Virke-innspill til samferdselsbudsjettet

Publisert:

Investeringer i vei og jernbane må få et løft også i statsbudsjettet for 2015. Men like viktig som budsjettmidler er prioritering av de mest samfunnslønnsomme prosjektene og å styrke gjennomføringsevnen, mener Virke.

I et innspill til Samferdselsdepartementets arbeid med statsbudsjettet for 2015 tar Virke opp behovet for et mer moderne, sammenhengende veinett, kollektivløft i storbyer, styrket gjennomføringsevne i utbyggingsprosjektene, bedre tilrettelegging for godstransport, reiselivssatsing og mer miljøvennlig transport.

Les innspillet her.