Kompetanse og utdanning

Det må knyttes tettere bånd mellom skole og arbeidsliv, slik at utdanningsinstitusjonene i større grad tar hensyn til arbeidslivet og arbeidsmarkedets behov.

Dette jobber vi for

 • En nasjonal kompetansepolitikk som er basert på livslang læring og som anerkjenner arbeidsplassen som en likeverdig arena for opplæring.
 • Et systematisk og profesjonelt system for dokumentasjon og verdsetting av realkompetanse, slik at alle får verdsatt sine kvalifikasjoner uansett hvor de er tilegnet.
 • Bedre samsvar mellom utdannings- og opplæringstilbud og hva arbeidslivet etterspør av kompetanse.

Gjennomslag

 • NOKUT åpner opp for at fagskoler skal få tilby høyere utdanning på høyere nivå enn nivå 5.

  Vi har jobbet for økt fleksibilitet i utdanningene og at det må være arbeidslivets behov som er førende.

  Ved å åpne fagskolesektoren fjernes barrierer for å tilby praktiske utdanninger på høyere nivå der arbeidslivet etterspør dette. Dette er viktig.

  Det er også tydelig i NOKUT sin analyse at NKR først og fremst har vært et regulerende verktøy for utdanninger, men har hatt veldig begrenset effekt på arbeidsliv og livslang læring.

  NOKUT har skrevet en god rapport som gir en bedre forståelse av hva NKR er ment å være og hva det faktisk er. Dette gir et grunnlag for diskusjoner om retningsvalg for å måle kompetanse framover.

  NOKUT presenterer tre scenarier for retning og intensjonen for NKR:

  1. som et verktøy for utdanningssektoren
  2. for livslang læring
  3. for arbeidslivet

  Dette gir et viktig kunnskapsgrunnlag for diskusjoner og retningsvalg framover.

  Vi forventer at arbeidslivets parter får bidra aktivt inn i et retningsvalg for NKR og utvikling av rammeverket framover.  

 • Opplæringskontorer skal kunne være part i lærekontrakten, og få tilskudd på vegne av lærebedriften.

  Etter mye debatt og en lang høringsrunde i Stortinget, er innstillingen fra utdanning- og forskningskomiteen en endring i ny opplæringslov. Virke organiserer opplæringskontorer, samtidig som mange av våre medlemmer er helt avhengig av opplæringskontorer for å kunne fungere som lærebedrifter.

  Det er derfor gledelig at opplæringskontorenes rolle sikres i fremtidens fagopplæring, og at våre medlemmer kan fortsette å føle seg trygge som lærebedrifter.

  For å sikre kvalitet i opplæringskontorene ber utdanning- og forskningskomiteen departementet i samarbeid med partene i arbeidslivet vurdere om det bør å stilles minstekrav til opplæringskontorene i forskrift til opplæringsloven.

  Les hele innstillingen på stortinget.no

Temarapport: «Fremtidige kompetansebehov: Utfordringer for grønn omstilling i arbeidslivet»

Kompetansebehovsutvalget (KBU) har kommet med en temarapport som tar for seg kompetansebehov for bærekraftig og grønn omstilling. Virke sitter i utvalget, og vi har jobbet for å synliggjøre den sentrale rollen som handels- og tjenestenæringen har i den grønne omstillingen, som tilrettelegger for gjenbruk, vedlikehold, resirkulering og mindre avfall.

Innovasjon.svg

Handelsnæringen trekkes fram som den næringen som etterspør flest personer med kompetanse innen bærekraft.

Grønn omstilling likner på annen omstilling, men det haster mer. Dette gjør at læringen som skjer i arbeidslivet særlig viktig. Utvalget peker på at systemet for livslang læring er for svakt til å møte arbeidslivets behov for omstilling som følge av det grønne skiftet.

Rapporten peker på 7 utfordringer:

 1. Knapphetsutfordringen
  Knapphet på ingeniører, IKT-spesialister og fagarbeidere kan bremse grønn omstilling.
 2. Konkurranseutfordringen
  Konkurransen om kompetent arbeidskraft øker.
 3. Grunnkompetanseutfordringen
  Deler av befolkningen har svakt kompetansegrunnlag for omstilling.
 4. Kompetanseutviklingsutfordringen
  Systemene for livslang læring og samarbeidet om kompetanseutvikling på arbeidsplassene er utilstrekkelige
 5. Ulikhetsutfordringen
  Kompetanseutvikling for grønn omstilling kan forsterke sosiale forskjeller
 6. Styringsutfordringen
  Grønn omstilling øker behovet for både lokalt handlingsrom i utdanningssystemet og nasjonal styring
 7. Kunnskapsutfordringen
  Kunnskapsgrunnlaget om kompetansebehov for grønn omstilling er for svakt.

Her kan du lese hele rapporten

Regionale kontaktpersoner for fag- og yrkesopplæringa

Yrkesopplæringsnemnda er fylkeskommunens rådgivende organ for fag- og yrkesopplæringa i fylket. Yrkesopplæringsnemnda skal fremme behov og synspunkter fra arbeidslivet overfor fylkeskommunen. Nemnda skal særlig fremme forslag for å utvikle kvalitet og hvordan partene i arbeidslivet kan bidra. Nemnda skal dessuten arbeide for best mulig dimensjonering av videregående opplæring, og ellers være arbeidslivets talerør overfor fylkeskommunen i saker som gjelder fag- og yrkesopplæring.

Virke er representert i yrkesopplæringsnemnda i de fleste fylker. Dersom du som medlem i Virke ønsker å komme i kontakt med den regionale representanten i ditt fylke, kan du klikke på navnet for å sende epost.

Fylke Representant
Akershus
Oslo
Innlandet
Vestfold
Buskerud
Østfold
Telemark
Vestland
Rogaland
Agder
Møre og Romsdal
Trøndelag
Troms
Finnmark
Nordland

Bedriftsintern opplæring (BIO)

Formålet med ordningen er å bidra til kompetanseheving og omstilling av egne ansatte.

Uansett hvilken form for kompetanse virksomheten din trenger, er det hensiktsmessig å gjennomgå følgende:  

 • Har bedriften din behov for opplæring?
 • Hva er omfanget av opplæringen? Hva er konsekvensvurdering for bedriften dersom opplæringstiltak ikke settes inn, herunder også en vurdering av om opplæringstiltaket vil kunne forhindre permitteringer/oppsigelser?
 • Skisser en plan for opplæringen
 • Vis gjennomføringsevne
 • Ser bedriften din for seg et eventuelt samarbeid mellom flere bedrifter?
 • Hva er BIO-midler?

  Gjennom ordningen Bedriftsintern opplæring (BIO) kan bedrifter som er i en omstillingsfase søke om midler til kompetanseheving. BIO-ordningen gir mulighet til å styrke, utvide og videreutvikle de ansattes kompetanse.

  BIO-midler deles ut av fylkeskommunene. Det gjør derfor at frister, søknadsskjemaene og støttebeløp er ulike fra fylke til fylke. Fylkeskommunene har gjerne forskjellige prioriteringer og krav som må innfris for at din virksomhet skal få støtte. Likevel er ordningen effektiv, og dersom din virksomhet har skissert en god plan for opplæringen, kan kollegaene dine ende opp med et skikkelig kompetanseløft!

 • Hva kreves for å få støtte?

  Alle typer bedrifter og virksomheter kan søke, så lenge de ikke er eid av staten, fylkeskommunen eller kommunen. Fylkeskommunene har ulike prioriteringer for hvilke samfunnsområder som får mest økonomisk støtte. Der noen fylker løfter eksisterende næringer, ønsker andre å skaffe nye. Felles for dem alle er målet om at virksomheten din skal bidra til omstillingen samfunnet skal gjennom.

  Det er en forutsetning at pengestøtten opprettholder og styrker kompetansen til de ansatte i virksomheten. Virksomheten din bør vurdere å søke om BIO-midler dersom den kjenner seg igjen i noe av følgende:

  1. Virksomheten gjennomfører vesentlige endringer av bedriftens produksjon
  2. Virksomheten etablerer seg i nye markeder.
  3. Virksomheten trenger et kompetanseløft.
 • Hva bør virksomheten vektlegge i søknaden?

  Ved utarbeidelsen av søknaden bør du beskrive hva målet med opplæringen i bedriften skal være. Søknaden blir skjønnsmessig vurdert.

  Det er viktig å huske at opplæring er et vidt begrep. Opplæring kan være alt fra å sende en ansatt på kurs til å invitere en foredragsholder eller lignende. Formålet for kompetanseløftet er ikke nødvendigvis å finne på noe nytt for den enkelte næringen, men noe nytt for den enkelte bedrift.

  Merk at BIO-midler ikke deles ut til lovpålagt opplæring.

Er du interessert i å sikre rekruttering til faget ditt? Bli medlem i prøvenemd!

Alle som skal opp til en praktisk fagprøve eller svenneprøve må vurderes av en prøvenemnd. Prøvenemndsmedlemmer blir oppnevnt av fylkeskommunen for 4 år av gangen, og må gjennomgå en obligatorisk opplæring.

Det er et stort behov for flere medlemmer i ulike prøvenemnder. Er du interessert i å sikre rekruttering til faget ditt og sikre kvalitet i fag- og yrkesopplæringa, burde din virksomhet delta i prøvenemnder.

Når prøvenemnda bedømmer en fag-/svenneprøve eller kompetanseprøve, er du med på å legge premissene for den faglige standarden. Arbeidet er viktig for den enkelte kandidat, for arbeids- og næringslivet og for samfunnet for øvrig.

Prøvenemndene har ansvar for å lage og vurdere prøver etter gjeldende forskrifter. Arbeidet innebærer kvalitetssikring av prøvesteder, utarbeidelse av prøver, vurdering og dokumentasjon av prøvearbeidet.

 • Slik melder du interesse

  Send e-post til din fylkeskommune ved Seksjon for fagopplæring. Gi opplysninger om kompetanse, nåværende arbeidssted og telefonnummer.

  Det er fylkeskommunen som oppnevner og administrerer prøvenemnder. Dette er et offentlig verv med godtgjørelse og prøvenemndene blir oppnevnt hvert 4. år etter forslag fra partene i arbeidslivet.

  Virke håper mange av våre medlemmer ønsker å bidra til å heve kvaliteten i fagopplæringen.

  Les mer på udir.no om å lage og vurdere fag- og svenneprøver

Nettverk for ledere ved høyere utdanningsinstitusjoner

Utdanningssektoren står overfor stadig nye utfordringer og krav til omstilling. Felles for de langsiktige samfunnsutfordringene er at håndteringen stiller store krav til kompetanse, kunnskap og innovasjon. Dette krever en gjennomgripende omstilling i norsk arbeids- og samfunnsliv og stiller økte krav til utdanningssektoren. Dette nettverket er for øverste vitenskapelige- og administrative ledere ved høyere utdanningsinstitusjoner.

Balansekunst - Hvordan beskrive kompetanse som bygges opp i arbeidslivet?

Denne rapporten beskriver en modell for å vurdere kompetanse man har bygget seg opp i arbeidslivet. 

Slik bruker du medlemskapet

Som medlem i Virke får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene