Politisk påvirkning

Våre medlemmer består av over 25 000 bedrifter og over 300 000 mennesker. Vårt mål er at de skal ha de beste forutsetningene å jobbe under. Derfor jobber vi i Virke med det som skjer mellom arbeidsgivere og myndigheter. Sagt på en annen måte: Dine kamper blir våre kamper. Under finner du informasjon om de store, overordnede sakene vi jobber med på vegne av medlemmene våre.

Statsbudsjettet for 2024: Budsjettforliket løser få utfordringer for næringslivet

Administrerende direktør i Virke, Bernt Apeland

(Administrerende direktør i Virke, Bernt Apeland)

Samfunnet skal gjennom en storstilt omstilling, der vi skal redusere utslippene og få flere i arbeid. Vår kritikk i oktober var at budsjettforslaget ikke tok inn over seg at omstilling er dyrt, og vi må skuffet konstatere at kritikken står seg etter regjeringens forhandlinger med SV. Budsjettforliket bidrar ikke til å løse utfordringene virksomhetene står i.

Handels- og tjenestenæringene har over 1.4 millioner ansatte. Våre medlemmer ønsker å bidra til å nå regjeringens klimamål, og jobber hver dag for å inkludere de over 600 000 som står utenfor arbeidslivet. At regjeringen og SV prioriterer helt andre ting gjør jobben mye tyngre enn den trenger å være.

Likevel er vi fornøyd med at regjeringen har stått i mot SVs ønske om økte skatter og avgifter. Hovedorganisasjonen mener også signalene knyttet til økt satsning på energieffektivisering er positive.

Gjennomslag

Her er eksempler på hva vi har fått til for våre medlemmer den siste tiden.

 • Økt satsing på energieffektivisering i bygg

  Virke fikk gjennomslag i budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og SV den 2. desember for en økning på 700 millioner kr til Enovas enøk-tiltak i eksisterende bygg, rettet mot husholdninger.

  Dette blir del av statsbudsjettet for 2024 og innebærer at husholdninger og boligsameier fra 2024 kan søke mer støtte til enøk-tiltak.

  Gjennomslaget vil bidra til å utløse mer av enøk-potensialet i bygg og øke aktiviteten i byggevarehandelen noe etter nedgangen i byggenæringen.

 • Brukthandelloven foreslås fjernet

  Næringsminister Jan Christian Vestre har lyttet til Virkes innspill og vil fjerne brukthandelloven.

  Loven innebærer løyvekrav, særskilte oppbevaringskrav og registreringskrav som gjør det vanskelig å satse på bruktsalg i handelen.

  Virke og en rekke handelsbedrifter har lenge bedt om forenkling. Nå har Næringsdepartementet sendt ut et forslag på høring om å fjerne hele loven fordi den ikke er forenlig med målsettingene om mer sirkulær økonomi, herunder mer bruktsalg.

  Politiet og Justisdepartementet har ønsket å opprettholde brukthandelloven som et virkemiddel mot heleri og svart omsetning, primært i bruktbilmarkedet. Vi er enig i at politiet må ha virkemidler mot heleri, men dette er krav som gjør det for tungvint og dyrt å drive med bruktsalg i handelen. Vi har derfor bedt om forenkling - helst at loven fjernes helt - og at det brukes andre lovhjemler mot heleri.

  Næringsdepartementet foreslår nå to alternativer:
  1) å oppheve brukthandelloven og -forskriften eller
  2) å vedta en ny lov med innsnevret virkeområde til enkelte varegrupper: kunstverk, samleobjekter, antikviteter, kulturgjenstander og varer av edelt metall, edelstener og perler, samt brukte motorvogner.

  Departementet vurderer alternativ 1 som best, kombinert med en overgangsordning for handel med brukte motorvogner inntil det er etablert en alternativ ordning for å ivareta de særlige behovene det er for tilsyn med slik handel.

  Vi vil besvare høringen, og vi ber om at brukthandelloven fjernes så snart som mulig i 2024. Stortinget har allerede bedt om dette, så den politiske behandlingen burde ikke ta lang tid.

  Her finner du Næringsdepartementets forslag

 • Handelslappen

  Virke har, sammen med tre kommuner, fått tildelt midler til prosjekt Handelslappen. Vi samarbeider med våre medlemmer Kiwi, Coop, og Bunnpris for å utvikle en kompetansestandard for handel.

  Prosjektet er planlagt for tre år, og det er kursavdelingen i Virke som utvikler innholdet basert på modellen Balansekunst.

  Målet med prosjektet er synliggjøre det gode arbeidet som gjøres på inkludering i handel, og utvikle modeller for inkludering i arbeidslivet.

 • Deklarasjonsunntaket for utenlandske varer handlet på nettet fjernes 1. januar 2024

  Da 350-kronersgrensen ble fjernet i 2020, ble det innført et midlertidig deklarasjonsunntak for varer med verdi under 350 kroner handlet på nettet i utlandet for å få den nye mva-registreringsordningen godt i gang.

  Vi har kjempet for å fjerne unntaket slik at vi kan kontrollere at riktig mva betales når norske forbrukere handler på nettet i eksempelvis Kina. Det er et langt skritt i retning like vilkår.

 • Ressurser til fagskolene

  NOKUT sikres ressurser til akkreditering av nye fagskoletilbud og institusjonsakkreditering i revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2023. Virke har spilt inn at regjeringen må sikre at NOKUT settes i stand til å godkjenne fagskoletilbud raskere. Det har vært en flaskehals for å få på plass nye arbeidsrettede fagskoletilbud og for å oppnå ambisjonen om betydelig vekst i fagskolesektoren.

  NOKUT anbefaler at det bør kunne tilbys fagskoletilbud på høyere nivå enn 5 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

  Vi har jobbet for mer fleksibilitet for å kunne tilby arbeidsrettede tilbud og at læringsutbyttet ikke må tilpasses et lavere nivå enn arbeidslivet trenger for å passe inn på fagskole.  

 • Kompetansereform for arbeidslivet

  Regjeringen har satt ned et utvalg som skal utrede hvordan Norge skal lykkes med livslang læring i arbeidslivet. Virke deltar i utvalget, og setter med det læring på agedaen.

  I årene som kommer vil knapphet på både kompetanse og arbeidskraft være en av de viktigste flaskehalsene for å løse våre største samfunnsutfordringer. 

  Våre medlemmer rapporterer at mangel på arbeidskraft med rett kompetanse en av de viktigste hindrene for næringsutvikling og omstilling.

  Virke har fått gjennomslag for at utvalget skal:

  • Styrke arbeidsplassen som læringsarena!
  • Øke verdsetting av kompetanse opparbeidet i arbeidslivet!
  • Utvikle bedre systemer for realkompetansevurdering!
  • At kompetanseheving av befolkningen er et felles ansvar, og arbeidsgivere skal ikke stå igjen med regningen

  Les mer om dette her

 • Saksbehandlingstid hos NAV

  Det siste året har mange arbeidsgivere opplevd urimelig lang behandlingstid på refusjon av sykepenger fra NAV. Noen av våre medlemmer har meldt om hele ett års saksbehandlingstid – selv i "enkle" saker. Med hjelp fra Arbeiderpartiet har vi i løpet av vinteren 2023 jobbet for en løsning på denne utfordringen og de uheldige virkningene av den.

  Gjennom konstruktive møter og dialog med NAV og Arbeiderpartiet, fikk Virke i februar prioritert saksbehandlingsressurser til refusjonssaker, og med det er saksbehandlingstiden nå tilbake til normalt.

 • Innleie-unntak for arrangementsbransjen

  Hele næringslivet og alle arbeidsgivere har fått en skikkelig trøkk med innstrammingene regjeringen har lagt frem og Stortinget har vedtatt det siste året i arbeidsmiljøloven, blant annet på mulighetene til å kunne leie inn fra bemanningsbyrå. Det var først bare helse og spesialistkompetanse som fikk unntak fra de nye innleiereglene. Nå blir det også unntak for arrangementsbransjen, etter press fra Virke.

  Det første gjennomslaget var at de nye innleiereglene som trådte i kraft 1. april, ikke ble gjort gjeldende for arrangementsbransjen, som er helt avhengig av innleie av arbeidskraft til korttidsarrangementer.

  Det betyr at sommerfestivaler, julefestivaler og andre arrangementer ble reddet. Regjeringen la så frem et forslag om et permanent unntak for arrangementsbransjen.

  Forslaget hadde høringsfrist i september, og vi regner med at det blir fulgt opp slik at det kan tre i kraft fra 2024. 

 • Arbeidsmarkedstiltak i revidert nasjonalbudsjett

  Regjeringen har valgt å lytte til oss. De foreslår nå å gi 250 millioner kroner til arbeidsmarkedstiltak, altså til ordninger som lønnstilskudd, arbeidstrening og tiltaksplasser hos tiltaksarrangører.

  Dette vil gjøre det lettere for våre virksomheter å ta inn arbeidssøkere med manglende formell kompetanse. Målet er å inkludere flere fra utsatte grupper inn i arbeidslivet. 

 • Historisk avtale på barnevernsområdet signert

  Virke har lenge jobbet for å få på plass en samarbeidsavtale med regjeringen Støre som sikrer tett dialog og forutsigbarhet for våre medlemmer. Nå er vi i mål. Avtalen er politisk nybrottsarbeid innen barnevernet, og skal bidra til å sikre et godt tilbud til barna som bor på barnevernsinstitusjon.

  Barne- og familieminister Kjersti Toppe og Virkes administrerende direktør Bernt Apeland signerte avtalen på barnevernsinstitusjonen Brusetkollen i Asker.

  Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Abelia og Ideelt barnevernsforum er også med på avtalen.

  Se også: Styrkjer det langsiktige samarbeidet med ideell sektor - regjeringen.no

 • Funksjonsassistanse i arbeidslivet

  Funksjonsassistanse i arbeidslivet styrkes med 20 mill. kr. i forliket om revidert nasjonalbudsjett 2023.

  Virke foreslo 22 mill. kr.

  Dette styrker inkluderingsarbeidet i virksomhetene. 

 • BPA-satsing

  Virke har fått gjennomslag i Stortinget for å løfte brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i en ny stortingsmelding. Vi ønsket dette som et skritt i retning av at staten tar ansvar for BPA. I dag er det kommunene som har ansvar for å følge opp BPA, med svært varierende kvalitet og engasjement.

  Helse- og omsorgskomiteen laget denne flertallsmerknaden ifm behandlingen av folkehelsemeldingen i mai: «Stortinget ber regjeringen legge frem en stortingsmelding om ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) basert på NOU 2021:11 Selvstyrt er velstyrt.” 

 • Bruk av grønn resept mot inaktivitet

  Virke har kjempet for at grønn resept skal kunne brukes som virkemiddel for å fremme fysisk aktivitet, og har tatt opp dette med regjeringen og Stortinget i forbindelse med behandlingen av folkehelsemeldingen.

  Et forslag fra Høyre ble vedtatt da Stortinget behandlet folkehelsemeldingen 2. juni. «Stortinget ber regjeringen legge til rette for økt bruk av grønn resept og ber regjeringen utrede nye oppfølgings-modeller til grønn resept, for eksempel med mer veiledet aktivitet og kosthold. Stortinget ber regjeringen komme tilbake på egnet måte».

  Vi følger opp regjeringen for at treningssenterbransjen blir en samarbeidspartner når grønn resept skal skrives ut. 

 • 30-dagers regel ved prismarkedsføring

  Markedsføringen må skje på riktige premisser og etter tydelige regler. Her regulerer man at en vare som skal på salg må ha vært solgt til en førpris i minst 30 dager før salget starter. Norge er forpliktet til å gjennomføre dette EU-direktivet i norsk rett. I høringsrunden var regjeringens standpunkt å sette førprisperioden til seks uker her i Norge.

  Likevel snudde regjeringen, og lyttet til høringsinstansene (særlig fra Virke).

  De begrunner endringen med at 30-dagersregelen gir forbrukerne god beskyttelse, mer forutsigbarhet for de næringsdrivende og at vi nå får like regler som resten av Skandinavia.

  Forskjell på perioden før salg på 30 dager og seks uker kunne gjort det utfordrende for handelsvirksomheter som selger over landegrensene og må forholde seg til ulik nasjonal gjennomføring av et felles europeisk regelverk. For dem betyr det at ulike kampanjeperioder må planlegges og mer administrasjon og kostnader med å følge opp forskjellene. I verste fall får man et dyrere eller mer redusert tilbud til norske forbrukere.

  Denne saken er et godt eksempel på verdien av gode høringssvar.  

 • Forbud mot salg av tobakksvarer på nett

  Virke har arbeidet for at aldersgrense for tobakksalg må gjelde likt i salgskanalene, og tok i et brev til HOD februar 2023 opp krav om legitimasjonsplikt på snus i digitale kanaler.

  I folkehelsemeldingen fra 31. mars 2023, legges det frem forslag om forbud mot salg av tobakksvarer på nett da det etter HODs oppfatning ikke er mulig å etterleve legitimasjonsplikt.

  Dette ble vedtatt av Stortinget i juni.

 • Norsk reiseliv blir nasjonal eksportsatsning

  Næringsministeren annonserte i september at reiseliv blir del av den nasjonale eksportsatsingen, etter påtrykk fra Virke og andre organisasjoner i reiselivet.

  Dette er viktig fordi en felles satsning på eksport gjør at næringen kan ta i bruk enda flere virkemidler for å videreutvikle norsk reiseliv. Virke samarbeider med Nasjonalt Eksportråd for å konkretisere strategien frem mot neste vår.

 • Tilskudd til heltidsarbeid

  Vi har fått gjennomslag hos regjeringen (AID) for at alle virksomheter skal ha mulighet for å søke tilskudd i ordningen som skal stimulere til flere heltidsstillinger. LO og flertallet av partene i en arbeidsgruppe gikk inn for at midlene skulle forbeholdes bedrifter med tariffavtale.

  Etter press fra Virke kan alle virksomheter søke om tilskudd, så fremt prosjektet er forankret hos ansatte (verneombud, ansattrepresentant eller tillitsvalgt). 

Handels- og tjenestenæringen om deres samarbeid og tilfredshet med lokale myndigheter

Virke har spurt over 1100 virksomheter i handels- og tjenestenæringen om deres samarbeid og tilfredshet med lokale myndigheter.

Virksomhetene svarer at dette er de største utfordringene med hensyn til å skape jobber og bidra til levende lokalsamfunn:

 • Mangel på kvalifisert arbeidskraft. I landets største byer er under halvparten, bare 4 av 10 virksomheter, tilfreds med tilgangen på kvalifisert arbeidskraft.
 • Økte kostnader og økte skatter og avgifter. Virksomhetenes kostnader har økt sterkt det seneste året. Økte skatter og avgifter, herunder kommunale gebyrer, har bidratt til dette.
 • Infrastruktur og samferdsel. For eksempel gode veinett, kraftforsyning, kollektivtilbud og vann- og avløp er viktige faktorer for å drive virksomhet. Det er særlig viktig for tilgjengelighet til handels- og tjenestetilbud og varetilførsel.
 • Slippe til private tjenestetilbydere. Rettferdig konkurranse mellom offentlige og private leverandører av kommunale tjenester og kommunenes vilje til å slippe til private tjenestetilbydere i ulike servicenæringer er også svært viktig, særlig i de store byene som Stavanger og Oslo.
 • Kommunale anbudsprosesser. I spørreundersøkelsen svarer 30 prosent av virksomhetene at de er misfornøyde med hvordan kommunene håndterer anbud, mens 35 prosent er tilfredse med kommunale anbudsprosesser.
 • Kommunal saksbehandlingstid. Virksomhetene i hele landet er generelt misfornøyd med kommunal saksbehandlingstid i kommunen, hvor flere er misfornøyde enn fornøyde. I Virke er vi opptatt av at Norge skal være et attraktivt land for å starte virksomhet, og da trengs det god tilrettelegging fra lokale myndigheter. Vi jobber blant annet for at kommunene tar en sentral rolle for å sikre nødvendig arealtilgang og for effektiv behandling i plan- og byggesaker.

StortingetI dag er 70 prosent av jobbene i privat sektor å finne innenfor handels- og tjenestenæringene. I årene som kommer vil dette tallet bare fortsette å vokse.

Politikere som ønsker økt sysselsetting og levende lokalsamfunn må derfor legge til rette for, og bidra til utvikling av handels- og tjenestenæringene.

Små og mellomstore bedrifter er mer misfornøyde med næringspolitikken i kommunene enn det større virksomheter er. Dette gir en tydelig indikasjon på at lokal næringspolitikk må i større grad tilrettelegge for små virksomheter.

God næringspolitikk kan igjen gjøre det mer attraktivt å starte virksomhet i kommunen, som igjen kan ha en positiv effekt på sysselsetting/arbeidskraft.

    Dette skjer!

    Se alle arrangementer
    1. Lovpålagt HMS-kurs for øverste leder

     Arbeidsgiver må ha kunnskap om hvilke HMS-krav som gjelder, hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø og hvordan det skal arbeides systematisk med HMS i virksomheten.

    2. Bærekraftsforum for mat og drikke

     Velkommen til Virkes Bærekraftsforum for mat og drikke! Arrangementet er kun for Virkes medlemmer.

    3. Fagdag for ledere i frivillige og ideelle organisasjoner

     Velkommen til en dag hvor du kan møte andre ledere i sektoren til en dag med påfyll, diskusjon og erfaringsutveksling.

    4. Spillprisen for 2023

     Velkommen til Spillprisen 2023!

    5. Studietur til London Retail Week

     London Retail Week: Den ultimate møteplassen og nettverksarenaen for retail og Retail Tech

    6. Hva bør leietakere tenke på? Avregning av felleskostnader 2023

     Innledning med ferske tall fra varehandelsindeksen

    7. Ernæringskommunikasjon – balansen mellom prestasjon og presentasjon

     Hvilke utfordringer møter du i veiledningen av kunder rundt kostholdstips? I dette webinaret vil du få verdifull innsikt, erfaringer og refleksjoner om rollen som kostholdsformidler i treningsbransjen.

    Kontakt

    Slik bruker du medlemskapet

    Som medlem i Virke får du som arbeidsgiver mange fordeler.

    • Få hjelp med HR og arbeidsrett

     Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

     Hjelp for arbeidsgivere

    • Forretningsjuridisk bistand

     Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

     Forretningsjuridisk bistand

    • Gunstige fordelsavtaler

     Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

     Se alle fordelsavtalene