Konkurranserett

Konkurranserett handler kort fortalt om hvordan virksomhetene må forholde seg til hverandre for å sikre et velfungerende marked. Et velfungerende marked gir samfunnsgevinster i form av lave priser, godt utvalg og gode produkter og tjenester for forbrukerne.

Konkurranseloven skal ivareta dette formålet gjennom tre sentrale bestemmelser:

Ofte stilte spørsmål

 • Hva er en konkurransebegrensende avtale?

  En konkurransebegrensende avtale er en avtale som påvirker konkurransen negativt på kort og/eller lang sikt. Svekket konkurranse kan føre til høyere priser og dårlige utvalg for etterspørrerne, inkludert deg som forbruker.

 • Kan jeg snakke med konkurrentene mine?

  Ja, det er ingenting i veien for å snakke med konkurrentene dine. Det kan likevel være problematisk dersom dere snakker om såkalt konkurransesensitiv informasjon, for eksempel:

  • Fremtidige priser, rabatter og prisøkninger
  • Hvordan prisene beregnes
  • Fremtidig kvantum/volum i markedet
  • Egne strategier/markedsplaner 
 • Hvordan kan jeg beregne markedsandelene mine?

  Markedsandelene dine beskriver hvor stor andel av etterspørrerne som kjøper varer eller tjenester fra nettopp deg. For å kunne finne markedsandelene dine må du først få en oversikt over det totale salget innenfor markedet du opererer i, før du beregner hvor stor del ditt salg utgjør. Offentlig tilgjengelig regnskapsinformasjon vil være nyttig i en slik beregning.

 • Har virksomheten min en dominerende stilling?

  Begrepet "dominerende stilling" brukes om virksomheter som har en sterk maktposisjon i markedet. Har virksomheten en slik posisjon kan den for eksempel presse konkurrentene ut av markedet gjennom en langvarig priskrig. Som en tommelfingerregel vil virksomheten din ha en dominerende stilling når markedsandelen er 50 % eller høyere.

 • Er det lov å ha en dominerende stilling?

  Ja, det er i seg selv helt greit å ha en dominerende stilling. Men dersom virksomheten din har en slik stilling, må du overholde forbudet mot misbruk av dominerende stilling (konkurranseloven § 11), i tillegg til de andre konkurransereglene.

 • Kan jeg inngå avtaler om eksklusivitet?

  Ja, dette er en helt vanlig type avtale. Dersom virksomheten din har en dominerende stilling, bør du likevel trå varsomt før du inngår en eksklusivitetsavtale. Dette kan nemlig gi deg store fordeler på bekostning av dine mindre konkurrenter, og dermed svekke konkurransen i for stor grad.

 • Er det greit å nekte å selge?

  Ja, som regel er det helt greit å nekte å selge til noen du ikke ønsker å selge til. Avtalefriheten gir deg nemlig frihet til både å inngå og nekte å inngå avtaler med hvem du vil. Men dersom virksomheten din har en dominerende stilling, kan en nektelse i noen tilfeller være ulovlig.

 • Både jeg og andre i bransjen sliter økonomisk. Kan vi bli enige om å øke prisene, slik at vi kan overleve i et tøft marked?

  Nei, dette vil være i strid med forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid (konkurranseloven § 10).

 • Vi ønsker ikke å tråkke noen på tærne. Kan vi bli enige om å holde oss til hvert vårt område, for å sikre lønnsomheten?

  Nei, dette vil være i strid med forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid (konkurranseloven § 10).

 • Hva skjer hvis jeg bryter konkurransereglene?

  Dersom du bryter konkurransereglene risikerer virksomheten din bøter på opptil 10 % av årsomsetningen. I tillegg risikerer du erstatningskrav, utestengelse fra anbudskonkurranser, negativ presseomtale, tapt renommé og tap av kunder. I alvorlige saker kan også du som ansvarlig enkeltperson risikere fengselsstraff.

 • Jeg ønsker å kjøpe opp et annet selskap. Hva må jeg tenke på?

  Ved oppkjøp og fusjoner er det svært mange ting å tenke på, også innenfor andre juridiske områder enn konkurranserett. Siden ingen oppkjøp eller fusjoner er like, anbefaler vi at du kontakter oss for en samtale.

 • Hva skjer hvis Konkurransetilsynet kommer på besøk til oss?

  Dersom Konkurransetilsynet kommer på besøk til din virksomhet (ofte omtalt som en "razzia"), betyr det at de har en konkret mistanke om ulovligheter.

  Ved en razzia vil Konkurransetilsynet typisk gå inn i forretningslokalene til virksomheten din, ofte med bistand fra politiet. I lokalene vil de som regel beslaglegge fysiske dokumenter og elektronisk lagret informasjon, samt foreta avhør av både deg og andre sentrale personer i virksomheten.

  Det er viktig å være klar over at en razzia ikke nødvendigvis betyr at virksomheten din har gjort noe ulovlig, eller at dette i det hele tatt er sannsynlig. Konkurranseloven krever nemlig kun at tilsynet har "rimelig grunn til å anta" at det har skjedd et lovbrudd. Informasjonen tilsynet innhenter ved en razzia kan dermed like godt bidra til å avkrefte eller svekke mistanken mot din virksomhet.

  Vårt råd er uansett å samarbeide med Konkurransetilsynet og sørge for at razziaen kan gjennomføres på en god og effektiv måte innenfor lovens rammer, samtidig som dine ansatte ivaretas både underveis og i etterkant. Det kan ofte være en fordel at dere har en advokat tilstede underveis i razziaen, spesielt dersom det skal foretas avhør av ansatte.

 • Jeg mistenker at jeg er innblandet i et ulovlig samarbeid. Hva skal jeg gjøre?

  Konkurranselovens regler om lempning innebærer at virksomheten din kan unngå bøter ved å være først ute med å melde fra til Konkurransetilsynet om et ulovlig samarbeid, og samarbeide med tilsynet videre i saksbehandlingen. Lempning for deltakelse i et ulovlig samarbeid betyr enten full fritakelse fra bøter (amnesti/hel lempning) eller reduksjon av bøter (delvis lempning).

  Dersom du mistenker at du er innblandet i et ulovlig samarbeid anbefaler vi at du kontakter oss for en samtale, eller tar direkte kontakt med Konkurransetilsynet.

  For ordens skyld: Både vi i Virke og Konkurransetilsynet har taushetsplikt.

 • Hvordan skal jeg forberede mine ansatte på en razzia?

  En razzia vil ofte oppleves dramatisk, ikke minst når virksomhetens ansatte ikke har kunnskap om hva et slikt uanmeldt besøk innebærer, eller hvorfor det skjer. For å gjøre de ansatte best mulig forberedt, bør derfor enhver virksomhet ha klare retningslinjer og rutiner for hvordan man bør opptre ved en razzia. Målet må være at virksomhetens rettssikkerhet, interesser og ansatte ivaretas på best mulig måte, samtidig som Konkurransetilsynet gis mulighet til en effektiv og ryddig kontroll innenfor lovens rammer.

  Vi anbefaler alle virksomheter å ha en manual med informasjon om hva som skjer ved et kontrollbesøk, samt retningslinjer for hvordan virksomhetens ledere og ansatte skal opptre.

Vurderer du medlemskap i Virke?

Som medlem får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene