Virkemidler i lønnsforhandlinger

Virkemidlene som kan bli tatt i bruk er ulike avhengig av hvilken overenskomst virksomheten er bundet av.

Alternativ 1

Lønnssystemet på dette området følger et minstelønnssystem med lønnskategorier og lønnsansiennitet.

Dette gjelder for:

 • Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester med videre
 • Landoverenskomst for barnehager
 • Landsoverenskomst for utdanning
 • Landsoverenskomst for spesialisthelsetjeneste
 • Landsoverenskomst for virksomheter § 27

Lokal lønnspolitikks betydning

​Ved lokale lønnsforhandlinger bør lokal lønnspolitikk legges til grunn. Av den lokale lønnspolitikken vil det fremgå hvilke kriterier som arbeidstakeren vurderes etter.

​Siden lønnspolitikken er et styringsverktøy som uttrykker hvordan lønnsmessige tiltak kan bidra til å nå virksomhetens mål, bør arbeidsgiver bestrebe seg på å være lojal mot denne ved de lokale lønnsforhandlingene.

Hvert år bør arbeidsgiver foreta en vurdering av kriteriene i lønnspolitikken og trekke ut de kriteriene som skal tillegges særlig vekt ved forhandlingene. Dersom virksomheten for eksempel har særlig behov for en viss type spisskompetanse for å kunne yte sine tjenester, kan arbeidsgiver ved lokale forhandlinger velge å prioritere arbeidstakere med denne kompetansen. Ved senere lokale forhandlinger kan arbeidsgiver på bakgrunn av virksomhetens behov velge å prioritere andre deler av lønnspolitikken.

Virkemidler

 • Individuell lønnsøkning (kronetillegg)

  Kronetillegget som den enkelte arbeidstaker belønnes med, bør være begrunnet i kriteriene som partene ble enige om på drøftingsmøtet. Hovedregelen er at tillegget som gis er personlig, det vil si at det er knyttet til arbeidstakeren, og ikke til stillingen. Dersom partene mener noe annet, må dette gå klart fram av protokollen.

 • Endring av stillingskategori

  Virke anbefaler at det ikke forhandles på stilling. Lønnstillegget i lokale forhandlinger kommer i tillegg til arbeidstakers tidligere lønn og gir derved ny årslønn inkludert lokalt tillegg. Før eventuell endring av stillingskategori, bør stilingens innhold vurderes for å avklare om det har skjedd endringer over tid. En slik endring bør ikke gjennomføres uten at arbeidsgiver er bevisst på konsekvensen av endringer.

Alternativ 2

Dette lønnssystemet forutsetter at arbeidstaker er plassert i stillingskode i henhold til lønnsplanen. Overenskomstene inneholder flere ulike virkemidler som kan benyttes.

Dette gjelder for:

 • Landsoverenskomst for høyskoler
 • Landsoverenskomsten for museer og andre kulturinstitusjoner
 • Landsoverenskomsten for virksomheter § 26

Virkemidler

a) Generelt tillegg

b) Gruppetillegg

c) Individuelle tillegg

d) Flytte ansatte mellom lønnsstige og direkteplassert avlønning

e) Endret stillingskode

f) Avtale minstelønn for arbeidstakere med særlige arbeidsoppgaver, tjenestested og lignende

g) Opprette eller endre særavtaler

Tilleggene i a) til c) kan gis som lønnstrinn, kroner og/eller prosent.

 • Endring av stillingskode

  Partene kan bli enige om at stilingen omgjøres til en annen stillingskode. Ved endring av stillingskode må arbeidsgiver være sikker på at den nye stillingskoden er dekkende for arbeidstakerens arbeidsoppgaver og ansvar. I tillegg bør det vurderes om endringen får konsekvenser for andre stillinger.  

Ofte stilte spørsmål

 • Kan potten benyttes til å endre størrelsen på et funksjonstillegg?

  Utgangspunktet er at det skal være individuelle forhandlinger. Økning av funksjonstillegget betyr at økningen/tillegget blir lagt på stillingen. Dvs. at arbeidstaker som slutter i en stilling med funksjonstillegg ikke får med seg tillegget ved overgang til annen stilling. Mener arbeidsgiver dette er hensiktsmessig – og organisasjonene er enig - er det ikke noe i veien for å gjøre det.