Virke med i utvalg om offentlige anskaffelser

Virke-advokat Henrik Renner Fredriksen deltar i et offentlig utvalg som skal gjennomgå regelverket om offentlige anskaffelser, og foreslå nytt regelverk på området. Hensikten er forenkling og fleksibilitet.

Regjeringen erkjenner at reglene er for kompliserte, byråkratiske og vanskelige å bruke. -Det er viktig at regelverket legger til rette for kostnadseffektive innkjøp og ikke skaper unødig administrasjon og tidsbruk, sier statsråd Rigmor Aasrud i en pressemelding 14.12. Utvalget skal se på de nasjonale bestemmelsene for offentlige anskaffelser – ikke EUs regler.
Lov og forskrift om offentlige anskaffelser gjennomfører blant annet EUs regler om offentlige anskaffelser. I tillegg har vi særnorske bestemmelser for anskaffelser som ikke er omfattet av EUs regler. Dette gjelder for anskaffelser under visse størrelser, såkalte terskelverdier. Det gjelder også visse typer tjenester som i begrenset grad er regulert av EU, for eksempel helse- og sosialtjenester. Utvalget skal blant annet vurdere behovet for, eventuelt omfang av og innhold i særnorske regler om offentlige anskaffelser. Utvalgets forslag skal sikre de grunnleggende prinsippene bak regelverket for eksempel sikre effektiv offentlig ressursbruk gjennom effektiv konkurranse, sikre likebehandling og forutberegnelighet for markedsaktørene, forhindre korrupsjon og sikre at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.
Utvalget ledes av Inger Roll-Matthiesen