Grønn omstilling og bærekraftig utvikling

Virke er pådriver og rådgiver for en mer bærekraftig handels- og tjenestenæring. Vi jobber politisk for at det skal lønne seg å være bærekraftig, og tilbyr verktøy og kurs som hjelper våre medlemmer å omstille seg til en mer sirkulær økonomi.

Dette jobber vi for

 • Innføre skattefradrag som grep for å fremme miljø- og ENØK-tiltak.
 • Tilrettelegge for økt energieffektivisering i bygg igjennom Enova-ordninger, og etablere fradragsordninger for de samme investeringene i ENØK/miljøtiltak.
 • Få på plass en produsentansvarsordning for tekstilbransjen.
 • Sikre et konkurransedyktig ladetilbud på energistasjoner.
 • Legge til rette for handels- og tjenestetilbud i bysentre.
 • At mandatet til eksempelvis Innovasjon Norge og Forskningsrådet utvides, med mål om økt kapitaltilgang til gründere og entreprenører som utvikler nye forretningsløsninger innen klima, miljø og bærekraft.
 • At regjeringen prioriterer arbeid med de syv prioriterte verdikjedene i EUs sirkulære handlingsplan, og at dette gjøres gjennom målrettede programmer for hver av verdikjedene.
 • At Norge må bidra til grønn omstilling i andre land, særlig fra fossil til fornybar energi i mange av produksjonslandene Norge importerer varer fra.
 • En endring i lovverket slik at sirkulære verdikjeder, gjenbruk og reparasjon forfordeles og i større grad lønner seg.
 • Fjerne brukthandelloven.
 • Merkevareordninger og andre tiltak som kan hjelpe forbrukere å velge bærekraftige produkter.

Nye emballasjekrav fra EU på trappene

Emballasje står for 36 % av kommunalt fast avfall i Europa. Økt bruk av emballasje kombinert med lav gjenbruk og gjenvinningsgrad er til hinder for overgangen til en fornybar og sirkulær økonomi. Emballasjemengden har de siste årene steget raskere enn den øvrige økonomiske veksten, og mengden emballasje som ikke egner seg for gjenvinning, har også økt. Mye plastemballasje kommer også på avveie, ender i naturen, og utgjør et betydelig miljøproblem. Dette er noe av bakgrunnen for EUs emballasjeforordning (Packaging and Packaging Waste Regulation) Reguleringen vil innebære omfattende arbeid for alle som produserer eller bruker emballasje.

Kort fortalt skal emballasje innen 2030:

 • Være gjenbrukbar
 • Være resirkulerbar
 • Inneholde resirkulert materiale

Bærekraft.png

Det stilles konkrete minimumskrav for gjenvunnet innhold. Den vil stille krav om at en viss andel av emballasje skal være gjenbrukbar, med tilhørende mål for gjenbruk og refill. Reguleringen har også diskutert om det skal stilles krav til at visse andeler av et butikklokale/vareutvalg skal være beregnet for refill.

Fra norsk næringsliv har det vært særlig oppmerksomhet rundt krav til gjenbrukbar drikkevaremballasje. Miljøkomiteen i Europaparlamentet har strammet inn på Europakommisjonens forslag, og diskuterer krav og konkrete mål for hvor mye drikkevarer som skal gjøres tilgjengelig i gjenbruksemballasje og inngå i et gjenbrukssystem. Disse kravene utfordrer det norske pantesystemet, som i stor grad er basert på gjenvinning.

Virke har, sammen med EuroCommerce, Bryggeriforeningen og den europeiske drikkevareforeningen (UNESDA), fremmet forslag om at unntak fra reglene for land som (har etablerte pantesystemer, og) kan rapportere en retur- og gjenvinningsgrad på mer enn 85 %. På nordisk nivå er det tatt kontakt med danske og svenske representanter i parlamentet.

Parlamentet skal votere over forslaget 22. november. Vi følger opp med et rundebord eller fagseminar om de nye emballasjekravene, produsentansvar og oppfølging av engangsplastdirektivet i starten av 2024. Seminaret gjennomføres i samarbeid med Circular Packaging Cluster. Mer informasjon kommer.

Gjennomslag

 • Brukthandelloven foreslås fjernet

  Næringsminister Jan Christian Vestre har lyttet til Virkes innspill og vil fjerne brukthandelloven.

  Loven innebærer løyvekrav, særskilte oppbevaringskrav og registreringskrav som gjør det vanskelig å satse på bruktsalg i handelen.

  Virke og en rekke handelsbedrifter har lenge bedt om forenkling. Nå har Næringsdepartementet sendt ut et forslag på høring om å fjerne hele loven fordi den ikke er forenlig med målsettingene om mer sirkulær økonomi, herunder mer bruktsalg.

  Politiet og Justisdepartementet har ønsket å opprettholde brukthandelloven som et virkemiddel mot heleri og svart omsetning, primært i bruktbilmarkedet. Vi er enig i at politiet må ha virkemidler mot heleri, men dette er krav som gjør det for tungvint og dyrt å drive med bruktsalg i handelen. Vi har derfor bedt om forenkling - helst at loven fjernes helt - og at det brukes andre lovhjemler mot heleri.

  Næringsdepartementet foreslår nå to alternativer:
  1) å oppheve brukthandelloven og -forskriften eller
  2) å vedta en ny lov med innsnevret virkeområde til enkelte varegrupper: kunstverk, samleobjekter, antikviteter, kulturgjenstander og varer av edelt metall, edelstener og perler, samt brukte motorvogner.

  Departementet vurderer alternativ 1 som best, kombinert med en overgangsordning for handel med brukte motorvogner inntil det er etablert en alternativ ordning for å ivareta de særlige behovene det er for tilsyn med slik handel.

  Vi vil besvare høringen, og vi ber om at brukthandelloven fjernes så snart som mulig i 2024. Stortinget har allerede bedt om dette, så den politiske behandlingen burde ikke ta lang tid.

  Her finner du Næringsdepartementets forslag

Klimapartnerskap mellom myndighetene og BAE-næringen

Staten og partene i arbeidslivet har tegnet en intensjonsavtale om å utvikle klimapartnerskap som arena for strukturert dialog mellom stat og næringsliv, gjennom bransjevise klimapartnerskapsavtaler.

Virke representerer arbeidsgiversiden sammen med BNL.

Målsetningen er å få gjennomført samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak i næringslivet som bidrar til å kutte klimagassutslipp i tråd med Norges klimamål for 2030 og 2050 og regjeringens omstillingsmål for hele økonomien. Klimapartnerskap skal bidra til å sette fart på den grønne omstillingen i næringslivet, på sentrale områder som energi- og ressurseffektivisering og sirkularitet.

I løpet av høsten vil det bli jobbet fram et kunnskapsgrunnlag for avtalen.

Temarapport: «Fremtidige kompetansebehov: Utfordringer for grønn omstilling i arbeidslivet»

Kompetansebehovsutvalget (KBU) har kommet med en temarapport som tar for seg kompetansebehov for bærekraftig og grønn omstilling. Virke sitter i utvalget, og vi har jobbet for å synliggjøre den sentrale rollen som handels- og tjenestenæringen har i den grønne omstillingen, som tilrettelegger for gjenbruk, vedlikehold, resirkulering og mindre avfall.

Innovasjon.svg

Handelsnæringen trekkes fram som den næringen som etterspør flest personer med kompetanse innen bærekraft.

Grønn omstilling likner på annen omstilling, men det haster mer. Dette gjør at læringen som skjer i arbeidslivet særlig viktig. Utvalget peker på at systemet for livslang læring er for svakt til å møte arbeidslivets behov for omstilling som følge av det grønne skiftet.

Rapporten peker på 7 utfordringer:

 1. Knapphetsutfordringen
  Knapphet på ingeniører, IKT-spesialister og fagarbeidere kan bremse grønn omstilling.
 2. Konkurranseutfordringen
  Konkurransen om kompetent arbeidskraft øker.
 3. Grunnkompetanseutfordringen
  Deler av befolkningen har svakt kompetansegrunnlag for omstilling.
 4. Kompetanseutviklingsutfordringen
  Systemene for livslang læring og samarbeidet om kompetanseutvikling på arbeidsplassene er utilstrekkelige
 5. Ulikhetsutfordringen
  Kompetanseutvikling for grønn omstilling kan forsterke sosiale forskjeller
 6. Styringsutfordringen
  Grønn omstilling øker behovet for både lokalt handlingsrom i utdanningssystemet og nasjonal styring
 7. Kunnskapsutfordringen
  Kunnskapsgrunnlaget om kompetansebehov for grønn omstilling er for svakt.

Her kan du lese hele rapporten

Både kundene og virksomhetene ønsker seg et mer bærekraftig og grønt næringsliv

 • Nesten halvparten av virksomheter i handels- og tjenestenæringen opplever økende krav fra kunder til å bli mer klima- og miljøvennlig.
 • 8 av 10 virksomheter innen privat handels- og tjenestenæring ønsker at driften av egen virksomhet skal bli mer klima- og miljøvennlig. Samtidig har bare halvparten en strategi for hvordan.
 • 1 av 5 virksomheter i privat handels- og tjenestenæring anser klima- og miljøendringene som en trussel for egen virksomhet.
 • 4 av 10 virksomheter i privat handels- og tjenestenæring mener at det er lønnsomt å bli mer klima- og miljøvennlig.
 • 1 av 5 virksomheter i privat handels- og tjenestenæring er bekymret for tilgang til viktige produkter og innsatsvarer.

Kilde: Handlekraft 2022, Virkes årlige spørreundersøkelse om bærekraft i handels- og tjenestenæringen

Gå til Handlekraft

Produksjon av solceller og brudd på menneskerettigheter

 • Solceller produsert i Kina representerer en risiko for brudd på menneskerettigheter og bruk av tvangsarbeid 
 • Europakommisjonen har nylig lagt frem et forslag til forordning om forbud mot produkter laget med bruk av tvangsarbeid.
 • Reguleringer på dette området er viktig for å skape like konkurransevilkår for norske og europeiske importører og produsenter av solcellepanler og komponenter til solcelleanlegg 
 • Kinas dominans i markedet for solceller kan være en barriere mot skalering av solkraft

Historisk har handel vært en avgjørende faktor for utvikling, også for å styrke menneskerettigheter. Erfaring viser også at endring tar tid. En forutsetning er at myndigheter og næringsliv samarbeider om tiltak.

Vi oppfordrer NVE til å adressere dette i arbeidet med å utarbeide et rammeverk som skal stimulere til produksjon og bruk av solenergi, og gjerne søke samarbeid med UD og Norges kontaktpunkt for et ansvarlig næringsliv. 

Fordelsavtaler på strøm og energirådgivning

Trenger du råd og hjelp til å redusere kostnadene? Som medlem i Virke har du tilgang til to fordelsavtaler som kan bidra til at din virksomhet reduserer kostnadene til strøm og energi.

 • Fordelsavtale på strøm

  Virke tilbyr medlemmer og abonnenter spesialpriser på strøm hos Fjordkraft. Medlemmene kan velge mellom flere avtaler, med ulik grad av sikring og forutsigbarhet.

  Se avtalen (krever innlogging)

 • Fordelsavtale på energirådgivning

  Gjennom fordelsavtalen på energirådgivning får du tilgang til fageksperter som kan gi din virksomhet råd og veiledning om energisparing spesifikt for ditt lokale. Formålet med rådgivningen er å gjøre virksomheten selvgående i samarbeidet med energisparing. Avtalen inneholder skreddersydde tilbud avhengig av størrelsen på lokalet. 

  Se avtalen (krever innlogging)

Trenger du hjelp til å komme i gang?

Har du tenkt at dere må gjøre «noe» for å bli mer bærekraftige, men vet ikke helt hvor dere skal starte?

Virke har utviklet det digitale verktøyet Ditt spor med støtte fra Klima- og miljødepartementet. Verktøyet hjelper deg å finne ut hvor du skal begynne og lage en plan for bærekraftsarbeidet. 

Miljøsertifisering av virksomheten din

Å miljøsertifisere virksomheten er effektivt tiltak for å komme i gang med og systematisere arbeidet med miljø og klima.

 • Hva er miljøsertifisering?

  Ved å miljøsertifisere virksomheten din, får du dokumentasjon på din miljøinnsats og et stempel på at du tar miljø og samfunnsansvar på alvor. Sertifiseringen er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. I tillegg får du tilgang til digitale verktøy, kurs og rådgivningstjenester for å hjelpe virksomheten til å bli enda bedre på miljø og bærekraft.

  Den mest brukte miljøsertifiseringen i Norge er Miljøfyrtårn. Alle virksomheter i tjenestenæringen kan bli miljøfyrtårn, og kriteriene er tilpasset 70 ulike bransjer. 

 • Hvordan kan min virksomhet bli miljøsertifisert?

  Det finnes flere miljøsertifiseringer i Norge, men for de fleste virksomheter i tjenestenæringen vil Miljøfyrtårn være den mest relevante.

  Miljøfyrtårn-prosessen fungerer slik:

  Du kan velge om du vil delta på kurs eller benytte deg av enkeltrådgiving. En erfaren miljøfyrtårnkonsulent hjelper deg så i gang med å finne hvilke bransjekriterier virksomheten skal sertifiseres etter. Deretter blir du guidet deg gjennom prosessen, og får tilgang til Miljøfyrtårns smarte og digitale verktøy som gjør det enkelt å jobbe helhetlig og systematisk med tiltak innen arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Når kriteriene er oppfylt, vil en uavhengig sertifisør komme å godkjenne dere som gyldig Miljøfyrtårn, og sertifikatet utstedes. Etter tre år må dere resertifiseres.

  Prisene varierer blant annet etter antall årsverk. Les prislisten her.

 • Hvorfor skal jeg miljøsertifisere min virksomhet?

  Hele 75 % av forbrukere oppgir at de foretrekker å kjøpe produkter og tjenester fra bedrifter som er miljøsertifisert.

  Miljøsertifisering gir deg derfor et konkurransefortrinn, og bidrar til å styrke din merkevare. Du får mulighet til å dokumentere den innsatsen du allerede gjør i dag. Du får gode råd og verktøy som hjelper deg til å jobbe konkret med bærekraft. Ved for eksempel å redusere avfall, redusere energibruk og innføre bedre transportløsninger, kan du spare mye penger.

  Ved å bli Miljøfyrtårn, kan du også få hjelp med rutiner for HMS og arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter har derfor mye lavere sykefravær enn gjennomsnittet i Norge.

 • Miljøsertifisering eller DItt spor? Hva passer best for oss?

  For en del mindre virksomheter kan det oppleves som utfordrende å sertifisere virksomheten sin. Da kan verktøyet Ditt Spor være et bedre sted å starte. Her får du hjelp til å ta tak i det mest vesentlige først. For noen kan Ditt spor fungere som et første trinn på vei til en miljøsertifisering av virksomheten. 

Kontakt

Vurderer du medlemskap i Virke?

Som medlem får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene