsregisteret økes fra 50 000 til 150 000 kroner i avgiftspliktig omsetning. Dette reduserer de administrative byrdene til mange små virksomheter.

Regjeringen foreslår å øke grensen for private avgiftsfrie vareforsendelser fra utlandet fra 200 til 500 kroner. Samtidig skal frakt- og forsikringskostnader medregnes i beløpsgrensen.

Merverdiavgiften blir mer nøytral
Virke er glad for at regjeringen foreslår en ordning som nøytraliserer merverdiavgiften for statsforvaltningen. Forslaget innebærer at det ikke lenger vil være noe avgiftsmessig motiv for å produsere enkelte tjenester med egne ansatte framfor å kjøpe tjenestene fra private aktører. Dette innebærer mer likebehandling av offentlige, private og ideelle i velferdssektoren.

Regjeringen foreslår å fjerne unntaket for omsetning av forvaltningstjenester som leveres fra et boligbyggelag til et tilknyttet borettslag. På den måten vil eksterne tilbydere av slike tjenester kunne konkurrere på like vilkår som boligbyggelagene.

Gjennomslag for private apotek

Det innføres skatteplikt på inntekter fra de offentlige sykehusapotekenes publikumsutsalg. Forslaget vil redusere konkurransevridningen mellom offentlige og privateide apotek og bringer norske regler i overensstemmelse med EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Dette er et viktig gjennomslag for Virke og apotekene.

Enøk-tiltak

Enovas ordning for enøk-støtte rettet mot private husholdninger legges om og utvides. Det tas sikte på at ordningen senere skal kunne gjøres om til en fradragsordning i skattesystemet med Enova som godkjennende myndighet. Virke har bedt om en slik fradragsordning.

Andre skatte- og avgiftsforslag i statsbudsjettet for 2015

 • Den nedre grensen for å betale trygdeavgift økes til 49 650 kroner, slik at den såkalte frikortgrensen øker til 50 000 kroner. Endringen vil særlig komme studenter, skoleelever og andre med midlertidig lav inntekt til gode.

 • I dag trappes skattefradraget for AFP- og alderspensjonister ned mot samlet pensjonsinntekt, inkludert uførepensjon. Regjeringen foreslår at skattefradraget for pensjonsinntekt fortsatt trappes ned mot uføreytelser.

 • Det innføres overgangsregler ved innføring av den nye uføretrygden.

 • Skattebegrensningsregelen er komplisert og er opphevet for flere grupper av skattytere de senere årene. Regjeringen foreslår at regelen også oppheves for mottakere av supplerende stønad til personer med kort botid i Norge.

 • Påslaget i normrenten ved beregning av skattlegging av fordel ved lån i arbeidsforhold økes med 0,25 prosentenheter, slik at normrenten blir mer i tråd med gunstige markedsrenter på boliglån.

 • Personfradraget og det særskilte fradraget for Finnmark og Nord-Troms lønnsjusteres.

 • Enkelte beløpsgrenser mv. holdes nominelt uendret fra 2014 til 2015. Det gjelder blant annet det særskilte fradraget i arbeidsinntekt, foreldrefradraget for legitimerte utgifter til pass og stell av barn, særfradraget for enslige forsørgere, sjømannsfradraget, jordbruksfradraget, nedre grense og kilometersatsene i fradraget for reiser mellom hjem og arbeid og maksimal sparing i BSU.

 • Satsene for skattefri kilometergodtgjørelse ved bruk av egen bil på arbeidsreiser økes til 4,10 kroner per km for reiser inntil 10 000 km og holdes nominelt uendret på 3,45 kroner per km for reiser utover 10 000 km.

 • Regjeringen foreslår en rekke forenklinger i skattereglene for deltakerlignede selskaper.

 • Den øvre grensen i fribeløpsordningen i arbeidsgiveravgiften økes til 500 000 kroner. For godstransport på vei økes grensen til 250 000 kroner.

 • Det tas sikte på å innføre en ordning med refusjon av engangsavgift ved eksport av kjøretøy. Dagens manglende refusjon av engangsavgift innebærer i praksis at norske bruktbiler ikke selges til utlandet. Dette kan være i strid med EØS-avtalens regler om at varer og tjenester skal kunne omsettes fritt over landegrensene.

 • Avgiftsfritaket for spillolje fjernes. For å sikre fortsatt forsvarlig innsamling av spillolje økes tilskuddet til innlevering av spillolje til godkjent mottak. Økt tilskudd blir finansiert av økt smøreoljeavgift.

 • Regjeringen foreslår at avgiften på avfall til deponi fjernes. Avgiften har utspilt sin rolle etter at det ble forbudt å deponere biologisk nedbrytbart avfall.

 • Tollsatser på landbruksvarer som er lavere enn 1 kroner per kg, settes til null. Dette er tollsatser som ikke gir nevneverdig beskyttelse for norsk produksjon og som skaper unødvendig byråkrati og administrative kostnader.