Vilkår for Virkes portaler

1. Innledning

Disse vilkårene regulerer leveranse av tilgang til en eller flere portaler, inkludert Arbeidsgiverguiden og StyreNorge (heretter kalt "Løsningen") fra Hovedorganisasjonen Virke (heretter kalt "Leverandøren") til kunden (heretter kalt "Kunden").

2. Tilgang og bruksrett til Løsningen

Løsningen er tilgjengelig for Kunden via en egen nettside. Kunden har tilgang til Løsningen ved å anvende et eget brukernavn og passord. Abonnementet gir én person hos Kunden én personlig tilgang til Løsningen, og Kunden forplikter seg til ikke å overføre eller oppgi brukernavn og passord til uvedkommende.

3. Endringer i Løsningen

Leverandøren har rett til å endre Løsningenes funksjonalitet og spesifikasjoner, og kan kreve at Kunden går over til ny versjon. Dersom endringene fjerner vesentlig funksjonalitet har Kunden rett til å si opp avtalen med øyeblikkelig virkning, forutsatt at slik oppsigelse varsles skriftlig til Leverandøren innen 30 dager etter at endringen har trådt i kraft.

4. Kontaktinformasjon

Oppdatert kontaktinformasjon er nødvendig for å sikre tilgang til løsningen og nyhetsbrev. Kunden skal på eget initiativ melde endring i kontaktopplysninger til Leverandøren. Leverandørens kontaktinformasjon vil til enhver tid være tilgjengelig på nettadressen www.virke.no/. For spørsmål, kontakt Virke på epost kundeservice@virke.no eller ring 22 54 17 00, tast 2.

5. Opphavsrett

Leverandøren beholder under enhver omstendighet alle rettigheter til Løsningen, inkludert Løsningens innhold.

6. Pris og betaling

6.1 Priser: Prisen for oppstart av tjenesten og abonnement for det første året er gitt i Leverandørens tilbud.

6.2 Betalingsvilkår: Vederlaget forfaller til betaling 16 dager etter fakturadato. Ved forsinket betaling har Leverandøren krav på rente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100 § 3 første ledd, av det beløpet som til enhver tid er forfalt til betaling. Dersom Leverandøren ikke mottar betaling innen 15 dager etter forfall har Leverandør rett til umiddelbart å avbryte Kundens tilgang til Løsningen inntil forfalte fakturaer er betalt.

6.3 Offentlige avgifter: Alle priser er oppgitt eksklusive merverdiavgift og andre offentlige skatter og avgifter. Kunden skal betale slike offentlige skatter og avgifter i tillegg til de oppgitte prisene, iht. de til enhver tid gjeldende satser.

6.4 Prisendringer: Leverandøren kan når avtalen fornyes justere prisene tilsvarende endring i konsumprisindeksen foregående kalenderår. Det innebærer at en avtale som forlenges og er inngått i mai år 1 vil bli justert med endringen i konsumprisindeksen fra januar år 1 til desember år 1 når avtalen forlenges i mai år 2. 

Leverandøren kan ved større forbedringer av Løsningen øke prisene med et beløp som er rimelig utfra de forbedringene som er gjort. Kunden skal varsles skriftlig om slik prisøkning minst 30 dager før den nye prisen trer i kraft. Dersom kunden ikke aksepterer prisøkningen kan kunden si opp avtalen ved skriftlig melding senest 14 dager før den nye prisen trer i kraft. Avtalen vil da opphøre med virkning fra prisendringens ikrafttredelsesdato

7. Mislighold

7.1 Definisjon av mislighold: Det foreligger mislighold fra en parts side dersom parten ikke oppfyller sine plikter etter avtalen og dette ikke skyldes forhold som nevnt i punkt 12 (force majeure). Den som vil påberope seg at avtalen er misligholdt må reklamere skriftlig til den annen part uten ugrunnet opphold etter at vedkommende fikk kjennskap til misligholdet.

7.2 Ansvar og erstatning: Leverandøren vil tilstrebe at alle opplysninger i Løsningen til enhver tid er korrekte og aktuelle. Leverandøren står ikke ansvarlig for eventuelle feil i Løsningen, verken teknisk eller innholdsmessig. Leverandøren fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå som følge av Kundens bruk av informasjon fra nettstedet. Enhver link til eksterne nettsteder er uten ansvar for Leverandøren, likeledes innholdet og påliteligheten av sidene det linkes til. Leverandørens erstatningsansvar er under alle omstendigheter begrenset til Kundens direkte tap. Kunden kan ikke kreve erstatning for indirekte tap, herunder konsekvenstap og tap som følge av driftsavbrudd hos Kunden. Kundens erstatningskrav per år er begrenset til årlig vederlag, eks. mva.

7.3 Heving: Dersom det foreligger et mislighold som ikke er rettet opp innen 60 dager etter at anmodning om dette er sendt den annen part, har den skadelidte part rett til å heve avtalen med skriftlig varsel til den annen part. Det samme gjelder dersom en av partene har gjort seg skyldig i vesentlig mislighold som er av en slik art at det ikke lar seg rette opp.

7.4 Forcemajeure: Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av ekstraordinære begivenheter utenfor partenes kontroll (force majeure), skal den annen part varsles om dette uten ugrunnet opphold. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge force majeure-situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom. Den annen part kan med 15 dagers skriftlig varsel heve avtalen dersom force majeure- situasjonen varer eller antas å ville vare lenger enn 90 dager, regnet fra det tidspunktet situasjonen inntrer.

8. Markedsføring

Leverandøren har i sin markedsføring rett til å oppgi Kunden som referanse. Leverandøren har likevel ikke rett til å anvende Kundens navn eller varemerke i generell markedsføring eller lignende uten Kundens forhåndssamtykke.

9. Krav om skriftlighet

Der avtalen stiller krav om skriftlighet, anses skriftlighetskravet oppfylt også ved melding pr. e-post.

10. Avtalens varighet

Avtalen løper i en første kontraktsperiode på 12 måneder regnet fra oppstartsdato. Avtalen fornyes deretter automatisk for ny periode på 12 måneder inntil en av partene sier opp Avtalen. Frist for å si opp avtalen er innen forfall av faktura. Oppsigelse av abonnement skal skje skriftlig til kundeservice@virke.no

11. Tvister

Uenighet om virkning, innhold eller gjennomføring av avtalen skal forsøkes løst ved forhandlinger. Fører ikke forhandlingene frem innen 30 kalenderdager, kan hver av partene kreve saken avgjort ved de alminnelige domstoler, med Oslo tingsrett som avtalt verneting.

12. Endringer av vilkårene

Leverandøren kan endre vilkårene uten Kundens samtykke. Kunden skal varsles skriftlig senest 30 dager før nye vilkår trer i kraft. Dersom endringene i vesentlig grad svekker Kundens rettigheter vil Kunden ved skriftlig forhåndsvarsel til Leverandøren kunne si opp avtalen med virkning fra det tidspunkt de endrede vilkårene trer i kraft.

13. Vilkår for tilleggstjenesten Arbeidsgiverguiden Fagsupport

Arbeidsgiverguiden Fagsupport / Rådgivningstelefonen - Styre og Økonomi er en tilleggstjeneste til Arbeidsgiverguiden og/eller StyreNorge, og er kun tilgjengelig dersom du har betalt ekstra for denne, utover abonnementet.

  • Arbeidsgiverguiden Fagsupport / Rådgivningstelefonen - Styre og Økonom gir deg tilgang til Hovedorganisasjonen Virkes erfarne rådgivere.
  • Du kan ta kontakt på telefon eller e-post når du har behov for det.

For abonnenter på Arbeidsgiverguiden, tilbyr vi rådgivning innen arbeidsrett, HR/personal, ledelse, HMS og tariff. For abonnenter av StyreNorge tilbyr vi også rådgivning innen styrearbeid.

Abonnementet gir én person hos Kunden én personlig tilgang til Arbeidsgiverguiden Fagsupport / Rådgivningstelefonen - Styre og Økonom. Rådgivningen dekker kun spørsmål for den virksomhet Kunden er ansatt i.

Rådgivning innen arbeidsrett, HR/Personal, ledelse, HMS og tariff

Bruk av Arbeidsgiverguiden Fagsupport / Rådgivningstelefonen - Styre og Økonom er begrenset til mindre henvendelser med opptil 30 minutter behandlingstid per sak/henvendelse. Rådgivning ut over dette blir fakturert etter egne timepriser. Rådgiveren vil informere deg dersom 30-minuttersgrensen er nådd og tjenesten må faktureres.
Dersom din virksomhet er medlem av Virke, har dere vederlagsfri tilgang til rådgivningstjenesten som tilbys for abonnenter på Arbeidsgiverguiden.

Rådgivning innen styrearbeid

Bruk av Rådgivningstjenesten er begrenset til mindre henvendelser med opptil 30 minutter behandlingstid per sak/henvendelse. Rådgivning utover dette blir fakturert etter egne timepriser.
Dersom din virksomhet er medlem av Virke, har dere rådgivning innen forretningsjus inkludert i medlemskapet, med en begrensning på 30 minutter per sak/henvendelse.
Rådgiveren vil informere deg dersom 30-minuttersgrensen er nådd og tjenesten må faktureres.

Priser

Arbeidsgiverguiden Fagsupport / Rådgivningstelefonen - Styre og Økonom: 6 000 kroner eks  mva  (forutsetter abonnement på Arbeidsgiverguiden og/eller StyreNorge)

- Pris per ekstra time: 2 500 kroner eks mva

Dersom du har behov for mer omfattende rådgivning i større saker, anbefaler vi at du melder din virksomhet inn i Hovedorganisasjonen Virke.