Helse- og sosialtjenester

Ideelle leverandører av helse- og sosialtjenester utgjør et viktig mangfold. Tilbudene til våre medlemmer har en klar egenart og representerer sivilsamfunnets engasjement i norsk velferd. Foreninger, lag, menigheter og andre aktører har identifisert behov gjennom å engasjere lokalsamfunn og frivillighet. Derfor arbeider Virke for ideell vekst og økt bruk av ideelle aktører. I sum representerer tjenesteytende ideell sektor 8.9 % av velferdsfeltet.

Vi omstiller Norge

Arbeidsrettet rehabilitering og tverrfaglig spesialisert rehabilitering

Vi møtte helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 6. mars for å snakke om de regionale helseforetakenes (RHF) behovsvurderinger innenfor arbeidsrettet rehabilitering og tverrfaglig spesialisert rehabilitering. Dette berører rammevilkårene og framtiden til mange av våre medlemmer som har av avtaler med RHFene på dette fagfeltet.

Vi møtte også ledelsen i Helse Sør-Øst og Helse Midt. De store brukerorganisasjonene: FFO, Revmatikerforbundet, Sanitetskvinnene, HLF, MS- forbundet og Parkinsonforbundet deltok også på møtet.

Vårt hovedbudskap:

 • RHFene må opprettholde det døgnbaserte tilbudet innenfor arbeidsrettet rehabilitering. Forskning viser at dette tilbudet har effekt på å få folk tilbake i jobb og det er samfunnsøkonomisk lønnsomt.
 • Tverrfaglig spesialiserte rehabilitering må heller ikke bygges ned. Det finnes ikke tilbud i kommunene, og mennesker med kroniske sykdommer og nedsatt funksjonsevne trenger dette tilbudet. Forskning viser at dette har effekt også på arbeidsevnen.
 • Omleggingen som foreslås fra RHFene om omlegging fra døgn til dag er ikke i tråd med brukergruppens behov eller er forskning.

Vi har store forventninger til Kjerkols oppfølging av RHFene.

Regjeringen vil fornye samarbeidsavtale med ideell sektor om helse-og velferdstjeneste

Avtalen er et viktig verktøy for å legge et godt grunnlag for et overordnet strategisk samarbeid mellom regjeringen, KS og ideelle leverandører. 

Les mer her

Høring: Helse- og samhandlingsplanen

Regjeringen la i mars fram Helse- og samhandlingsplanen (Meld. St. 9 (2023-2024)). Meldingen er nå til behandling i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Dette er en melding som trekker opp linjene for viktige områder innenfor helsepolitikken for de neste årene.

Innstillingen fra komiteen skal etter planen legges framlegges fram 4. juni.

Statsbudsjettet 2024: Slik treffer det bransjen

Vi er opptatt av at organisasjoner skal ha stabile og forutsigbare rammebetingelser, blant annet for at de skal kunne være trygge og gode arbeidsgivere, og for at de skal kunne levere planlagte og gode aktiviteter. Tilskudd og bevilgninger over statsbudsjettet er en av flere finansieringskilder for sektoren. 

 • Økt aktivitetsvekst må brukes til flere pasientbehandlinger

  Vi merker oss at regjeringen legger opp til økt aktivitetsvekst og reduserte ventetider i sykehusene. Av bevilgningen på 2,2 mrd er lagt til rette for en økning på 110 mill til døgnbehandling i psykisk helsevern.

  Vi mener det er avgjørende at dette blir brukt på økt pasientbehandling. Regjeringen må bruke kapasiteten og kompetansen de ideelle aktørene besitter skal de få ned ventetiden i sykehusene. Ideelle aktører må likebehandles med andre Helseforetak.

  Regjeringen gir ingen nye signaler om endringer i finansieringsordningen for spesialisthelsetjenesten i budsjettet for 2024. Vi mener større endringer i ISF-andel eller evt. fullstendig overgang til rammefinansiering må utredes og drøftes med ideelle aktører slik at disses interesser ivaretas. 

 • Pensjonskostnader

  Vi forventer at regjeringen finner varige løsninger som kompenserer økte pensjonskostnader og sikrer sykehusene tilgang på likviditet for å håndtere svingninger i premieutbetalinger sett i forhold til pensjonskostnader.

  Regjeringen arbeid med å finne løsninger på historiske pensjonskostnader for ideelle organisasjoners arbeid for kommuner og fylkeskommuner trekker ut, og vi er skuffet over manglende signaler på dette i statsbudsjettet.

  Vi viser til at dette er en sentral del av ideelle aktører rammevilkår. Vi mener dette arbeidet må få økt prioritet. 

 • Deflatoren

  Deflatoren for virksomheter i spesialisthelsetjenesten sette til 4,3% for 2024.

 • Ideelle virksomheter: Avkommersialiseringsutvalget

  Vi merker oss at regjeringen fastholder fristen 1. juni 2024 på utvalgets arbeid. Vi merker at regjeringen på denne måten viser en tydelig prioritering av dette arbeidet og ser fram til å få forslaget om en juridisk definisjon av ideelle virksomheter med et tilhørende register. Vi følger arbeidet.

 • Helhetlig omsorg: Sammensatte lidelser krever helhetlig finansiering

  Vi har etterlyst konkrete signaler fra regjeringen om forsøk med å finansiere helintegrerte tjenester. Stadig flere pasienter er i behov av integrerte tjenester fra både kommune, sykehus og ideelle aktører og frivillige organisasjoner. Regjeringen viser til at dette skal behandles i ny Nasjonal helse- og samhandlingsplan som er varslet å komme i desember 2023. Vi vil følge dette opp.

 • Rehabilitering

  Regjeringen varsler at rehabilitering vil blir ett av temaene i Nasjonal helse- og samhandlingsplanen som legges fram før jul. Samhandling, både mellom kommuner og sykehus og innad i tjenestenivåene, blir et hovedtema i meldingen.  

  Det foreslås også at Helsedirektoratet får 5 mill kr til å følge opp evalueringen av opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering.

  I hovedsak er dette arbeidet knyttet til bedre informasjon og datakvalitet herunder blant annet utrede mulighetene for kvalitetsindikatorer innen rehabilitering. 

Du står aldri alene

Virke tilbyr det største og sterkeste fagmiljøet til ideelle og frivillige aktører (tredje sektor).

Vi styrker ditt samfunnsbidrag og din rolle som arbeidsgiver, og reduserer uforutsigbarhet. Vi utvikler ditt nettverk, din kompetanse og dine rammebetingelser.

Vi sørger for politiske gjennomslag for din sektor. 

Spesialisthelsetjeneste

Ideelle som driver spesialisthelsetjenester har i stor grad samlet seg i Virke. Blant medlemmene finner vi de fleste ideelle sykehusene og DPSene, og en rekke virksomheter som leverer helsetjenester etter avtale med de regionale helseforetakene. Tverrfaglig spesialisert rehabilitering og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er to andre store områder.

Mange av tilbyderne av spesialisert rehabilitering som har et ikke-ervervsmessig formål og som har avtale med de regionale helseforetakene, er organisert i Virke og Virke Rehab. Virke Rehab har et eget bransjestyre, og det arrangeres jevnlig faglige samlinger, i tillegg til et eget FOU- nettverk. Det foregår også forskningsarbeid i multisenterstudeien RehabNytte. FOU-nettverket og RehabNytte er også åpent for virksomheter som ikke er i Virke.

Virkes fokusområder

 • Arbeidsliv

  Som Hovedorganisasjon har Virke en sentral plass i trepartssamarbeidet, og deltar i fora der rammene for arbeidslivet utformes. Norge er i toppen av mange internasjonale rangeringer og har blant verdens beste arbeidsliv. Det kan ikke tas for gitt: Arbeidslivet må videreutvikles og skapes hver dag ute i virksomhetene.

 • Grønn omstilling

  Virke er pådriver og rådgiver for en mer bærekraftig handels- og tjenestenæring. Vi jobber politisk for at det skal lønne seg å være bærekraftig, og tilbyr verktøy og kurs som hjelper våre medlemmer å omstille seg til en mer sirkulær økonomi.

 • Kompetanse og utdanning

  Det må knyttes tettere bånd mellom skole og arbeidsliv, slik at utdanningsinstitusjonene i større grad tar hensyn til arbeidslivet og arbeidsmarkedets behov.

 • Like konkurransevilkår

  Like konkurransevilkår er en samlebetegnelse på vårt arbeid med å øke privates tilgang til de offentlige markedene, bedre rammevilkår når disse konkurrerer mot det offentlige– eller selger varer/tjenester til det offentlige, og arbeid med tilknyttet regelverk. Det er også konkurransespørsmål i de private markedene. Det omfatter konkurransevilkår mellom det offentlige og private virksomheter, samt konkurransevilkår mellom bransjer og salgskanaler.

 • Skatt og avgift

  Vi jobber for et skatte- og avgiftssystem som fremmer aktivitet og sysselsetting, samtidig som det må lønne seg å velge bærekraftige løsninger.

 • Teknologi, innovasjon og digitalisering

  Ny teknologi og digitalisering er vesentlig for å fremme innovasjon i alle deler av nærings- og arbeidslivet, og det må tilrettelegges for det.

Virke mener

Andelen av spesialisthelsetjenestene som drives av ideelle bør øke til 10 % innen 2030, igjennom reserverte konkurranser. Det bør legges særlig til rette for at ideelle aktører kan delta i helseforetakenes plan- og utviklingsarbeid. Det bør etableres et register for ideelle aktører i velferden, slik at offentlige myndigheter enkelt kan orientere seg.

Dette skjer

Se alle arrangementer
 1. Omstillingen mot fremtidens helsevesen

  Hvordan løser vi utfordringene i norsk helse- og omsorgsvesen? Og hva bør være de fremste eksemplene på oppgavedeling og forenkling, for å sikre god og enkel pasientflyt?

 2. Styrets rolle, plikter og ansvar for Virke ideell og frivillighet

  I dette kurset vil du lære om styrets rolle, og hvordan styret skal ivareta selskapsrettslige plikter i din frivillige eller ideelle organisasjon. Formålet er at styret og ledelsen i fellesskap lykkes med å realisere virksomhetens oppgaver innenfor de gjeldene rettslige rammene som du vil lære mer om i kurset.

 3. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

 4. Frokostsamling med Virke ledernettverk

  Velkommen til frokostmøte med litt å bite i og tenke på for medlemmer i Virke nettverk

Kommunale tjenester

Virke er den viktigste organisasjonen for ideelle aktører som driver ulike former for helse-, omsorgs- og sosiale tjenester i kommunene. Våre medlemmer driver blant annet sykehjem, avlastningstilbud og botilbud. Medlemmer driver også virksomheter innen psykisk helsearbeid og barnevern.

Virke mener

Vi tror at mange kommuner kan vinne mye på å styrke samarbeidet med det sivile samfunnet både innenfor egen kommune og på tvers av kommunegrenser. Dialogbaserte partnerskap kan være en ramme for dette.

Virke anbefaler derfor at flere kommuner inviterer ideelle aktører til dialog om hvordan deres samfunnsutfordringer kan møtes og at flere kommuner bør vedta egne strategier med målsettinger om ideell vekst. Virke arbeider for at det etableres en kompensasjonsordning for historiske pensjonsforpliktelser for ideelle aktører som har drevet tilbud på vegne av kommuner. 

Kontakt

Slik bruker du medlemskapet

Som medlem i Virke får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene