Om Virke

Virke er bindeleddet mellom arbeidsgiverne og myndighetene. Vi kjemper for at din virksomhet får gjennomslag for dine interesser når fremtidens arbeidsliv formes. Vi utfordrer de som styrer landet og våre motparter for å finne enda bedre løsninger.

Virke organiserer og representerer over 25 000 virksomheter med mer enn 300 000 ansatte. Virke ble grunnlagt i 1990 av handelsorganisasjonene i Norge med mål om å skape en organisasjon som kunne øke innflytelsen til en av de mest verdiskapende næringene i Norge. 

Virke kjenner, fremmer og styrker handels- og tjenestenæringene

Vi omstiller Norge!

Samfunnet og næringslivet står overfor omfattende endringer, drevet av digitalisering, geopolitisk uro og det grønne skiftet. Virke omstiller Norge gjennom å:

 • Kjenne: Virke er tett på handels- og tjenestenæringene, og kjenner derfor de unike og skiftende behovene i hver bransje.
 • Fremme: Virke løfter handels- og tjenestenæringene som avgjørende næringer i omstillingen Norge står ovenfor.
 • Styrke: Virke påvirker og driver utviklingen innen handels- og
  tjenestenæringene sammen med våre medlemmer.  

Vårt arbeid med bærekraft internt

Virke er pådriver for en ansvarlig forretningspraksis der virksomheter tar hensyn til mennesker, samfunn og miljø. Virke er en arbeidsgiver og næringslivsorganisasjon med virksomheter som medlemmer. Vårt formål er å bidra til at virksomheter har arbeidsbetingelser og utviklingsmuligheter som gjør dem konkurransedyktige og lønnsomme, slik at de kan oppfylle sine samfunnsmessige oppgaver og sikre økonomisk vekst og velstandsutvikling innenfor en bærekraftig ramme. En viktig del av vårt arbeid er å bidra med kompetanse, også om bærekraftig forretningspraksis. Det er her vi mener vi kan bidra mest til bærekraft – samtidig må også Virke i egen drift drive etter en bærekraftig forretningspraksis.

 • Vår bærekraftstrategi i korte trekk

  Bærekraftig forretningspraksis
  Virke skal drive slik at vi reduserer vår påvirkning på klima og miljø. Vi skal legge til rette for at ansatte har verktøyene de trenger for å kunne følge en mest mulig bærekraftig forretningspraksis, eks. gjennom valg av leverandører.  Vi skal følge prinsippene om å «refuse, reduce, reuse og recycle» i  vår innkjøpspraksis. Vi skal alltid etterspørre de mest klimavennlige løsningene fra våre leverandører.

  Ansvarlighet
  Med ansvarlighet mener vi at vi arbeider for et næringsliv som sikrer at arbeidstakeres grunnleggende rettigheter ivaretas. Vi skal sikre at ansatte hos være leverandører har arbeidskontrakt, rett til å organisere seg, en rettferdig lønn, at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt arbeidssituasjon og de har gode beskyttelsesmekanismer mot trakassering.

  Aktsomhet
  Med aktsomhet mener vi at alle i Virke har et ansvar for å bidra til at våre innkjøp ikke forårsaker brudd på noen av de overnevnte forholdene. Virke har varslingsmekanismer hvor både ansatte og leverandører kan melde om eventuell mistanke om brudd. 

  Antikorrupsjon og habilitet
  Virke og ansatte i virke skal aldri tilby eller motta pengegaver eller godtgjørelser for å oppnå eller bidra til forretningsmessige eller private fordeler for egen del, for kunder, relasjoner eller leverandører. Ansatte i Virke har ansvar for å vurdere hvordan personlige interesser kan påvirke beslutninger i Virke.

  Vi bruker følgende verktøy for i vårt arbeid med bærekraft:

  • Miljøfyrtårnserifisert og bruker miljøledelse som verktøy
  • Equality Check for å følge opp hvordan virksomheten jobber med likestilling, mot diskriminering og for å sikre like muligheter.
  • Etisk Handel for å sikre ansvarlig forretningspraksis.

  Virkes eget arbeid med bærekraft: Rydde i eget hus
  Gjennom Miljøfyrtårnsertifisering har vi kartlagt vårt eget miljøavtrykk. Virke har også gjennomført et eget prosjekt for å gjøre driften av vårt eget bygg mest mulig bærekraftig. Vi gjennomfører mange av tiltakene vi anbefaler for våre medlemmer.

  Dette gjør vi:
  - Redusere energibruk i eget bygg.
  - Bedre avfallshåndtering, bedre tilrettelegging for god avfallshåndtering for leietakere.
  - Nytt regelverk for innkjøp, stans i kjøpe av gi-bort-artikler.
  - Resertifisering som Miljøfyrtårn
  - Aktsomhetsvurdering og arbeid med ansvarlig drift og innkjøp
  - Redusere flyreiser

  Medlemstjenester: Hjelpe medlemmene å være forberedt på fremtiden
  Det viktigste bidraget Virke gjør innen bærekraft er å understøtte arbeidet med grønn omstilling som skjer hos medlemmene våre. Der mange medlemmer møter samme utfordringer setter Virke opp bransjeprosjekter og skaper arenaer for kunnskapsdeling. Vi har utviklet et kompetansetilbud som er tilpasset spennet fra små til store virksomheter.

  Dette gjør vi:
  - Veikart og bransjeanalyser av barrierer og drivere for grøn omstilling
  - Felles prosjekter på tvers av alle deler av medlemsmassen, som arbeidet med åpenhetsloven
  - Kurs og kompetansetilbud inkludert program for bærekraftsledere
  - Ditt spor - nettløsning for SMBer som vil utvikle bærekraftstrategier
  - Webinarer med informasjon om kommende regelverk
  - Bistand og rådgiving til enkeltmedlemmer

  Rammevilkår og politikk: Rammevilkår som legger til rette for lønnsom grønn omstilling
  Politisk arbeid er i kjernen av Virkes oppgaver. Vi informerer politikere og myndigheter om status for grønn omstilling i handels og tjenestenæringen. Vi deltar på arenaer og gir innspill på både nye og eksisterende reguleringer både i Norge og EU. I de siste årene har særlig oppfølging og kontakt mot EU vært prioritert:

  - Oppfølging av regelverk fra EU, aktiv deltakelse i bærekraftskomitéen i Eurocommerce
  -
  Dialog og samarbeid med relevante departement og direktorater, deltakelse i forum som avfallsforum og kjemikalieforum
  - Utvikle posisjoner og høringssvar 
  - Jevnlig dialog med politikere 
  - Dialog med relevante departementer og direktorater
 • Virkes arbeid med ansvarlighet

  Virke er en arbeidsgiverorganisasjon med om lag 25 000 virksomheter fra handels- og tjenestenæringen som medlemmer og eiere. Virke yter tjenester til virksomhetene i tråd med rollen som hovedorganisasjon. Kjernen i arbeidet er å delta i trepartssamarbeidet mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter, herunder lønnsforhandlinger, representere virksomhetenes felles interesser ovenfor myndigheter og drive kompetanseheving.

  Virkes inntekter kommer fra medlemskontingenter, samt salg av tjenester (digitale tjenester og kurs).

  Virke har et sentralstyre på 9 medlemmer. Sentralstyret velges av medlemmene på generalforsamlingen, som er Virkes øverste organ. Fra 2023 vil Virke ha en ansattrepresentant i styret. Virke er organisert i 4 avdelinger, i tillegg til økonomiavdelingen som har en selvstendig stab. Ledelsen er sammensatt av lederne for hver av avdelingene. Administrerende direktør rapporterer til styret. Arbeidet med ansvarlighet er plassert i økonomiavdelingen.

  Som en arbeidsgiverorganisasjon ligger det i kjernen av vårt samfunnsoppdrag å bidra til et ansvarlig næringsliv. Virke har de siste årene prioritert og styrket vårt eget arbeid med bærekraft. Vi er medlemmer av Etisk Handel og er sertifisert som Miljøfyrtårn. I 2023 innførte vi nytt innkjøpsregelverk og innkjøpsrutiner, herunder retningslinjer for ansvarlighet. Disse blir kommunisert til eksisterende og nye leverandører. Virke har HMS-ansvarlig som gjennomfører jevnlige møter med ledelsen. Vi har en personalforening som ivaretar ansattes interesser. Fra 2023 har vi en egen tariffavtale for huset og ansattrepresentant i styret. Arbeidsmiljøet undersøkes jevning.

  Vi har gjennomført aktsomhetsvurdering av våre leverandører. Den fullstendige risikovurderingen kan leses her. Vår risikovurdering blir gjort på bakgrunn av risikofaktorene sektor, arbeidsprosesser, regional plassering av leverandørkjeden. I tillegg vektes dette mot størrelsen på leveransen og hvorvidt det er leverandører vi er godt kjent med eller nye leverandører. Risikoen vurderes på en skala fra 1 (lav risiko) til 5 (høy risiko). Aktsomhetsvurderingene blir gjort i samarbeid mellom bærekraftteamet i Virke, økonomifunksjonen og de som står for vesentlige innkjøp. Det hentes inn informasjon fra leverandører der vi vurderer at det er nødvendig for å gjøre en god vurdering.

  Er du leverandør til Virke ønsker vi at du leser våre retningslinjer og gjør deg kjent med våre forventninger. Virke gjør en selvstendig risikobasert vurdering av alle våre leverandører. Skjemaet inngår som en del av våre vurderinger.

  Hvilke kriterier vi legger til grunn for vår risikovurdering kan leses i vår aktsomhetsvurdering og beskrivelse av hvordan vi jobber med bærekraft (bidra til et ansvarlig næringsliv).

  Størstedelen av Virkes innkjøp er knyttet til innkjøp av kompetanserelaterte tjenester og konsulentbistand fra norske leverandører. Risikoen vurderes å være lav. Virke kjøper en del tjenester knyttet til arrangementer, reiser, konferanser og lignende. I deler av denne sektoren har det vært historikk med bruk av frilansere, midlertidige kontrakter og dels utstrakt bruk av overtid. Dette øker risiko for brudd på sentrale bestemmelser i arbeidsmiljøloven. For å forebygge dette vil Virke ha en særlig oppfølging av ivaretakelse av arbeiderrettigheter og etterspørre miljøsertifisering hos våre leverandører til større arrangement. Virke eier og forvalter eget bygg, og er ansvarlig for leieforholdene i bygget. Virke har gått gjennom leverandører og vurdert risikoen til å være lav/middels. Byggsektoren har vært kjent for bruk/innleie av underleverandører og dels eksempler med lav lønn, manglende kontrakter og dels svart arbeid. På tross av lav risiko vil Virke ha særlig oppmerksomhet på dette i driften av vår egen bygningsmasse. Vi vil også gjøre leietakere bevisste på ansvaret de har når de leier inn slike tjenester. Virke kjøper en del IKT-utstyr. I deler av leverandørkjeden, særlig knyttet til mineraler som inngår i produksjon av utstyr, har det vært kjente brudd på arbeidstakerrettigheter. Virke har dialog med hver leverandør og opplever at de har en svært høy bevissthet og oppfølging av disse problemstillingene. Virke vil i 2023 gjennomføre en selvstendig dialog med IKT-leverandør om hvordan vi kan samarbeide om et ansvarlig næringsliv. Virke jobber med å forlenge levetiden på IKT gjennom reparasjon og policy som gir ansatte både incentiver og ansvar for å ta godt vare på utstyr de disponerer.

  Virkes kanskje viktigste arbeid med ansvarlighet er arbeidet vi gjør sammen med medlemmene våre. I 2022 og 2023 gjennomførte vi en serie webinarer om ansvarlighet og åpenhetsloven. Webinarene har til sammen hatt mer enn 2000 deltakere. Flere medlemmer har fått veiledning, og mer enn 700 medlemmer har lastet ned vår informasjonspakke om åpenhetsloven. Vi har arrangert jevnlige dialogforum om åpenhetsloven med store medlemmer, der vi har fulgt arbeidet med implementering av loven. Virke var pådrivere for en slik lov. Handel har vist seg å være det mest effektive verktøyet for å løfte land og mennesker ut av fattigdom, for utvikling og stabilitet. Virke vil fortsette et sterkt engasjement for et ansvarlig næringsliv.

  Fullstendig aktsomhetsvurdering kan leses her 

  Har du spørsmål, tilbakemeldinger på vårt arbeid eller ønsker å varsle kan du gjøre dette til

 • Bærekraftsrapport

 • Varsling og kontaktinformasjon

Likestillingsstatus

ARP-rapport 2023

Denne rapporten er produsert av Hovedorganisasjonen Virke, med software utviklet av Equality Check. Rapporten beskriver likestillingsstatus hos Hovedorganisasjonen Virke, og hvordan virksomheten jobber for å sikre like muligheter for alle ansatte.

Gode råd, rett i innboksen!

Hold deg oppdatert på det som rører seg innen norsk arbeidsliv og få gode råd til hvordan du tilpasser deg. 

Du kan melde deg av når som helst.

Snart i mål...

Smart valg!

Vi holder deg oppdatert på det som rører seg innen norsk arbeidsliv. 

Vil du også motta et godt tilbud om medlemskap?

Motta tilbud

Slik bruker du medlemskapet

Som medlem i Virke får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene