Virkes innspill til Arbeids- og sosialdepartementets budsjett for 2015

Publisert:

Virke peker i innspillet på viktige tiltak for å sikre arbeidslinja, noe som er særlig viktig i tider med økonomisk usikkerhet. Virke er også opptatt av at den typisk norske virksomheten i privat sektor er liten og i stor grad opptrer ryddig. Det er derfor behov for brukervennlig regelverk, og regelverk det ikke er dokumentert behov for må fjernes.

Virkes forslag til budsjettet for 2015 kan kort oppsummeres slik:

  • Adgangen til å ansette midlertidig må utvides og gjøres mer brukervennlig gjennom en generell, tidsbegrenset adgang til å ansette midlertidig.

  • Reglene om innsynsrett for tillitsvalgte, solidaransvar og kollektiv søksmålsrett for fagforeninger må oppheves.

  • Det bevilges midler til å iverksette flere treparts bransjeprogrammer i bransjer hvor det er dokumentert uakseptable lønns- og arbeidsvilkår, f.eks. innenfor callsenterbransjen.

  • Det settes måltall for hvor mange av Arbeidstilsynets tilsyn som skal gjennomføres i samarbeid med andre relevante kontrollorganer.

  • Lønnstilskuddsordningene styrkes og gjennomgås med tanke på forenklinger og økt forutsigbarhet.

  • Tilretteleggingstilskuddet styrkes og gjøres gjeldende for alle virksomheter uavhengig av IA-avtale.

  • Regjeringen må gi NAV føringer om å øke satsningen på de som står nærmest arbeidslivet, for å unngå at de "rykker bakover i køen".

  • Private leverandører må få levere arbeidsmarkedstiltak på attføringsområdet uavhengig av eierskap.

Her kan du lese hele innspillet.