Kompetanse og utdanning

Det må knyttes tettere bånd mellom skole og arbeidsliv, slik at utdanningsinstitusjonene i større grad tar hensyn til arbeidslivet og arbeidsmarkedets behov.

Virke mener

 • Vi utfordrer det tradisjonelle utdanningssystemet. Vi vil ha en nasjonal kompetansepolitikk som er basert på livslang læring og som anerkjenner arbeidsplassen som en likeverdig arena for opplæring.
 • Vi fremmer pedagogisk entreprenørskap, og styrker samarbeidet mellom ulike læringsarenaer.
 • Vi vil ha et systematisk og profesjonelt system for dokumentasjon og verdsetting av realkompetanse, slik at alle vet at de får verdsatt sine kvalifikasjoner uansett hvor de er tilegnet.

Siste oppdateringer

 • : Samfunnskontrakten - Alle kvalifiserte søkere skal få tilbud om læreplass

  Samfunnskontraktens hovedmål er at alle kvalifiserte søkere skal få tilbud om læreplass. Samtidig handler dette om å sikre at arbeidslivet får tilgang til kompetansen som de trenger, og viktige føringer i kontrakten er å sikre god dimensjonering av opplæringstilbudet i fylkene, slik at det er i tråd med virksomhetenes behov.

  Les mer om og finn kontrakten her 

  Samfunnskontrakten understreker viktigheten av å etablere et tett samarbeid lokalt og regionalt, mellom arbeidsliv, fylkeskommune, yrkesopplæringsnemndene, skole, opplæringskontor og andre aktører. Mange av Virkes medlemmer tar et viktig samfunnsansvar ved å tilby læreplasser, og vi oppfordrer flere til å bli lærebedrift. ASKO er et godt eksempel på en lærebedrift, for eksempel når det kommer til å ta inn yrkessjåførlærlinger. Og bedriften tar inn flere lærlinger enn de kan garantere jobb etter endt opplæring, nettopp for å bidra til god tilgang på yrkessjåfører og sikre videreføring av viktig kompetanse. Samtidig er ASKO også en virksomhet som er bekymret for at utdanningstilbudet ikke er godt nok dimensjonert etter det økte behovet i arbeidslivet fremover, og peker bl.a. på at landslinjekapasiteten må bli større.

  Dette er en utfordring Virke jobber med, slik at flere tar utdanningsvalg som sikrer en bedre balanse i arbeidslivet mellom tilbud og etterspørsel.

  Våren 2016 skrev de største arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet under en avtale med målsetning om å øke antall læreplasser. Avtalen skulle gjelde ut 2020 og var en fornyelse av kontrakten som ble inngått våren 2012. På grunn av koronasituasjonen ble kontrakten forlenget ut 2021.

 • : Fortsatt mulig å kombinere dagpenger og utdanning/opplæring

  Virke, og andre parter i arbeidslivet, kom raskt til enighet med regjeringen i fjor om at det store antall permitterte måtte møtes med endringer i regelverket, slik at det ble mulig å ta utdanning og opplæring uten å miste rettighetene til dagpenger. Regjeringen har nå sendt et lovforslag til Stortinget som vil gjøre det mulig å kombinere dagpenger og delta i kompetansebygging gjennom utdanning og opplæring også når pandemien er over. 

  Det er bra at dagpengeregelverket fornyes slik at permitterte kan bruke tid til kompetanseheving uten å straffes økonomisk. Dette er noe vi lenge har ivret for å få til, og mener det vil være positivt for arbeidslivet, både for virksomhetene og den enkelte som blir permittert.

  Lovforslaget og prosessen i Stortinget finner du her 

 • : Statsbudsjettet 2021 - Regjeringen svekker satsingen på kompetanseutvikling i næringslivet

  Norske virksomheter har omstilt seg i rekordfart etter 12. mars. Men en slik omstilling krever at det legges til rette for nødvendig og relevant kompetanseheving i virksomhetene. Et av de viktigste kompetansetiltakene i krisepakkene i vår, var en satsing på tilskuddsordningen for bedriftsintern opplæring (BIO) forvaltet av fylkeskommunene.

  Fylkene melder at ordningen er kraftig oversøkt, og at behovet egentlig er større enn de statlige midlene. I budsjettforslaget for 2021 legges det opp til at fylkene kan bruke midlene på hva de ønsker, heller enn å legge føringer om at det skal satses på kompetanseheving i næringslivet.

  • Denne ordningen gjør det mulig for virksomhetene å bruke de dårlige tidene til å heve kompetansen slik at de står sterkere når tidene blir bedre. Bevilgningen er for lav, og de statlige føringene er fjernet. Nå risikerer vi at disse midlene brukes til alle mulige andre formål fylkene tenker på.
  • Regjeringen satser tungt på det formelle utdanningssystemet, men de glemmer at mye kompetanseutvikling skjer ute i virksomhetene. Det er her det er viktigst å satse når arbeidsplassene er truet. Regjeringen og Stortinget var offensive på dette i krisepakkene i vår, men nå svikter de.
  • Vi håper at Stortinget ser næringslivets behov her, og legger føringer i stortingsbehandlingen av budsjettet.

  I statsbudsjettet for 2020 og i krisepakkene, har Stortinget bevilget 105 millioner kroner til tilskuddsordningen for bedriftsintern opplæring og ytterligere 250 millioner kroner som fylkene kan fordele til dette tiltaket og en del andre tiltak blant annet innen videregående opplæring. I årets forslag er det ikke lagt noen føringer om at fylkene skal satse på kompetanseheving i næringslivet. Det kan føre til at midlene omdisponeres til tiltak som ligger fylkespolitikerne.

  • For en virksomhet som permitterer eller risikerer å måtte permittere, kan bedriftsintern opplæring være tiltaket som sikrer at de ansatte fortsatt har en arbeidsplass å gå til. Det er bedre å investere i kompetanse enn at folk skal gå på dagpenger.

Bransjeprogram med gratis studie- og opplæringstilbud

Regjeringen har etablert ni treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling der staten og partene i arbeidslivet samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling innenfor utvalgte bransjer.

Opplæringstilbudene er for ansatte, permitterte og ledige i bransjene. Det er kurs og videreutdanningsmoduler som kan tas i kombinasjon med jobb, og alt foregår via nett. Hvis du er permittert, kan du delta uten å miste dagpengene dine. Vær tidlig ute, plassene fylles raskt opp!

Finn aktuelt kurs og meld deg på her

Bedriftsintern opplæring og ekstraordinært innovasjonstilskudd

Søk om midler til bedriftsintern opplæring (BIO)

Ordningen lå tidligere hos NAV, men ble overført til fylkeskommunen 1. januar 2020. Staten har tilført mer penger, som en del av krisepakkene i forbindelse med koronakrisen. Formålet med ordningen er å bidra til kompetanseheving og omstilling av egne ansatte.

Uansett hvilken form for kompetanse virksomheten din trenger, er det hensiktsmessig å gjennomgå følgende:  

 • Har bedriften din behov for opplæring?
 • Hva er omfanget av opplæringen? Hva er konsekvensvurdering for bedriften dersom opplæringstiltak ikke settes inn, herunder også en vurdering av om opplæringstiltaket vil kunne forhindre permitteringer/oppsigelser?
 • Skisser en plan for opplæringen
 • Vis gjennomføringsevne
 • Ser bedriften din for seg et eventuelt samarbeid mellom flere bedrifter?
 • Hva er BIO-midler?

  Gjennom ordningen Bedriftsintern opplæring (BIO) kan bedrifter som er i en omstillingsfase søke om midler til kompetanseheving. BIO-ordningen gir mulighet til å styrke, utvide og videreutvikle de ansattes kompetanse.

  BIO-midler deles ut av fylkeskommunene. Det gjør derfor at frister, søknadsskjemaene og støttebeløp er ulike fra fylke til fylke. Fylkeskommunene har gjerne forskjellige prioriteringer og krav som må innfris for at din virksomhet skal få støtte. Likevel er ordningen effektiv, og dersom din virksomhet har skissert en god plan for opplæringen, kan kollegaene dine ende opp med et skikkelig kompetanseløft!

 • Hva kreves for å få støtte?

  Alle typer bedrifter og virksomheter kan søke, så lenge de ikke er eid av staten, fylkeskommunen eller kommunen. Fylkeskommunene har ulike prioriteringer for hvilke samfunnsområder som får mest økonomisk støtte. Der noen fylker løfter eksisterende næringer, ønsker andre å skaffe nye. Felles for dem alle er målet om at virksomheten din skal bidra til omstillingen samfunnet skal gjennom.

  Det er en forutsetning at pengestøtten opprettholder og styrker kompetansen til de ansatte i virksomheten. Virksomheten din bør vurdere å søke om BIO-midler dersom den kjenner seg igjen i noe av følgende:

  1. Virksomheten gjennomfører vesentlige endringer av bedriftens produksjon
  2. Virksomheten etablerer seg i nye markeder.
  3. Virksomheten trenger et kompetanseløft.
 • Hva bør virksomheten vektlegge i søknaden?

  Ved utarbeidelsen av søknaden bør virksomheten din beskrive hva målet med opplæringen i bedriften skal være. Søknaden blir skjønnsmessig vurdert.

  Det er viktig å huske at opplæring er et vidt begrep. Opplæring kan være alt fra å sende en ansatt på kurs til å invitere en foredragsholder el. Formålet for kompetanseløftet er ikke nødvendigvis å finne på noe nytt for den enkelte næringen, men noe nytt for den enkelte bedrift.

  Merk at det BIO-midler ikke deles ut til lovpålagt opplæring.

 • Gå inn på din fylkeskommunes nettside

  Merk at noen fylker opererer med korte søknadsfrister, og at noen frister er utløpt.

  Troms og Finnmark

  Nordland

  Trøndelag

  Møre og Romsdal

  Vestland                             

  Rogaland

  Innlandet

  Agder 

  Vestfold og Telemark

  Viken                                    

  Oslo

Balansekunst - Hvordan beskrive kompetanse som bygges opp i arbeidslivet?

Denne rapporten beskriver en modell for å vurdere kompetanse man har bygget seg opp i arbeidslivet. 

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.