Vedtekter for Virke

Vedtatt på konstituerende generalforsamling 2. oktober 1989, revidert 5. mai 1992, 12. mai 1993, 29. mai 1997, 26. mai 1998, 27. april 1999, 30. mai 2002, 16. juni 2005, 19. juni 2007, 28. mai 2009, 15. juni 2011, 5. juni 2013, 15. juni 2017, 5. juni 2019 og 13. juni 2023.

§ 1 Formål

Hovedorganisasjonen Virke er en nærings- og arbeidsgiverorganisasjon som arbeider for alle typer virksomheter i Norge, inkludert organisasjoner og virksomheter/organisasjoner med et ideelt formål. Hovedorganisasjonen Virke skal arbeide for

 • at virksomhetene får arbeidsbetingelser og utviklingsmuligheter som gjør dem konkurransedyktige og lønnsomme, slik at de kan oppfylle sine samfunnsmessige oppgaver og sikre økonomisk vekst og velstandsutvikling innenfor en bærekraftig ramme
 • å styrke medlemmenes faglige kompetanse
 • å skape gode og ordnede forhold mellom medlemmene og deres medarbeidere

§ 2 Medlemmer

§ 2-1 Medlemmer og medlemskap

Som medlemmer kan opptas virksomheter som driver i Norge. Medlemskapet gjelder virksomheten i sin helhet. Ved konsernforhold mellom flere virksomheter innenfor Hovedorganisasjonen Virkes område, omfatter medlemskapet så vel morselskapet som datterselskapene beliggende i Norge. Det foreligger konsernforhold der ett selskap (morselskapet) på grunn av avtale, eller som eier av aksjer eller selskaps-andeler, har bestemmende innflytelse over et annet selskap (datterselskapet).

Medlemmene plikter å overholde Hovedorganisasjonen Virkes vedtekter og lovlige vedtak truffet av de styrende organer.

Medlemskap er først gyldig og skal regnes fra den dato virksomheten godkjennes som medlem. Konferer § 2-8.

§ 2-2 Tilslutning av foreninger med videre

Landsomfattende bransjeorganisasjoner og lokale foreninger kan være tilsluttet etter regler fastsatt av sentralstyret.

Med slike organisasjoner og foreninger menes for eksempel lokale handelsstandsforeninger, sentrumsforeninger, næringsforeninger, bransjeforeninger og liknende. Med "tilslutning" menes at de er medlem i Hovedorganisasjonen Virke. Som medlem har foreningene med videre rett til samme bistand som andre medlemmer når det gjelder egne ansatte og forretningsjuridiske spørsmål. Foreningens med videre egne medlemmers behov for slik rådgiving omfattes ikke av medlemskapet.

§ 2-3 Krav på bistand

Medlemmer kan kreve bistand fra Hovedorganisasjonen Virke i lokale tvister av arbeidsrettslig og tariffmessig art mellom virksomheten og dens medarbeidere.

§ 2-4 Opplysninger

Medlemmene plikter å oppgi til Hovedorganisasjonen Virke antall arbeidstakere de sysselsetter, lønn og andre innberetningspliktige ytelser fra foregående år. Opplysningene skal gis på eget skjema og sendes Hovedorganisasjonen Virke hvert år innen en frist fastsatt av sentralstyret. Hovedorganisasjonen Virke kan innhente statistiske oppgaver som grunnlag for utarbeidelse av bransjestatistikk, sykefraværsstatistikk, med videre.

Videre kan Hovedorganisasjonen Virke innhente andre opplysninger fra medlemmer som er nødvendige for å ivareta medlemmenes interesser. Hovedorganisasjonen Virke plikter å behandle de opplysningene organisasjonen mottar i henhold til denne bestemmelsen på en forsvarlig måte. De skal videre oppbevares slik at det ikke oppstår fare for at uvedkommende får kjennskap til opplysningene.

§ 2-5 Opplysninger om tariffavtaler

Medlemmene i Hovedorganisasjonen Virke er ved innmeldelsen forpliktet til å orientere organisasjonen om tariffavtaler som de er part i, og å overlate til Hovedorganisasjonen Virke å representere medlemmene tariffmessig. Medlemmene plikter for øvrig å gi Hovedorganisasjonen Virke opplysninger som Hovedorganisasjonen Virke trenger i forbindelse med arbeidsgivervirksomheten.

Medlemmene i Hovedorganisasjonen Virke kan ikke reservere seg fra retten Hovedorganisasjonen Virke har etter avtaleverket til å gjøre en tariffavtale gjeldende helt eller delvis for virksomheten.

§ 2-6 Kontingent

Medlemskontingenten fastsettes av sentralstyret forut for det året kontingenten skal gjelde for. Grunnlaget for medlemskontingenten for virksomheter er det beløp som er innberettet som arbeidslønn og andre avgiftspliktige ytelser ifølge årsoppgave for arbeidsgiver- avgift, herunder daglig leder og eier(e), det kalenderår som ligger forut for kontingentåret. For ansvarlig firma settes en lønn for ansvarlig(e) deltaker(e) lik den høyeste utbetalte arbeidslønn.

Det skal fastsettes en minstekontingent.

For nye medlemmer kan administrasjonen fastsette skjønnsmessig kontingent som en overgangsordning.

Sentralstyret kan gi retningslinjer for fastsettelsen.

Sentralstyret fastsetter årlig kontingent for tilsluttede bransje- organisasjoner og lokalforeninger. Konferer § 2-2.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan strykes som medlem av organisasjonen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 2-7 Utmelding og opphør av medlemskap

1. Et medlem kan ikke tre ut av Hovedorganisasjonen Virke før medlemskapet har vart 2 år. Utmeldelse må skje skriftlig.

Utmeldelse i 1. halvår har først virkning fra 01.01. påfølgende år. Utmeldelse i 2. halvår har først virkning fra 01.07. påfølgende år.

2. For medlemmer som er tariffbundne, gjelder følgende:

Medlemskapet løper ut tariffperioden. Oppsigelse av medlemskap må skje innen 01.12. året før tariffavtalens utløp. Det svares kontingent for første halvår påfølgende år, selv om tariffperioden og medlemskapet opphører tidligere.

§ 2-8 Adgang til å nekte innmelding

En virksomhet som er part i en pågående tvist med et eksisterende medlem av Hovedorganisasjonen Virke, og der eksisterende medlem mottar juridisk bistand fra Hovedorganisasjonen Virke, kan ikke tas opp som medlem i Hovedorganisasjonen Virke før etter at tvisten er endelig avgjort, med mindre virksomheten aksepterer at Hovedorganisasjonen Virke fortsetter å gi råd til medlemmet også etter opptaket. Virksomheten plikter å gjøre Hovedorganisasjonen Virke kjent med at det foreligger slik tvist.

Opptak i Hovedorganisasjonen Virke kan i tillegg nektes dersom det foreligger særlige grunner.

Bransjevedtekter, jamfør § 3-7, kan inneholde konkrete spesifiserte bestemmelser på dette punkt. Slike bestemmelser kan også være spesielle bransjespesifikke innmeldingskriterier.

Sentralstyret er klageorgan for virksomheter som får avslag på søknad om innmelding.

§ 3 Hovedorganisasjonen Virkes organer

§ 3-1 Organene

Hovedorganisasjonen Virkes organer er generalforsamling, sentralstyre, virkerådet, valgkomité, samt styrene for bransje-/medlemsgrupperinger.

§ 3-2 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling avholdes annet hvert år innen utgangen av juni og innkalles av sentralstyret med minst 2 måneders varsel.

Ekstraordinær generalforsamling holdes når sentralstyret eller minst en tidel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Innkallingen skjer på samme måte som ved ordinær generalforsamling med minimum 14 dagers skriftlig varsel.

Ordinær generalforsamling skal behandle:

 • årsregnskap og årsberetning for de siste to årene godkjent av sentralstyret
 • valg av: styreleder og nestleder, 7 styremedlemmer, til sentralstyret, 24 medlemmer til Virkerådet, leder, 6 medlemmer og 3 varamedlemmer til valgkomitéen og revisor
 • oppnevne leder og nestleder til Virkerådet blant Virkerådets medlemmer. Styrelederen kan ikke være leder av Virkerådet
 • oppnevne styreledere for bransje-/medlemsgrupperinger
 • oppnevne medlemmer til klagenemnden etter § 4-3
 • fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte
 • godkjenning av godtgjørelse til revisor
 • saker som sentralstyret har fremmet
 • saker som medlemmer har fremmet etter femte ledd
 • fastsette instruks for valgkomitéen
 • valg av 2 til å underskrive generalforsamlingens protokoll

Generalforsamlingen velger ordstyrer og vedtar forretningsorden.

Forslag som ønskes behandlet av generalforsamlingen, må være innkommet til sentralstyret innen 15. mars. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene minst én uke før møtet.

På generalforsamlingen kan ikke behandles forslag som ikke er oppført på sakslisten. Alle medlemmene kan møte på generalforsamlingen. Generalforsamlingen er vedtaksfør med det antall medlemmer som møter.

Alle medlemmer har 1 stemme. Antall tilleggsstemmer beregnes på grunnlag av innbetalt kontingent for det angjeldende år etter følgende modell:

Over 10 ganger M og inntil 25 x M - 1 tilleggsstemme Over 25 ganger M og inntil 50 x M - 2 tilleggsstemmer Over 50 ganger M og inntil 100 x M - 3 tilleggsstemmer og videre 1 tilleggsstemme for hver påbegynt

50 ganger minstekontingent - maksimum 9 tilleggsstemmer.

M =minstekontingent

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Det kan ikke stemmes ved fullmakt. Denne bestemmelse gjelder ikke for stemmer som avgis av morselskap på vegne av datterselskap i konsernforhold.

§ 3-3 Sentralstyret

Sentralstyret er øverste tillitsvalgte organ mellom generalforsamlingene og fatter endelig vedtak i saker som ikke etter vedtektene hører under generalforsamlingen. Medlemmer av sentralstyret, som representerer virksomhet som ikke er bundet av tariffavtale, har ikke stemmerett i tariffsaker.

Sentralstyret består av styreleder og nestleder og 7 styremedlemmer valgt av generalforsamlingen samt et styremedlem valgt av og blant de ansatte.

Sentralstyret ledes av styreleder eller i dennes fravær av nestleder.

Sentralstyret møtes når styreleder eller minst 5 styremedlemmer finner det ønskelig.

Sentralstyret skal:

 • godkjenne organisasjonens årsregnskap og årsberetning
 • vedta strategi med tilhørende årsbudsjett
 • fastsette kontingent for Hovedorganisasjonen Virkes medlemmer
 • fastsette retningslinjer for Virkerådet
 • fastsette retningslinjer for styrene for bransje-/ og medlemsgrupperinger
 • fremlegge forslag for generalforsamlingen til valg av medlemmer til valgkomiteen
 • vedta generalforsamlingens dagsorden
 • etter innstilling fra valgkomiteen foreta eventuelle suppleringsvalg jf. § 3-6

§ 3-4 Ansatt valgt sentralstyremedlem

Ansatte i Virke velger ett styremedlem med vara til sentralstyret. Den valgte skal velges av og blant alle ansatte i Virke, bortsett fra administrerende direktør og de som rapporterer direkte til hen.

§ 3-5 Virkerådet

Virkerådet skal være et rådgivende organ for sentralstyret i viktige prinsipielle og strategiske spørsmål. Virkerådet består av sentralstyrets medlemmer, styrelederne i styrene for bransje-/ og medlemsgrupperinger og 24 medlemmer valgt av generalforsamlingen. Virkerådet ledes av leder eller i dennes fravær nestleder.

Virkerådet skal møtes minst to ganger i året og for øvrig når sentralstyret har behov. Virkerådet innkalles av leder.

§ 3-6 Valgkomitéen

Valgkomiteen forbereder og legger frem forslag til valg av styreleder, nestleder, leder og nestleder til Virkerådet og øvrige medlemmer til sentralstyret, Virkerådet og klagenemnden.

Valgkomiteen legger fram forlag til godtgjørelse for tillitsvalgte. Valgkomiteen skal for sitt arbeid legge til grunn at Hovedorganisasjonen Virkes organer reflekterer medlemsstrukturen hva angår medlemmenes fordeling på distrikter, bransjer, størrelse, virksomheter med og uten tariffavtale samt søke å ivareta likestilling og mangfold. Ved valg til sentralstyret skal det tilstrebes en balanse mellom tariffbundne og ikke tariffbundne medlemmer. Styreleder eller nestleder skal alltid velges fra tariffbundne virksomheter.

Bransje-/medlemsgrupperinger opprettet i henhold til § 3-7 skal innen 15. april det året generalforsamlingen avholdes oversende til valgkomiteen sin innstilling til styreleder for styret i vedkommende bransje-/medlemsgruppering. Valgkomitéen legger innstillingen frem for generalforsamlingen sammen med sin innstilling til sentralstyret og virkerådet.

Valgkomiteen velges for 2 år og består av leder, 6 medlemmer og 3 varamedlemmer valgt av generalforsamlingen.

Ved forberedelse av valg av tillitsvalgte på generalforsamlingen legger valgkomiteen til grunn at halvparten bør være på valg annet hvert år.

Ved suppleringsvalg jf. § 3-3 skal valgkomiteen fremlegge forslag til kandidater.

§ 3-7 Styrene for bransje-/medlemsgrupperinger

Styrene for bransje-/medlemsgrupperinger skal oppnevnes og virke i samsvar med retningslinjer vedtatt av sentralstyret, jamfør § 3-3.

Dersom det er behov for egne vedtekter og/eller egen avgift for bransje-/medlemsgrupperinger skal vedtektene/avgiften behandles av bransjestyret og godkjennes av administrerende direktør. Innholdet i slike egne vedtekter kan ikke være i strid med Hovedorganisasjonen Virkes vedtekter som én organisasjon.

§ 3-8 Sentralstyrets beslutningsdyktighet

Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av representantene er til stede.

I tariffsaker er sentralstyret vedtaksført selv om ikke antallet styremedlemmer som representerer tariffbundne virksomheter alene oppfyller kravet i første ledd, så fremt minst halvparten av de styremedlemmer som representerer tariffbundne virksomheter deltar i behandlingen.

Hver representant har én stemme. Ved stemmelikhet avgjør møtelederens stemme.

§ 3-9 Funksjonstid og valgbarhet

Valgte tillitsrepresentanters funksjonstid er 4 år. Styreleder og nestleder for sentralstyret og virkerådet velges for 2 år. Styreledere i styrene for bransje-/medlemsgrupperinger velges for 2 år.

Ingen kan sammenhengende inneha tillitsverv i sentralstyret eller Virkerådet eller valgkomitéen samt styrene for bransje-/medlemsgrupperinger i mer enn 8 år.

Ingen kan ha tillitsverv i sentralstyret uten å være eier eller administrerende direktør/ konsernsjef i medlemsvirksomhet. Tillitsvervet opphører også hvis virksomheten vedkommende representerer ikke lenger er medlem i Virke.

§ 3-10 Taushetsplikt

Personer som har tillitsverv i Hovedorganisasjonen Virke, har taushetsplikt overfor uvedkommende med hensyn til det de får kjennskap til gjennom sitt tillitsverv om medlemmenes forhold.

Taushetsplikten gjelder også etter at tillitsvervet er avsluttet, og brudd på denne kan medføre erstatningsansvar.

Ved fratreden som tillitsvalgt plikter vedkommende å tilbakelevere alt sensitivt materiale som er mottatt.

§ 3-11 Administrerende direktør

Administrerende direktør har ansvaret for den daglige ledelse av Hovedorganisasjonen Virkes virksomhet og gjennomføringen av tarifforhandlingene. Administrerende direktør har møte- og forslagsrett i Hovedorganisasjonen Virkes styrende og rådgivende organer.

Administrerende direktør ansettes av sentralstyret, som fastsetter instruks for stillingen.

§ 3-12 Representasjon utad

Sentralstyret representerer Hovedorganisasjonen Virke utad, jamfør de til enhver tid gjeldende regler for aksjeselskap, som får anvendelse så langt de passer.

Administrerende direktør representerer organisasjonen utad i saker som inngår i den daglige ledelse.

§ 4 Spesielle bestemmelser for tariffbundne medlemmer

§ 4–1 Beslutningsmyndighet

Sentralstyret har myndighet til å vedta eller forkaste forhandlings- og meklingsforslag vedrørende inngåelse og revisjon av tariffavtaler, samt beslutte oppsigelse av slike avtaler. Sentralstyret kan beslutte å sende forslagene til avstemning blant de medlemmene som er direkte omfattet av vedkommende tariffavtale. Dersom en sak er sendt på avstemning blant berørte medlemmer, er stemmeresultatet fra minst halvparten av de stemmeberettigede medlemmene bindende for sentralstyret. Et medlem har i slike saker samme antall stemmer som på generalforsamlingen. Sentralstyrets myndighet etter denne bestemmelsen kan delegeres.

Administrerende direktør har ansvaret for tilrettelegging og gjennomføring av tariffoppgjør, herunder oppnevning av forhandlingsutvalg. Medlemmer av slikt utvalg må representere virksomhet som er bundet av tariffavtale.

§ 4–2 Konflikt

Før sentralstyret treffer endelig beslutning om iverksettelse av lockout eller annen arbeidskamp skal de medlemmene som omfattes, uttale seg. For at gyldig vedtak kan treffes, må minst 2/3 av sentralstyrets medlemmer delta i behandlingen, og vedtaket må treffes med minst 3/4 flertall av de stemmeberettigede.

Sentralstyret kan likevel beslutte iverksatt lockout eller annet kampmiddel som motaksjon hvis arbeidstakermotpart i tariffavtale inngått med Hovedorganisasjonen Virke, har foretatt kollektiv plassoppsigelse.

I forbindelse med forslag om bruk av lockout eller annen arbeidskamp kan et flertall av de medlemmer som uttaler seg, bemyndige sentralstyret til å avgjøre alle spørsmål i forbindelse med gjennomføring av arbeidskampen. Dersom sentralstyret beslutter bruk av kampmiddel som motaksjon, har sentralstyret automatisk myndighet til å avgjøre de samme spørsmål. Sentralstyrets myndighet etter denne bestemmelsen kan delegeres.

§ 4–3 Erstatningsfond

Det skal være eget erstatningsfond for medlemmer som blir påført økonomisk tap blant annet som følge av at ansatte blir tatt ut i streik som ledd i arbeidskonflikt med Hovedorganisasjonen Virke, urettmessig opptreden fra arbeidstaker eller arbeidstakerorganisasjon som ledd i pågående konflikt eller lockout.

Også andre virksomheter kan på samme måte få rett til erstatning dersom de som ledd i en pågående konflikt etter vedtak i Hovedorganisasjonen Virke påføres et særskilt ansvar.

Sentralstyret kan treffe vedtak om særskilt premie til Erstatningsfondet. Sentralstyret skal, fastsette statutter for bidrag fra Erstatningsfondet og utdeler på grunnlag av statuttene midler fra fondet.

Sentralstyrets avgjørelse om erstatning fra erstatningsfondet kan påklages til en klagenemd. Klagenemnden oppnevnes av generalforsamlingen etter innstilling fra valgkomiteen for en periode på fire år. Klagenemnden skal ha fem medlemmer, være sammensatt slik at den er representativ for Virkes medlemmer og bransjer og ivaretar kjønnsbalansen. Ved første gangs oppnevning oppnevnes tre av medlemmene for fire år og to av medlemmene for to år.

§ 4 - 4 Plikter

Medlemmer som er bundet av tariffavtale er pliktig til å følge de bestemmelser som angår forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere.

§ 5 Lojalitetsplikt

Medlemsvirksomheter er forpliktet til å opptre lojalt mot hverandre under arbeidskonflikter. Medlemmene må ikke under konflikt hos andre medlemmer på utilbørlig måte søke å oppnå fordeler på bekostning av medlemmer som er i konflikt. Under pågående streik eller lockout hos Hovedorganisasjonen Virkes medlemmer må andre medlemmer ikke anvende disse virksomheters medarbeidere eller på annen måte understøtte dette.

§ 6 Mulkt og eksklusjon

Medlem som forsettlig eller grovt uaktsomt handler i strid med disse vedtekter, eller som vedvarende opptrer i strid med Hovedorganisasjonen Virkes interesser, kan ekskluderes av sentralstyret. På samme måte kan et medlem som forsettlig eller grovt uaktsomt driver sin virksomhet i strid med allment aksepterte etiske standarder innen den aktuelle bransjen, ekskluderes.

Dersom det iverksettes eksklusjon etter første ledd, skal det aktuelle medlemmet varsles. I varselet skal det gis rimelig frist til å komme med uttalelse i saken. Vedtak om eksklusjon skal oversendes medlemmet skriftlig og inneholde en kortfattet begrunnelse.

Det skal informeres om adgangen til å innanke vedtaket til
generalforsamlingen.

Hvis et tariffbundet medlem ikke slutter opp om eller handler i strid med felles forpliktelser, som gjelder arbeidsgivervirksomheten, kan medlemmet idømmes mulkt av sentralstyret eller ekskluderes fra Hovedorganisasjonen Virke. Sentralstyret fastsetter mulktens størrelse. Ilagt mulkt tilfaller Erstatningsfondet.

En ilagt mulkt og beslutning om eksklusjon kan innankes til generalforsamlingen. Vedtaksorganet fastsetter ankefrist og avgjør samtidig om vedtaket ved eventuell anke skal gis oppsettende virkning.

§ 7 Vedtekstendringer

Endring i vedtektene besluttes i generalforsamlingen, og forslag må være gjort kjent for medlemmene minst én måned på forhånd.

Til gyldig beslutning kreves minst 2/3 av de avgitte stemmer på generalforsamlingen.

§ 8 Oppløsning/sammenslutning

To på hverandre følgende generalforsamlinger kan med 2/3 flertall av de avgitte stemmer beslutte Hovedorganisasjonen Virkes oppløsning.

I så fall treffes samtidig med alminnelig flertall beslutning om anvendelse av Hovedorganisasjonen Virkes formue i samsvar med formålet i § 1. Forslag om oppløsning kan bare fremmes av sentralstyret og må være gjort kjent for medlemmene på samme måte som for forslag om vedtektsendring.

Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendringer. Sentralstyret skal i den forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som generalforsamlingen skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.