Fornyelse av forsikringer

Forsikringsavtalen skal snart fornyes, og vi ber deg logge inn i forsikringsportalen og sjekke at våre opplysninger er korrekte. Er de mangelfulle eller feil er det fint om du melder fra om dette i portalen. Dersom det ikke skal gjøres endringer, behøver du ikke gjøre noen ting.

Hvis det ikke er registrert endringer innen fem virkedager fra du mottok melding om fornyelse, vil forsikringsavtalen bli fornyet på grunnlag av eksisterende opplysninger.

Trykk her for å logge inn i Forsikringsportalen


Fornyelse 2020

Her finner du Nyheter og endringer 2020

Indeksregulering 2020

Forsikringssummene for bygninger, maskiner, inventar og løsøre indekseres årlig på bakgrunn av prisutviklingen i samfunnet. Justeringen gjelder for alle forsikringsselskap. Indeksreguleringen fra 1.1.2020 er:

Bygninger + 3,5 %
Maskin, inventar og løsøre i næringslivet + 3,7 %

Indeksregulering for Behandlingsforsikring + 6 %

Premiejusteringer utover indeks og G - regulering kan forekomme. For ytterligere informasjon, se avsnittet under «Generelle premiejusteringer»

Justering av grunnbeløpet - G

Erstatningsbeløpet for de fleste personalforsikringer er basert på Folketrygdens grunnbeløp – G. Grunnbeløpet justeres hvert år, og fra 1.5.2019 endres G med 3,07 %. 1G utgjør 99 858 kr

Premiejusteringer utover indeks og G - regulering kan forekomme. For ytterligere informasjon, se avsnittet under «Generelle premiejusteringer»

Motorvogn

Grunnet økte verkstedkostnader, indeksreguleres premier på motorvognforsikringer med 7 % ved fornyelse av forsikringene.

Kostnadene til reparasjon av glasskader øker betydelig, og dette har sammenheng med at flere og flere biler har ruter med avansert teknologi som er dyre å skifte.


Standard egenandel for motorvogn u/ 3,5 t :

  • Glasskader 5 000 kr
  • Kasko/delkasko 10 000 kr
  • Redning 3 000 kr

Kjøretøy med lavere egenandel vil bli juster ved neste forfall.

Premiejusteringer utover indeks kan forekomme. For ytterligere informasjon, se avsnittet under «Generelle premiejusteringer»

Generelle premiejusteringer

Forsikringsbransjen opplever økende antall skader og økte erstatningsutbetalinger.
Virke Forsikring foretar derfor generelle premiejustering for å møte disse kostnadene. Det blir premietillegg for 2020 utover G regulering og indeksregulering på de fleste forsikringer. Dette tillegget gjelder ikke for reiseforsikring.

Spesielt for avbrudd og ansvarsforsikring: Premien beregnes på grunnlag av årlig omsetning. For kunder som ikke ha innrapportert økt omsetning ved fornyelsen, vil siste års offentlige tilgjengelig regnskapstall legges til grunn for ny premie på disse forsikringene.

Ny premie for neste forsikringsperiode fremkommer i portalen samt på faktura sendt på e-post.

Sikkerhetsforskrifter

Vi gjør oppmerksom på at de aller fleste vilkår for tingforsikring også omfatter såkalte sikkerhetsforskrifter. De fremkommer i forsikringsavtalen som du også finner i vår kundeportal.
Sikkerhetsforskrifter er spesielle anvisninger som må følges for å begrense muligheten for at du skal bli utsatt for tyveri eller skade. Dersom du ikke har fulgt disse, kan det medføre at erstatning blir satt ned eller faller bort.

Oppgavepliktig premie

Forsikringsavtalen for personalforsikringer inneholder oversikt over oppgavepliktig premie. Her går det frem hva som skal lønnsinnberettes per ansatt.

Ansatte som slutter

Ansatte som slutter i bedriften, skal ha tilbud om fortsettelsesforsikring. Vedlagt følger skjema som må distribueres til ansatte som avslutter arbeidsforholdet.

Google Chrome

Vi anbefaler at du benytter nettleseren til Google Chrome når du går inn i portalen. Benytter du andre nettlesere vil du kunne oppleve noe treghet i portalen. 

Se filmen ved siden av for veiledning om hvordan du laster ned nettleseren dersom du ikke har den fra tidligere. 

Trykk her for å laste ned Google Chrome

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss

E-post: post@virkeforsikring.no

Telefon: 40 00 20 21