Bærekraft, grønn omstilling og sirkulær økonomi

En bærekraftig forvaltning av klodens miljø og klima er alles ansvar. Virke skal derfor bidra til at næringslivet utvikler og velger gode og bærekraftige løsninger. Her får du innblikk i vårt arbeid for bærekraftige løsninger, samt informasjon om miljøsertifisering for din virksomhet.

Kort fortalt

Bærekraftig utvikling, grønn vekst, og sirkulære forretningsmodeller handler om hvordan vi kan fortsette å produsere varer uten å gå på bekostning av miljøet. Virke er pådriver og rådgiver for et mer bærekraftig næringsliv. Vi jobber politisk for at det alltid skal lønne seg å være bærekraftig, og vi tilbyr opplæring, verktøy og sparring for våre medlemmer knyttet til bærekraftig forretningsutvikling.

Snarveier

Definisjoner

 • Hva er bærekraftig utvikling?

  Bærekraftig utvikling er vekst som tar hensyn til både miljøet, økonomien og samfunnet

  Med bærekraftig utvikling kan man oppfylle behovene som gjelder i dag, uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Bærekraftig utvikling ble første gang lansert i Bruntlandkommisjonens sluttrapport «OuCommon Future» allerede i 1987.  

  Bærekraftig utvikling er også målet for en ny bedriftsøkonomisk modell som baserer seg på de tre (engelske) p-ene People, Planet og Profit. På norsk blir modellen ofte omtalt som «trippel bunnlinje» eller «grønn vekst». Det er motsatsen til den klassiske modellen, som har betrakter det økonomiske resultatet som eneste driver for gode eller dårlige forretningsresultater.  

 • Hva er grønn vekst?

  Grønn vekst er økonomisk vekst som ikke går på bekostning av naturens tålegrenser

  Det gir altså økt verdiskaping med mindre samlet miljøbelastning.  

  Bærekraft er ikke lenger ansett som en utgiftspost, men heller en ny mulighet for å legge en lønnsom strategi. Forbrukere endrer atferd og stiller krav til virksomhetene om bærekraftige produkter og tjenester. Det har bidratt til at markedet gjennomgår en kraftig omvelting for å imøtekomme denne etterspørselen. Det har også ført til at mange forsøker å profitere på bærekraft.  

  Grønnvasking kjennetegnes ved at noe kan virke som det er bærekraftig, mens det i realiteten ikke er et reelt bidrag til det grønne skiftet. Grå vekst er den konvensjonelle formen for vekst, der den samlede miljøbelastningen øker til tross for økt produktivitet. 

 • Hva er sirkulære forretningsmodeller?

  Sirkulær økonomi er betegnelsen for økonomisk vekst innenfor et kretsløp

  Sirkulær økonomi er i korte trekk å beholde eller øke produktivitet, uten å øke innsatsfaktorene og samtidig redusere avtrykket på miljøet. Naturressurser er en grunnleggende innsatsfaktor i økonomien, enten det er produksjon av mat, bygg, biler eller leker. I en linijær økonomi bruker vi ressurser, for å så kaste dem. Siden tilgangen på ressurser er god, og ofte rimelig, er det ofte billigere å produsere nytt fremfor å reparere. I en sirkulær økonom vil en først jobbe for å redusere behovet for naturressurser, siden lage produkter med lang holdbarhet, for å så gjenbruke eller gjenvinne. Eller avhendige materialer på en måte som ikke gir miljøbelastning.

  For handels- og tjenestenæringen spiller sirkulærøkonomi en nøkkelrolle i et grønt skifte. Tjenester dere flere deler ting de ikke bruker så ofte er en del av sirkulærøkonomien. De siste årene har det vokst frem flere slike tjenester, som bildeling eller utstyrsleie. Politikk spiller en viktig rolle for å skape lønnsomhet i en mer sirkulær økonomi.

Dette skal til for en vellykket omstilling:

 • Et helhetlig program for sirkulær omstilling av forbruksrelatert næring som bidrar til at vi sløser mindre, at vi får varer og produkter som varer lengre - og at vi skaper verdier. Både for forbrukere og for bedriftene.
 • En gjennomgang av virkemiddelapparatet for å se hvor godt de treffer handels- og tjenestenæringene, som vi vet skal gjennom en stor omstilling. I et samfunn som oppfører seg annerledes, prioriterer annerledes og betaler annerledes må næringene som sysselsetter 8 av 10 norske arbeidstakere gå gjennom raske endringer.
 • Etablering av plattformer i disse næringene, slik det er gjort i andre næringer. I etableringen må det tas hensyn til at formalkompetansen er lavere i disse næringene, men realkompetansen høy.
 • Økt lokalisering der dette er mulig, og globalisering når vi må. Norge må posisjonere seg slik at vi legger til rette for økt lokal verdiskaping, og utvikling av bærekraftige by og lokalsamfunn.

Mer om omstilling og hvordan du kommer i gang med tiltak for å møte nye forventninger fra dine kunder

Handelens Miljøfond fjerner plast fra naturen

 • Et alternativ til en statlig avgift i oppfølgingen av EUs plastposedirektiv

  Handelens Miljøfond ble stiftet i november 2017, etter initiativ fra blant annet Virke. Fondet er etablert som et privat-offentlig initiativ og som et alternativ til en statlig avgift i oppfølgingen av EUs plastposedirektiv. En avgift, betalt av forbrukerne per solgte plastbærepose, går til fondet og arbeid for å fjerne plast fra naturen.

  Fordi gjenvinningsgraden er relativt høy er selve plastbæreposen er et mindre problem i Norge enn andre land i Europa. Men også i Norge er problemene knyttet til plast i naturen stort. Vi har en lang kystlinje hvor avfall ender opp, både det vi selv forsøpler men også det som kommer drivende med Golfstrømmen. Plast er i dag i hovedsak laget av olje, og både produksjon og forbrenning av plast gir klimautslipp som må kuttes.

  • Fondets bidrag i 2020

   Samarbeidet mellom næringsliv, myndigheter og forbrukerne sikrer midler som brukes målrettet på tiltak som gir reduksjon av plast: Eksempelvis store ryddeaksjoner og utvikling av teknologi som reduserer avfall og øker gjenvinning.

   I Norge har Handelens Miljøfond blitt mye mer enn et verktøy for å oppfylle EUs plastbæreposedirektiv. 

   Bare i 2020 har midlene fra Handelens Miljøfond bidratt til:

   • Rydding av mer enn 1 200 tonn plast fra norsk kyst og natur
   • Rydding av 934 km kystlinje i samarbeid mellom profesjonelle og frivillig
   • Holdningsskapende arbeid overfor 5 millioner personer
  • Hvem er fondets medlemmer?

   Rundt 70 kjeder med nær 12 000 utsalgssteder er medlem i fondet, og spenner fra de store norske dagligvarekonsernene, fag- og servicehandelskjeder til en rekke enkeltbutikker. Stadig flere har sluttet seg til. Handelens Miljøfonds medlemmer omsetter over 85 prosent av det samlede antallet plastbæreposer i Norge. 

   Handelens Miljøfond har nær 100 prosent oppslutning innen dagligvarehandelen. Oppslutningen er også høy i servicehandelen, og det jobbes med få flere medlemmer fra faghandelen.

  • Dette jobber Handelens Miljøfond med nå

   • Rydd Norge
    Handelens Miljøfond har etablert og leder Norges første omfattende og nasjonale ryddeprogram Rydd Norge. Innen utgangen av 2023 skal Handelens Miljøfond ha bidratt til å rydde minst 40 prosent av ytre kyst i Norge og Svalbard, samt viktige store elver. Mer om dette finner du her
   • Opprydding i Raet nasjonalpark
    Raet nasjonalpark er en av Norges nyeste nasjonalparker og omfatter skjærgården på sørlandskysten. Den består av øyer, holmer og skjær – men også en artsrik havbunn. Med midler fra HMF har det blitt mulig å rydde havbunnen for fiskeredskaper. Prosjektet har en nullvisjon for såkalt spøkelsesfiske. Arbeidet utvides nå til å rydde Jomfruland, Færder og Ytre Hvaler nasjonalparker for tapte fiskeredskaper. Mer om dette finner du her
   • 50% gjenvinning av all plast
    Handelens Miljøfond har satt et ambisiøst mål for Norges plasthåndtering. Innen 2025 vil fondet at 50 prosent av alt plastavfall gjenvinnes. Det er en lang vei å gå, for i dag gjenvinnes kun 24 prosent av Norges plastavfall. Nylig lanserte fondet rapporten som viser tiltakene som må til for at Norge skal nå målet om at halvparten av all plast skal gjenvinnes innen 2025. Mer om dette finner du her

  Sirkulær økonomi

  En omlegging til en mer sirkulær handels- og tjenestenæring kan skape flere nye arbeidsplasser i Norge ved at vi flytter større deler av produktenes verdikjede hjem. En analyse utført av Sintef viser for at dersom vi dobler levetiden av våre elektriske produkter gjennom reparasjon, så vil det bety milliarder i sparte verdier for norske forbrukere og mer enn 10 000 norske arbeidsplasser. EU har lansert en omfattende sirkulær strategi. Sentralt i strategien er design av mer bærekraftige produkter med lengre levetid. Forbrukere skal få «rett til reparasjon» - og at produsenter derfor må kunne tilby reservedeler og reparasjonstjenester. Strategien vil også medføre strengere krav til gjenbruk, resirkulering og at det må brukes resirkulert materiale, eksempelvis resirkulert plast, der dette er mulig. Det haster dersom Norge ikke skal sakke akterut i konkurransen mot et offensivt Europa. For å lykkes med omstillingen haster det å få på plass både gode virkemidler og rammevilkår.

  Regjeringens strategi for sirkulær økonomi er en veldig god start for å omstille Norge. Det er bra at regjeringen nå setter ned et utvalg for å se på skatter- og avgifter med mål om å stimulere til en sirkulær økonomi, slik Virke har bedt om. Handels- og tjenestenæringen er en del av løsningen, sammen med industrien og myndighetene.

  Ditt spor - til en bærekraftig fremtid

  Verktøyet Ditt spor hjelper deg å komme i gang med bærekraftig utvikling på egenhånd. Gå fra ord til handling med tiltak som gir positiv økonomisk, sosial og miljømessig effekt!

  Slik fungerer det

  Kom i gang

  Oversikt_1.png

  Forskning og markedsanalyser

  • Konjunkturtall fra våre bransjer

   Hvordan ser virksomhetene i handels- og tjenestenæringen på tiden fremover?

   Hvilke politiske grep må til for å øke sysselsettingen, og omstille Norge til en sirkulær økonomi?

   Last ned statistikken her

  • SINTEF-rapport 2020: Studie av potensialet for verdiskaping og sysselsetting av sirkulærøkonomiske tiltak

   Vi kan skape milliardverdier og flere tusen nye arbeidsplasser i Norge ved å sørge for at byggevarer, tekstiler, møbler og elektronikk brukes mer enn én gang

   Rapporten konkluderer med at en overgang fra lineær til mer sirkulær verdikjede vil føre til økt verdiskaping i alle verdikjedene:

   • Elektronikk
    Mellom 1 og 3 milliarder kroner per år (moderat scenario), helt opp til 9 milliarder kroner per år (ambisiøst scenario)
   • Tekstiler
    Mellom 1,5 og 2 milliarder kroner per år (moderat scenario), opp til 3,9 milliarder kroner per år (ambisiøst scenario)
   • Møbler
    Mellom 0,7 og 1 milliarder kroner per år (moderat scenario), opptil 2 milliarder kroner per år (ambisiøst scenario)
   • Bygg
    En reduksjon i verdiskaping på mellom 1,8 og 2 milliarder kroner per år i industrien, men en økning på 6 milliarder kroner per år i andre næringer (moderat scenario), helt opp til 8 milliarder kroner per år (ambisiøst scenario)

   Samlet viser studien et verdiskapingspotensial i disse verdikjedene som ligger et sted mellom 7 og 10 milliarder kroner per år (moderat scenario) og opp til 23 milliarder kroner per år (ambisiøst scenario).

   I tillegg er det anslått at det vil skapes et betydelig antall jobber innenfor alle de tre kompetansetypene rapporten definerer:

   1. Fagutdanning (inkl. ufaglærte, kandidater med fagbrev og kandidater med andre utdanningsløp som ikke gir grad)
   2. Høyere utdanning av lavere grad (bachelorgrad eller tilsvarende)
   3. Høyere utdanning av høyere grad (master- eller doktorgrad).

   Potensialet for både sysselsetting og verdiskaping er med andre ord stort, men det er fortsatt mange og store barrierer som premierer lineær produksjon og forbruk.

   Her kan du laste ned rapporten

   Miljøsertifisering av virksomheten din

   • Hva er miljøsertifisering?

    Ved å miljøsertifisere virksomheten din, får du dokumentasjon på din miljøinnsats og et stempel på at du tar miljø og samfunnsansvar på alvor. Sertifiseringen er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. I tillegg får du tilgang til digitale verktøy, kurs og rådgivningstjenester for å hjelpe virksomheten til å bli enda bedre på miljø og bærekraft.

    Den mest brukte miljøsertifiseringen i Norge er Miljøfyrtårn. Alle virksomheter i tjenestenæringen kan bli miljøfyrtårn, og kriteriene er tilpasset 70 ulike bransjer. 

   • Hvordan kan min virksomhet bli miljøsertifisert?

    Det finnes flere miljøsertifiseringer i Norge, men for de fleste virksomheter i tjenestenæringen vil Miljøfyrtårn være den mest relevante.

    Miljøfyrtårn-prosessen fungerer slik:

    Du kan velge om du vil delta på kurs eller benytte deg av enkeltrådgiving. En erfaren miljøfyrtårnkonsulent hjelper deg så i gang med å finne hvilke bransjekriterier virksomheten skal sertifiseres etter. Deretter blir du guidet deg gjennom prosessen, og får tilgang til Miljøfyrtårns smarte og digitale verktøy som gjør det enkelt å jobbe helhetlig og systematisk med tiltak innen arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Når kriteriene er oppfylt, vil en uavhengig sertifisør komme å godkjenne dere som gyldig Miljøfyrtårn, og sertifikatet utstedes. Etter tre år må dere resertifiseres.

    Prisene varierer blant annet etter antall årsverk. Les prislisten her.

   • Hvorfor skal jeg miljøsertifisere min virksomhet?

    Hele 75 % av forbrukere oppgir at de foretrekker å kjøpe produkter og tjenester fra bedrifter som er miljøsertifisert.

    Miljøsertifisering gir deg derfor et konkurransefortrinn, og bidrar til å styrke din merkevare. Du får mulighet til å dokumentere den innsatsen du allerede gjør i dag. Du får gode råd og verktøy som hjelper deg til å jobbe konkret med bærekraft. Ved for eksempel å redusere avfall, redusere energibruk og innføre bedre transportløsninger, kan du spare mye penger.

    Ved å bli Miljøfyrtårn, kan du også få hjelp med rutiner for HMS og arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter har derfor mye lavere sykefravær enn gjennomsnittet i Norge.

   Kontakt

   Medlemskap i Virke

   Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.