Alminnelige oppdragsbetingelser

Disse alminnelige oppdragsbetingelser regulerer Virkes forretningsjuridiske bistand der medlemmet har mottatt en egen spesifisert oppdragsbekreftelse. I oppdragsbekreftelsen fremgår hva oppdraget gjelder og hvem som er ansvarlig advokat i saken mv. Ved eventuell motstrid har oppdragsbekreftelsen forrang.

Den ansvarlige advokat kan trekke inn andre for å få utført deler av oppdraget, jf. pkt. 3 siste avsnitt. Virke forbeholder seg retten til å kunne foreta endring av utpekt prosessfullmektig i saken. Medlemmet vil bli orientert om forholdet dersom et skifte skulle bli aktuelt.

Dersom oppdraget blir vesentlig endret/utvidet på et senere tidspunkt, vil vi sende skriftlig bekreftelse på dette med mindre utvidelsen/endringen fremgår av annen korrespondanse mellom partene.

Oppdraget vil bli utført samvittighetsfullt og så raskt som mulig/til avtalt tids-punkt. Til grunn for oppdraget ligger reglene for god advokatskikk.

Medlemmet plikter å gi Virke tilgang til alle sakens opplysninger slik at vi kan vurdere hva som anses som relevant for saken. Hovedorganisasjonen Virke skal holde medlemmet orientert om prosessens gang og, så langt det er hensikts-messig, oversende utkast til dokumenter mv. Medlemmet må påregne at det blir satt korte frister for å gi tilbakemelding/innspill til slike utkast. Medlemmet sendes, elektronisk eller per post, kopi/ eksemplar av dokumenter som Virke-advokaten mottar fra retten eller motparten.

Det er i forkant av utsendelse av oppdragsbekreftelsen søkt avklart om det foreligger interessekonflikt/forhold som gjør at vi ikke kan eller bør påta oss oppdraget. Denne vurderingen foretas imidlertid også fortløpende når det måtte oppstå nye eller endrede forhold i saken, se også pkt. 5 nedenfor. Tilsier hensynet til medlemmet det, påbegynnes arbeidet før interesseavklaringen er endelig gjennomført. Det tas forbehold om at dette kan medføre at vi senere må si fra oss oppdraget.

1. Oppdragets varighet

Antatt varighet og rutiner ved behov for utvidelse av oppdraget fremgår av ovennevnte oppdragsbekreftelse.

2. Beregning av salær

Vi vil fakturere for registrert medgått tid.

Fra 1. januar 2024 gjelder følgende timepriser

Advokater
Medlem: kr. 1 850,- eks. mva.
Ikke medlem: kr. 3 200,- eks. mva.

Advokatfullmektiger
Medlem: kr. 1 300,- eks. mva. 
Ikke medlem: kr. 2 100,- eks. mva.

Egenandelstak for arbeidsrettssaker er kr. 68 000 eks. mva. og det gjelder for hver rettsinstans.

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli fakturert for allerede medgått tid i arbeidet med saken. Minste timeenhet er 0,25 time (15 minutter). Telefonsamtaler som ikke består av helt korte beskjeder, avregnes med minimum 0,25 time.

Våre timepriser justeres normalt pr. 1. januar hvert år. Det gis ikke særskilt varsel om justeringen.

Ved endelig salærfastsettelse vil vi i tillegg utøve et skjønn hvor vi tar hensyn til arbeidets art og kompleksitet, sakens utfall, samt hvor effektivt oppdraget er utført hensett til advokatens erfaringsbakgrunn og spesialkompetanse. Salæret skal stå i rimelig forhold til oppdraget og arbeidet som er utført av advokaten og de øvrige av Virkes medarbeidere.

I forbindelse med oppdraget vil det kunne påløpe diverse utlegg som reise- og oppholdsutgifter mv. Slike utlegg vil bli viderefakturert medlemmet, eller betales direkte av medlemmet om dette er skriftlig forhåndsavtalt. Fraværsgodtgjørelse kan bli fakturert med inntil 1 time per reise.

Dersom medlemmet i samråd med Virke mener det er behov for ekstern bistand i tillegg til den bistand Virke gir, dekker medlemmet selv dette.

Dersom flere enn den ansvarlige Virke-advokaten deltar i arbeidet med oppdraget, vil det bli fakturert for alle disse. Så fremt det er praktisk mulig vil det bli opplyst dersom flere arbeider med saken og om det er andre timepriser for disse.

3. Fakturering og betaling

Medlemmet vil fortrinnsvis bli fakturert løpende hver måned og med en sluttfaktura når oppdraget er avsluttet. Med hver faktura vil medlemmet få tilsendt en spesifikasjon av arbeidet hvor det fremgår hvilket arbeid som er utført i perioden og det samlede timetall som fakturaen omfatter.

Salær forfaller til betaling 15 dager etter fakturadato. Etter forfall beregnes lovens forsinkelsesrente.

4. Virkes adgang til å frasi seg oppdraget etter inngåelsen

Dersom det viser seg å foreligge interessekonflikt (se pkt. 1 siste avsnitt) eller medlemmet ikke følger våre råd i saken, har vi anledning til å frasi oss oppdraget. Tilsvarende gjelder dersom medlemmet ikke betaler fakturaer for utført arbeid mv. Det vises for øvrig til Advokatforeningens regler for god advokatskikk.

5. Sakens utfall/sakskostnader/rettsgebyr

Selv om vi har angitt vår oppfatning av hva sakens utfall kan bli, innebærer ikke det at vi har noe rettslig ansvar for at dette resultat oppnås.

Dersom en rettssak tapes, kan medlemmet risikere å bli pålagt å dekke motpartens sakskostnader og å dekke rettens gebyr. Dette er medlemmets eget ansvar.

Dersom en rettsavgjørelse ender med at medlemmet blir tilkjent sakskostnader, men beløpet er satt lavere enn vårt salær, vil medlemmet være ansvarlig overfor Virke for det overskytende. Lovmessige begrensninger i adgangen til å kreve erstattet kostnader til rettshjelp fra motparten begrenser ikke Virkes salærkrav. Slike begrensninger er fastsatt blant annet ved saker for forliksrådet og i småkravprosess.

Hvis medlemmet ved dom, kjennelse eller forlik får tilkjent og motparten innbetaler helt eller delvis sakskostnader i saken, skal Virke først få dekket sine omkostninger i saken (advokatsalær til full timepris og omkostninger i saken (inkl. ventet faktura for rettsgebyr)), før virksomheten kan få tilbakebetalt dokumenterte omkostninger som virksomheten har hatt, herunder advokatsalær, evt. rettsgebyr, vitneutgifter etc. I småkravprosessaker hvor medlemmet blir tilkjent sakskostnader, vil Virke normalt kreve advokatsalær til medlemspris.

Dersom motparten ikke innbetaler idømte eller avtalte sakskostnader vil disse som hovedregel bli tvangsinndrevet. Virke gis med dette en ugjenkallelig fullmakt til å opptre som prosessfullmektig ved inndriving av utestående sakskostnader og har rett til å sende utleggsbegjæring i medlemsbedriftens navn. Dersom medlemmet også ønsker vår bistand til inndrivelse av hovedstolen avtales dette særskilt.

6. Klageadgang

Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. Medlemmet har også anledning til å klage hvis man er misfornøyd med salærets størrelse. Kvaliteten på arbeidet kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene.

Som hovedregel er det en klagefrist på 6 måneder. Denne løper fra det tidspunkt klageren ble eller burde ha blitt kjent med de omstendigheter klagen grunnes på.

Klagen behandles av Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg for Oslo krets som førsteinstans. Beslutning fra disiplinærutvalget kan ankes inn for Disiplinærnemnden.

7. Ansvarsforsikring

Virke er ansvarlig i henhold til alminnelige regler om advokaters profesjonsansvar og er dekket av den lovpålagte sikkerhetsstillelse for utøvelse av advokatvirksomhet, som gjelder uten geografisk begrensning.

Virke er ikke ansvarlig for indirekte tap, herunder tapt fortjeneste. Ansvaret er uansett oppad begrenset til det beløp ansvarsforsikringen til enhver tid dekker, med mindre tapet skyldes forsettlige eller grovt uaktsomme handlinger eller unnlatelser fra Virkes side.

Med mindre annet er avtalt, omfatter ikke oppdraget rådgivning i forhold til sakens skatte- og avgiftsrettslige sider.

Virke er ikke ansvarlig for feil begått av rådgivere som Virke har henvist til eller for underleverandører som Virke etter avtale med klienten har overlatt deler av oppdragsutførelsen til. Virke er ikke ansvarlig for tap som følge av at sakens resultat ikke samsvarer med den vurdering Virke på forhånd har gitt av sakens mulige utfall.

8. Taushetsplikt

Advokater har forbud mot rettstridig å røpe betrodde hemmeligheter. I tillegg plikter advokatene også å behandle opplysninger utover dette fortrolig. I visse lovbestemte tilfeller gjelder unntak fra taushets- og fortrolighetsplikten.

Medlemmet samtykker til at vi kan foreta involveringer internt i Virke, samt at vi ikke er bundet av taushetsplikten dersom det er nødvendig å gi opplysninger ved involvering og/eller bruk av eksterne advokater, sakkyndige, for å overholde våre forpliktelser etter hvitvaskingsloven mv. For ordens skyld opplyses at alle ansatte i Virke har undertegnet særskilt taushetserklæring.

I den grad det er nødvendig for oppfyllelse av oppdraget, samtykker medlemmet til at frivillig avgitte personopplysninger, herunder også sensitive personopplysninger, behandles av Virke i samsvar med personopplysningsloven. Opplysningene vil kun bli meddelt andre parter, som motparter, domstol og offentlige organer, i den grad dette er i samsvar med oppfyllelsen av oppdraget. Medlemmet har rett til innsyn i og informasjon om de behandlede opplysninger, samt adgang til å kreve retting av mangelfulle opplysninger. Behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven er Virkes administrerende direktør. Ved spørsmål om vår behandling av personopplysninger kan ansvarlig advokat kontaktes.

Virke gjør oppmerksom på at elektronisk datakommunikasjon (e-post, mv.) generelt lider av svakheter som innebærer at uvedkommende under gitte forutsetninger kan få innsyn i kommunikasjonen. I den grad konfidensialitet er nødvendig, vil det kunne treffes sikringstiltak (herunder kryptering og sladding) for å hindre uautorisert innsyn i slik kommunikasjon. Som et moment i vurderingen om konfidensialitet er nødvendig, vil vektlegges medlemmets sending av usikret elektronisk informasjon til Virke.

9. Hvitvaskingsloven

Dersom oppdraget er omfattet av hvitvaskingsloven vil det bli gjennomført kundetiltak (blant annet innhenting av opplysninger og dokumentasjon for å verifisere medlemmet og identiteten til reelle rettighetshavere). Medlemmet plikter å medvirke til slik identifikasjonskontroll. Det gjøres oppmerksom på at Virke, ved mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbar handling mv., er pålagt å underrette Økokrim om dette uten å underrette medlemmet eller tredjepersoner.

10. Revisjon av oppdragsvilkår

De alminnelige betingelser for oppdraget revideres normalt en gang i året og ellers når det oppstår behov for det. Endringer til ugunst for medlemmet, som ikke er nødvendige på grunn av bindende regelverk, kan først gjøres gjeldende etter én måneds varsel.