Energieffektivisering av bygg - den raskeste måten å få tilgang på nok fornybar energi

Regjeringen la frem sin handlingsplan for energieffektivisering 5. oktober 2023. Her ble det annonsert at bevilgningene til Enovas arbeid med energieffektivisering økes med 180 millioner kroner, at Husbankens tilskuddsordning til energitiltak i kommunale bygg videreføres og styrkes med 300 millioner kroner, samt at bevilgningene til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og Husbanken økes med til sammen 15 millioner kroner for å styrke deres arbeid med energieffektivisering.

Energieffektivisering

Vi etterlyser tydelige mål og nok penger til kraftfulle tiltak for å sikre kraftbalansen i årene som kommer. Energieffektivisering av bygg er den raskeste og minst konfliktfylte kilden til fornybar energi. For å realisere målet om 10TWh redusert strømforbruk i hele bygningsmassen innen 2030 må regjeringen gjøre mer for å fjerne hindrene for energieffektivisering.

Skal målene om reduksjon i energibruk nås, må tiltak i alle sektorer gi insentiver til energisparing. Virkemidler for energieffektivisering slik de er i dag treffer i liten grad leietagere i næringsbygg, ei heller frivillige organisasjoner og ideelle stiftelser som eier bygg. 

Nye virkemidler for økt energieffektivitet i næringsbygg, som investeringsstøtte til gjennomføring av energitiltak, må gi insentiver til og belønne samarbeid mellom byggets eier og dets leietakere. Dette vil føre til energisparing som ellers ikke ville ha skjedd. 

De økte bevilgningene til Enova varslet i handlingsplanen for energieffektivisering og bevilget over statsbudsjettet for 2024 er for lave. Det bør bevilges 1 milliard kroner til Enova for energieffektivisering av bygg gjennom modne og velprøvde energitiltak i husholdninger i 2024 og 1 milliard kroner til energitiltak i yrkesbygg, som nå har egne programmer i Enova. I tillegg må bevilgningene økes og trappes opp i årene fremover. 

Rehabilitering og energieffektivisering av eksisterende boliger i borettslag og sameier gir lavere klimagassutslipp enn å bygge nye boliger. Derfor må borettslag og sameier bli en egen målgruppe i Enova. 

De tiltakene som er dyrest og har lengst levetid, slik som etterisolering av yttervegger og yttertak og skifte av vinduer, får i dag ikke støtte fra Enova. For å få boligeiere til å gjøre energitiltak samtidig med annet nødvendig vedlikehold, må Enovas støtteordning for husholdninger endres fra å ha krav om helhetlig oppgradering til også å gjelde energitiltak som gjøres samtidig med nødvendig vedlikehold, slik som skifte av ytterkledning og yttertak. I tillegg til å redusere energiforbruket i boliger bidrar slike tiltak også til at vi tar bedre vare på og forlenger levetiden til de byggene som allerede er bygget. Det gir mindre avfallsmengder og lavere ressursbruk.

Offentlige anbud innenfor helse- og omsorg må være innrettet slik at de belønner og/eller stimulerer til oppgradering og energieffektivisering av eksisterende bygninger eid av ideelle stiftelser og frivillige organisasjoner. 

Støtten til energitiltak i kommunale bygg er sentralt i regjeringens satsing på energieffektivisering. Regjeringen har foreslått å øke tilskuddsordningen til 300 mill. Virke mener denne bør dobles.  

Mangel på informasjon og kompetanse identifisert som barrierer mot at lønnsomme tiltak for en mer effektiv og fleksibel energibruk i bygg realiseres. Her vil byggevarehandelens ansatte og byggevarekjedens proffkunder – håndverkerne – kunne gjøre en viktig jobb. Enova bør søke samarbeid med bransjeorganisasjonen Virke byggevarehandel for å rulle ut energirådgiverkurs i samarbeid med byggevarehandelen. 

Produksjon og deling av solkraft og annen lokalprodusert energi

Stortinget har instruert regjeringen om å utarbeide en konkret handlingsplan for 8 TWh solenergi innen 2030. Planen skal legges frem våren 2024. 

Olje- og energidepartementet har derfor videre gitt NVE i oppdrag å kartlegge rammevilkårene for lokal energiproduksjon og lagring som skal omfatte både markedsmessige betingelser som energipriser og investeringskostnader, og offentlige virkemidler, herunder reguleringer og støtteordninger på energimyndighetenes og relevante virkemidler på andre sektorområder. 

NVE bes vurdere om det er behov for endringer i eksisterende reguleringer og virkemidler for å fremme en samfunnsmessig rasjonell utbygging av lokal energiproduksjon og -lagring. Positive og negative virkninger av eventuelle forslag skal belyses. 

Muligheter og begrensninger

 • Virksomheten har installert solceller på bygg. Hvordan kan vi benytte energien herfra mest mulig effektivt?

  Selv om potensialet for kraftproduksjon er betydelig på store næringsbygg, er det mest lønnsomt for virksomheter å produsere energi til eget forbruk. I mange lager- og logistikkbygninger hvor det ikke er kjøle- eller fryseanlegg, er det lavt energibehov om sommeren når solcelleanlegg produserer mest energi. Dette innebærer at svært mange virksomheter ikke utnytter hele arealet som er egnet for energiproduksjon og at potensialet for kraftproduksjon ikke utnyttes til det beste for samfunnet.

  I tillegg er regelverket innrettet slik at en virksomhet med solceller på taket kan dele med andre som trenger strøm, men bare innenfor samme gårds- og bruksnummer og dersom installert effekt ikke er mer enn 1 MW.

  I varehandelen er det vanlig at flere handelsvirksomheter holder til i samme område, eksempelvis i handels- eller næringsparker, og at bygningene ikke har samme gårds- og bruksnummer. Det er stor variasjon i energiforbruk mellom de ulike virksomhetene i en slik handelspark. Det er også variasjon mellom virksomheter om de eier bygget eller om de er leietakere.

  Vi mener det er avgjørende at myndighetene får på plass delingsløsninger som gjør det lønnsomt for byggeiere å bygge ut solkraft til å lade egne elektriske lastebiler og andre maskiner og kjøretøy, samt levere overskuddet utover eget strømforbruk til nabovirksomheter. Dette er ikke tilstrekkelig ivaretatt i regelverket i dag.

 • Virksomheten driver innen frivillig og ideell sektor, og vi ønsker å investere i energieffektivisering av bygget vi eier. Vi har ikke nok inntekter gjennom egen drift til å dekke disse kostnadene, og har heller ikke nok egenkapital. Kan vi søke tilskudd?

  Dessverre, slik regelverket er i dag. Mangel på egenkapital gjør det vanskelig å søke om støtte fra Enova, da dere som eier av bygget først må betale for energieffektiviseringstiltakene før dere kan søke om tilskudd.

Veien videre

Vi har tydeliggjort våre høye forventninger til at regjeringen bruker de virkemidlene den har til rådighet til å skape økt byggeaktivitet samt hjelpe både husholdninger og næringslivet å kutte strømregningene. 

Arbeidet med å påvirke fortsetter med full styrke.

Kontakt

Slik bruker du medlemskapet

Som medlem i Virke får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene