Kompetanse og utdanning

Det må knyttes tettere bånd mellom skole og arbeidsliv, slik at utdanningsinstitusjonene i større grad tar hensyn til arbeidslivet og arbeidsmarkedets behov.

Dette jobber vi for

 • En nasjonal kompetansepolitikk som er basert på livslang læring og som anerkjenner arbeidsplassen som en likeverdig arena for opplæring.
 • Et systematisk og profesjonelt system for dokumentasjon og verdsetting av realkompetanse, slik at alle får verdsatt sine kvalifikasjoner uansett hvor de er tilegnet.
 • Bedre samsvar mellom utdannings- og opplæringstilbud og hva arbeidslivet etterspør av kompetanse.
Årets pris 2024

Innovasjonsprisen

Virke ønsker å hedre de av sine medlemmer som bidrar til fornyelse og utvikling gjennom innovasjon. Har din virksomhet introdusert en form for fornyelse som skaper verdi for samfunn, kunder eller virksomhet? Eller bidratt til at andre virksomheter lykkes med innovasjon? Da kan du nominere virksomheten til Virkes innovasjonspris 2024.   

Frist for å nominere er 28. august 2024

Gjennomslag

 • Forskrift til ny opplæringslov: Flere får rett til videregående opplæring

  Endelig kom forskriften til ny opplæringslov. Med ny opplæringslov skal flere få rett til videregående opplæring og vi får mer fleksible løsninger som er tilpasset voksne i arbeidslivet. Virke har jobbet for at opplæringskontorene fortsatt skal ha en viktig rolle i fag- og yrkesopplæringen.

  Det er viktig at opplæringskontorene fortsatt skal kunne drive med opplæring av egne lærlinger og at de kan motta tilskuddet direkte fra fylkeskommunen. Dette sparer lærebedriftene for unødig byråkrati og sikrer at opplæringskontorene kan fortsette den gode jobben de gjør.

  Loven trer i kraft allerede 1. august

  Det gjør at alle parter vil måtte kaste seg rundt for å tilpasse seg før nytt skoleår.

  Noen av endringene du bør kjenne til:

  1. Flere får rett til videregående opplæring fra fylkeskommunen
  2. Opplæringen for voksne skal skje mer fleksibelt og tilpasset den enkelte og skal kunne kombineres med jobb, og det åpnes for mer bruk av ordninger der opplæring skjer på arbeidsplassen.
  3. Videregående opplæring blir mer fleksibelt og tilbys til voksne i moduler.
  4. Lærebedriftene overtar det juridiske ansvaret for opplæring og arbeidsforholdet til de ansatte.

  Hva skal skje innen 1. august?

  Eksempelvis:

  1. Opplæringskontorene må skrive nye kontrakter med sine lærebedrifter
  2. Opplæringskontorene må oppdatere sine vedtekter
  3. Lærebedriftene må undersøke om de må godkjennes på nytt
  4. Definere rolle i arbeidet med godkjenning av lærebedrifter

  Virke bistår opplæringskontorene i overgangen til nytt regelverk

  Vi inviterer opplæringskontorene til møter for spørsmål og svar, samt legger opp til erfaringsdeling rundt hvordan eventuelle utfordringer kan løses i praksis. Fylkeskommunene utvikler nå egne modeller for hvordan de skal løse alle endringene i praksis i sine fylker. Det ser ut til at de løser det litt ulikt.

  Det er fortsatt noen ting som er uklart, som vi skal jobbe med å klargjøre framover.

 • Regjeringen kompenserer privatskolene med 484 millioner kroner

  Virke har fått gjennomslag for endringer i finansieringsordningen, som gir 484 millioner kroner i økt tilskudd til privatskoler på barne- og ungdomsnivå.

  Virke protesterte, sammen med andre organisasjoner, for regjeringens kutt i statsbudsjettet for 2024 og deltok i en arbeidsgruppe våren 2024 for å se på endringer i finansieringsordningen. I RNB 14. mai ble det fullt gjennomslag, 

 • Regjeringen foreslår 11,5 millioner kroner til tiltak for kvalitetsutvikling i fagskolesektoren

  Vi er glade for at regjeringen foreslår 11,5 millioner kroner til tiltak for kvalitetsutvikling i fagskolesektoren, hvorav ti millioner kroner av midlene er en ekstrabevilgning til tilskuddsordningen for utviklingsmidler til fagskolene. Disse midlene bidrar til utvikling av fagskolesektoren og stimulerer til vekst i praksisnære og arbeidsrettede tilbud. Vi er også glade for en økning i bevilgningen til en kartlegging av utdanningstilbud i nettpedagogikk tilpasset fagskolelærere på 1,5 millioner kroner. 

  Virke jobber for vekst i fagskolesektoren, som leverer arbeidsrettet kompetanseutvikling i tett samarbeid med arbeidslivet. Norge trenger en styrking av praksisnær kompetanseutvikling på alle nivåer og en mer balansert finansiering av Faskolesektoren og UH-sektoren. Virke organiserer både store og små fagskoler i privat sektor, og er opptatt av at denne typen tilskuddsmidler innrettes slik at vi utvikler hele sektoren på like vilkår, og ikke innrettes for å gi de store offentlige fagskolene ekstra fordeler. 
   

Temarapport: «Fremtidige kompetansebehov: Utfordringer for grønn omstilling i arbeidslivet»

Kompetansebehovsutvalget (KBU) har kommet med en temarapport som tar for seg kompetansebehov for bærekraftig og grønn omstilling. Virke sitter i utvalget, og vi har jobbet for å synliggjøre den sentrale rollen som handels- og tjenestenæringen har i den grønne omstillingen, som tilrettelegger for gjenbruk, vedlikehold, resirkulering og mindre avfall.

Innovasjon.svg

Handelsnæringen trekkes fram som den næringen som etterspør flest personer med kompetanse innen bærekraft.

Grønn omstilling likner på annen omstilling, men det haster mer. Dette gjør at læringen som skjer i arbeidslivet særlig viktig. Utvalget peker på at systemet for livslang læring er for svakt til å møte arbeidslivets behov for omstilling som følge av det grønne skiftet.

Rapporten peker på 7 utfordringer:

 1. Knapphetsutfordringen
  Knapphet på ingeniører, IKT-spesialister og fagarbeidere kan bremse grønn omstilling.
 2. Konkurranseutfordringen
  Konkurransen om kompetent arbeidskraft øker.
 3. Grunnkompetanseutfordringen
  Deler av befolkningen har svakt kompetansegrunnlag for omstilling.
 4. Kompetanseutviklingsutfordringen
  Systemene for livslang læring og samarbeidet om kompetanseutvikling på arbeidsplassene er utilstrekkelige
 5. Ulikhetsutfordringen
  Kompetanseutvikling for grønn omstilling kan forsterke sosiale forskjeller
 6. Styringsutfordringen
  Grønn omstilling øker behovet for både lokalt handlingsrom i utdanningssystemet og nasjonal styring
 7. Kunnskapsutfordringen
  Kunnskapsgrunnlaget om kompetansebehov for grønn omstilling er for svakt.

Her kan du lese hele rapporten

Regionale kontaktpersoner for fag- og yrkesopplæringa

Yrkesopplæringsnemnda er fylkeskommunens rådgivende organ for fag- og yrkesopplæringa i fylket. Yrkesopplæringsnemnda skal fremme behov og synspunkter fra arbeidslivet overfor fylkeskommunen. Nemnda skal særlig fremme forslag for å utvikle kvalitet og hvordan partene i arbeidslivet kan bidra. Nemnda skal dessuten arbeide for best mulig dimensjonering av videregående opplæring, og ellers være arbeidslivets talerør overfor fylkeskommunen i saker som gjelder fag- og yrkesopplæring.

Virke er representert i yrkesopplæringsnemnda i de fleste fylker. Dersom du som medlem i Virke ønsker å komme i kontakt med den regionale representanten i ditt fylke, kan du klikke på navnet for å sende epost.

Fylke Representant
Akershus
Oslo
Innlandet
Vestfold
Buskerud
Østfold
Telemark
Vestland
Rogaland
Agder
Møre og Romsdal
Trøndelag
Troms
Finnmark
Nordland

Bedriftsintern opplæring (BIO)

Formålet med ordningen er å bidra til kompetanseheving og omstilling av egne ansatte.

Uansett hvilken form for kompetanse virksomheten din trenger, er det hensiktsmessig å gjennomgå følgende:  

 • Har bedriften din behov for opplæring?
 • Hva er omfanget av opplæringen? Hva er konsekvensvurdering for bedriften dersom opplæringstiltak ikke settes inn, herunder også en vurdering av om opplæringstiltaket vil kunne forhindre permitteringer/oppsigelser?
 • Skisser en plan for opplæringen
 • Vis gjennomføringsevne
 • Ser bedriften din for seg et eventuelt samarbeid mellom flere bedrifter?
 • Hva er BIO-midler?

  Gjennom ordningen Bedriftsintern opplæring (BIO) kan bedrifter som er i en omstillingsfase søke om midler til kompetanseheving. BIO-ordningen gir mulighet til å styrke, utvide og videreutvikle de ansattes kompetanse.

  BIO-midler deles ut av fylkeskommunene. Det gjør derfor at frister, søknadsskjemaene og støttebeløp er ulike fra fylke til fylke. Fylkeskommunene har gjerne forskjellige prioriteringer og krav som må innfris for at din virksomhet skal få støtte. Likevel er ordningen effektiv, og dersom din virksomhet har skissert en god plan for opplæringen, kan kollegaene dine ende opp med et skikkelig kompetanseløft!

 • Hva kreves for å få støtte?

  Alle typer bedrifter og virksomheter kan søke, så lenge de ikke er eid av staten, fylkeskommunen eller kommunen. Fylkeskommunene har ulike prioriteringer for hvilke samfunnsområder som får mest økonomisk støtte. Der noen fylker løfter eksisterende næringer, ønsker andre å skaffe nye. Felles for dem alle er målet om at virksomheten din skal bidra til omstillingen samfunnet skal gjennom.

  Det er en forutsetning at pengestøtten opprettholder og styrker kompetansen til de ansatte i virksomheten. Virksomheten din bør vurdere å søke om BIO-midler dersom den kjenner seg igjen i noe av følgende:

  1. Virksomheten gjennomfører vesentlige endringer av bedriftens produksjon
  2. Virksomheten etablerer seg i nye markeder.
  3. Virksomheten trenger et kompetanseløft.
 • Hva bør virksomheten vektlegge i søknaden?

  Ved utarbeidelsen av søknaden bør du beskrive hva målet med opplæringen i bedriften skal være. Søknaden blir skjønnsmessig vurdert.

  Det er viktig å huske at opplæring er et vidt begrep. Opplæring kan være alt fra å sende en ansatt på kurs til å invitere en foredragsholder eller lignende. Formålet for kompetanseløftet er ikke nødvendigvis å finne på noe nytt for den enkelte næringen, men noe nytt for den enkelte bedrift.

  Merk at BIO-midler ikke deles ut til lovpålagt opplæring.

Er du interessert i å sikre rekruttering til faget ditt? Bli medlem i prøvenemd!

Alle som skal opp til en praktisk fagprøve eller svenneprøve må vurderes av en prøvenemnd. Prøvenemndsmedlemmer blir oppnevnt av fylkeskommunen for 4 år av gangen, og må gjennomgå en obligatorisk opplæring.

Det er et stort behov for flere medlemmer i ulike prøvenemnder. Er du interessert i å sikre rekruttering til faget ditt og sikre kvalitet i fag- og yrkesopplæringa, burde din virksomhet delta i prøvenemnder.

Når prøvenemnda bedømmer en fag-/svenneprøve eller kompetanseprøve, er du med på å legge premissene for den faglige standarden. Arbeidet er viktig for den enkelte kandidat, for arbeids- og næringslivet og for samfunnet for øvrig.

Prøvenemndene har ansvar for å lage og vurdere prøver etter gjeldende forskrifter. Arbeidet innebærer kvalitetssikring av prøvesteder, utarbeidelse av prøver, vurdering og dokumentasjon av prøvearbeidet.

 • Slik melder du interesse

  Send e-post til din fylkeskommune ved Seksjon for fagopplæring. Gi opplysninger om kompetanse, nåværende arbeidssted og telefonnummer.

  Det er fylkeskommunen som oppnevner og administrerer prøvenemnder. Dette er et offentlig verv med godtgjørelse og prøvenemndene blir oppnevnt hvert 4. år etter forslag fra partene i arbeidslivet.

  Virke håper mange av våre medlemmer ønsker å bidra til å heve kvaliteten i fagopplæringen.

  Les mer på udir.no om å lage og vurdere fag- og svenneprøver

Balansekunst - Hvordan beskrive kompetanse som bygges opp i arbeidslivet?

Denne rapporten beskriver en modell for å vurdere kompetanse man har bygget seg opp i arbeidslivet. 

Slik bruker du medlemskapet

Som medlem i Virke får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene